Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2007

Allt flera har andra språk än svenskaAv Ålands befolkning på 27 153 personer den 31 december 2007 hade 24 764 svenska som modersmål enligt befolkningsregistret. Detta är en ökning med 80 personer från 2006, men andelen svenskspråkiga sjönk från 91,7 till 91,2 procent.  Invånarna med andra språk än svenska ökade mera under fjolåret, eller med 150 personer, och uppgick till 2 389 stycken vid årsskiftet. Deras andel av befolkningen steg till 8,8 procent. Av dessa var 1 367 personer finskspråkiga och denna grupp ökade med 15 under 2007, men andelen av befolkningen var oförändrat 5,0 procent. De som hade övriga språk som modersmål översteg nu för första gången 1 000 och var närmare bestämt 1 022 personer, eller 3,8 procent av invånarna. Störst av dessa språk var estniska som talades av 102 personer. Därefter kom lettiska, engelska, rumänska och ryska som alla också var modersmål för över 80 personer. Av andra språk än svenska var det rumänska som ökade mest under året med ett plus på 41 personer. Totalt fanns 48 olika språk representerade, varav många dock talades av bara några få personer.

Störst ökning av personer födda i Sverige, Rumänien och Lettland
Födelseorten framgår också ur befolkningsregistret. Antalet personer som var födda på Åland låg i stort sett kvar på samma nivå. De uppgick till 18 623 personer, vilket var 5 flera än 2006. Andelen av befolkningen sjönk till 68,6 procent. De som var födda utanför Åland ökade med 225 och utgjorde 8 530 personer, eller 31,4 procent av invånarna.

De som var födda i Finland låg kvar på samma nivå om man ser till antalet. De var vid årets slut 5 388 personer eller 2 färre än 2006, och andelen sjönk till 19,8 procent. Invånarna som var födda i Sverige ökade däremot med 101 personer till 1 871, eller 6,9 procent av befolkningen. Den relativt lilla grupp som var född i andra nordiska länder minskade med 3 under året och uppgick till 85 personer. De som var födda i Europa utom Norden blev 98 flera och var 668 personer vid årets slut. Gruppen födda utanför Europa växte med 33 personer till 368 stycken. De utomnordiska länder som visade den största ökningen var Rumänien (+41), Lettland (+20) och Thailand (+16).  Invånarna med annan födelseort än Åland fördelade sig på 79 olika ursprungsländer.

Om man ser på statistiken över medborgarskap framträder samma mönster som i det ovan sagda: De finska medborgarna ökade med 58 under året och de svenska medborgarna med 47 personer, medan de som var medborgare i andra länder blev 125 flera.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:

Tabellen Befolkning efter språk, födelseland och medborgarskap 31.12.2006 och 2007
visar förändringen 2006–2007 i komprimerad form.

Tabellen Befolkning efter kön, födelseort och språk 1920–2007 ger ett längre perspektiv på utvecklingen.

En mera detaljerad bild av utvecklingen de senaste åren ger tabellen Befolkning efter språk 31.12.2000–2007 som visar de största språken samt tabellerna Befolkning efter födelseland 31.12.2004–2007 och Befolkning efter medborgarskap 31.12.2001–2007 som visar alla enskilda födelse- och medborgarskapsländer.

Databastabellen Befolkning 31.12.2000-2007 efter år, ålder, språk och kön visar hur varje enskild årsklass av befolkningen fördelar sig på svenskspråkiga, finskspråkiga och personer med övriga språk. Där framgår det t.ex. att den största tillväxten av invånare med andra språk än svenska och finska från 2000 till 2007 har skett i åldersgrupperna 20–40 år. Den största andelen med andra språk fanns 2007 i åldrarna 20–29 år, där de utgjorde knappt nio procent av invånarna, eller nästan dubbelt så stor andel som de finskspråkiga. Detta illustreras av nedanstående diagram.

Sprakdiagram07