Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2016

Invånare födda i Sverige och utanför Norden stod för befolkningstillväxten 2016

Befolkningstillväxten på Åland 2016 bestod till ungefär lika stora delar av personer från Sverige och från utomnordiska länder, medan antalet invånare som är födda på Åland och i Finland minskade något. De svenskspråkiga ökade med 70 personer och de som har något annat språk blev 160 flera. Detta framgår av ÅSUBs statistik över befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31 december 2016.

 

Invånare efter födelseort och språk 2016

Nästan 36 procent är födda utanför Åland

Den del av befolkningen som är född på andra håll än Åland ökade med över 250 personer 2016 och är nu nästan 10 500 eller närmare 36 procent av invånarna. De som kommer från Finland minskade med några personer, men utgör fortfarande en knapp majoritet av de inflyttade, 19 procent av hela befolkningen. De som har Sverige som födelseland ökade med nästan 130 och är närmare nio procent av ålänningarna. En något större ökning noteras för gruppen födda utanför Norden och andelen steg till drygt sju procent.

Bland de infödda ålänningarna finns det en majoritet män och detsamma gäller för de inflyttade från Sverige. De som är födda i Finland har däremot en stor kvinnomajoritet. Könsfördelningen är jämn bland de som är födda utanför Norden, men mellan enskilda länder varierar andelen kvinnor och män betydligt.

 

Befolkning född utanför Åland efter födelseland och kön 2016

Högst andel inflyttade i Mariehamn och skärgården

Den inflyttade befolkningen utgör en stor andel av invånarna i alla kommuner, högst i Brändö, Kökar och Mariehamn med runt 45 procent och lägst i Saltvik, Sund och Sottunga med omkring 25 procent. I skärgården som helhet är 37 procent födda utom Åland och på landsbygden är siffran 30 procent. I de flesta kommuner är de inflyttade från Finland mellan 10 och 20 procent av befolkningen, medan de som är födda i Sverige utgör mellan 5 och 10 procent och de som kommer från utomnordiska länder står för en andel i samma storleksordning.

Närmare 36 procent av ålänningarna är födda i den kommun där de bor nu. Andelen är högst i skärgården, närmare hälften, och lägst i Mariehamn, en tredjedel.

 

Befolkning efter region och födelseort 2016

Andelen inflyttade är störst i åldersgrupperna 30–69 år, där mellan 40 och 50 procent är födda utanför Åland. Detta är ännu mera markant i Mariehamn där över hälften av invånarna i de nämnda åldersgrupperna är inflyttade. Av de 30–39-åriga mariehamnarna är bara 46 procent födda på Åland, medan 18 procent är från Finland, 13 procent från Sverige eller övriga Norden och 23 procent från något icke-nordiskt land.

 

Andel av Mariehamns invånare som är födda utanför Åland 2016 efter ålder och födelseort

Mer än var femte 30–39-åring har annat språk än svenska

Den fortsatta tillväxten av invånare från utomnordiska länder märks också i språkstrukturen. Antalet svenskspråkiga ökade visserligen med 70 personer under året, och de är nästan 25 600, men de som har andra modersmål blev 160 flera och är nu drygt 3 600 eller över 12 procent av befolkningen. De finskspråkiga som är den största gruppen är i stort sett lika många som 2015, knappt 1 400 personer eller närmare 5 procent av invånarna. De som talar rumänska och lettiska ökade mest, med ett knappt fyrtiotal vardera och båda grupper består nu av drygt 350 personer, eller över en procent av befolkningen.

Bland de 50 år fyllda utgör de finskspråkiga den stora majoriteten av de icke-svenskspråkiga, men bland de som är under 50 är de bara en fjärdedel. Andelen av invånarna som har annat språk än svenska är som störst i åldrarna 30–39 år, närmare 22 procent, varav finska står för 5 och övriga språk för hela 17 procent.

 

Andel av befolkningen som har andra språk än svenska efter ålder 2016

Flera män än kvinnor är utländska medborgare

Antalet finska medborgare ökade med närmare 70 under året, medan medborgarna i andra länder blev över 160 flera. Medborgare i utomnordiska länder stod för största delen av denna ökning. Nästan 3 100 personer eller närmare 11 procent av befolkningen är nu utländska medborgare. Av dessa är 1 400 medborgare i Sverige eller något annat av de nordiska länderna, närmare 1 200 i någon annan EU-stat och över 500 i andra länder. Utöver detta är nästan 2 000 personer eller sju procent av befolkningen medborgare i både Finland och ett annat land, till största delen Sverige.

Av de finska medborgarna är en knapp majoritet kvinnor, medan det finns flera män bland de utländska medborgarna. Flera kvinnor än män är dock medborgare i länder utanför EU.

 

Utländska medborgare efter kön 2016

Ett antal exceltabeller på ÅSUBs hemsida visar befolkningsstrukturen för hela Åland och i kommunerna.

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax