Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2006

Ålands befolkning alltmer internationell
Av Ålands befolkning på 26 923 personer 31.12.2006 hade 24 684 svenska som modersmål enligt befolkningsregistret. Detta är en ökning med 48 personer från 2005, men eftersom personer med andra språk ökade mera, sjönk andelen svenskspråkiga från 92 till 91,7 procent. De som hade finska som modersmål uppgick till 1 352 stycken, vilket är en ökning med 8 personer. Andelen var oförändrat fem procent av befolkningen. Personerna med andra språk ökade med 101 stycken och uppgick vid årets slut till 887 personer. Bland dessa personer fanns 49 olika språk representerade, varav många dock talas av bara några få personer. Ingen av dessa språkgrupper omfattar mer än hundra personer, men närmast är estniska med 94 personer samt engelska, lettiska och ryska som alla också överstiger 70 personer. Under året var det rumänska och estniska som ökade mest med ett plus på 17 respektive 15 personer.

Fler invånare från Sverige, Östeuropa och Thailand
Födelseorten framgår också ur befolkningsregistret. Antalet personer som var födda på Åland var oförändrat från 2005 till 2006 och uppgick till 18 618 personer. Eftersom befolkningen totalt växte, sjönk dock deras andel något och blev 69,2 procent. De som var födda i Finland minskade med 5 personer till 5 390 och andelen sjönk till 20 procent. Invånarna som var födda i Sverige ökade med 58 personer till 1 770, eller 6,6 procent. De som var födda i andra länder ökade med 104 personer och var 1 145 vid årsskiftet, vilket var 4,3 procent av befolkningen. I denna siffra ingår dock också 152 personer med okänt födelseland. Mest ökade de som var födda i Europa utom Norden. Denna grupp visade ett plus på 83 och utgjorde 570 personer. Gruppen födda utanför Europa växte med 15 personer till 335 stycken. De utomnordiska länder som visar den största ökningen är Rumänien, Estland, Lettland och Thailand.  De som var födda i andra nordiska länder ökade med 4 under året, men var endast 88 personer. Totalt fanns 78 födelseländer representerade bland de inflyttade.

Statistiken över medborgarskap kompletterar bilden av det ovan sagda: De finska medborgarna ökade med 41 under året och de svenska medborgarna med 30 personer, medan medborgarna i andra länder blev 86 flera.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:

Tabellen Befolkning efter språk, födelseland och medborgarskap 31.12.2005 och 2006
visar förändringen 2005 – 2006 i komprimerad form.

Tabellen Befolkning efter kön, födelseort och språk 1920 – 2006 ger ett längre perspektiv på utvecklingen.

En mera detaljerad bild av utvecklingen de senaste åren ger tabellerna Befolkning efter språk 31.12.2000 – 2006 som visar de största språken och Befolkning efter födelseland 31.12.2003 – 2006 som visar alla enskilda födelseländer.

Databasen Befolkning 31.12.2000-2006 efter år, ålder, språk och kön visar hur varje enskild åldersgrupp av befolkningen fördelar sig på språken svenska, finska eller övrigt språk.