Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2018

Åland har 11 000 inflyttade från över 100 olika länder

Av Ålands 29 789 invånare är nästan 11 000 eller 37 procent inflyttade. De är fördelade på 105 olika födelseländer. Detta framgår av ÅSUBs statistik över befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31 december 2018.

 

Invånare efter födelseort och språk 2018

Personer födda i Sverige ökade mest

Invånare födda utanför Åland stod för hela folkökningen 2018. De som kommer från Finland ökade med ett drygt tiotal och är 5 600 personer eller 19 procent av befolkningen. De är fortfarande en knapp majoritet av de inflyttade, men de som är födda i andra länder blev 300 flera och är närmare 5 400 eller 18 procent.

De som kommer från Sverige ökade med 160 och är drygt 9 procent av ålänningarna. Invånarna som är födda utanför Norden blev 125 flera och andelen är nu 8 procent. Personer från Rumänien och Syrien ökade med ett trettiotal vardera.

 

Befolkningsförändring 2018 efter födelseland

Av de närmare 2 400 ålänningar som är födda utanför Norden kommer över 570 från Baltikum, 420 från Rumänien och 620 från övriga Europa, medan 520 är födda i Asien och 240 i övriga delar av världen.

Sedan år 2000 har invånarna från utomnordiska länder ökat med närmare 2 000, de som är födda i Sverige med 1 400 och de som kommer från Finland med 500. Den del av befolkningen som har Åland som födelseort har vuxit med bara drygt 100 personer. 

Den högsta andelen inflyttade finns i åldersgruppen 35–39 år, nästan 50 procent, men i alla åldersgrupper mellan 25 och 75 år är andelen runt 40 procent eller högre.

 

Invånare efter ålder och födelseort 2018

Nästan två av fem skärgårdsbor är födda utanför Åland

Tillströmningen av invånare födda utanför Åland har kommit hela Åland till del. I Mariehamn är 45 procent av invånarna födda utanför Åland, på landsbygden 31 procent och i skärgården 38 procent. Föglö är den kommun som har störst andel invånare födda utanför Norden, 13 procent, medan andelen födda i Sverige är störst i Kökar, 18 procent, och andelen födda i Finland toppas av Brändö med 35 procent.

 

Andel invånare födda utom Åland efter kommun och födelseort 2018

Bland invånarna som är födda på Åland och i Sverige finns det flera män än kvinnor, medan kvinnorna är i majoritet bland dem som är födda i Finland. Invånarna från utomnordiska länder har en jämn könsfördelning totalt sett, men det finns stora skillnader mellan enskilda länder. Kvinnorna är i majoritet bland personer födda i Ryssland, Ukraina, USA, Brasilien, Thailand, Filippinerna och Syrien, medan männen utgör ett flertal av de personer som har flyttat in från Storbritannien, Tyskland, Polen och Rumänien. Balterna har en jämn könsfördelning.

Var åttonde har ett annat modersmål än svenska

Antalet svenskspråkiga ökade med 140 personer under året till drygt 25 800, men andelen av befolkningen fortsatte att minska. De som har andra modersmål blev 160 flera och är nu över 3 900 eller drygt 13 procent av invånarna. De finskspråkiga som är den största gruppen omfattar 1 400 personer, ett tiotal flera än 2017 och närmare 5 procent av befolkningen. De som talar rumänska ökade med 50 till 450 personer, medan de som har lettiska som modersmål blev 20 flera och är drygt 400. En språkgrupp med en större ökning är också arabiska som efter en uppgång med närmare 40 nu omfattar drygt 120 personer.     

Andelen med andra språk än svenska är störst i åldrarna mellan 30 och 40 år där 22 procent har något annat modersmål, drygt 4 procent finska och över 17 procent andra språk. Av de icke-svenskspråkiga som har fyllt 60 år är de finskspråkiga i stor majoritet, men i befolkningen under 50 år dominerar andra språk.

 

Antal invånare med andra språk än svenska efter ålder 2018

Sedan år 2000 har antalet svenskspråkiga ökat med nästan 1 700 personer och de finskspråkiga med närmare 170, medan invånarna med andra språk har blivit 2 200 flera. Andelen svenskspråkiga har minskat från 94 till 87 procent av Ålands befolkning.

Störst andel utländska medborgare bland personer födda i utomnordiska EU-länder

Antalet finska medborgare ökade med närmare 90 under året, medan medborgarna i andra länder blev över 200 flera. Medborgare i nordiska länder stod för över hälften av denna ökning. Nästan 3 400 personer eller över 11 procent av befolkningen är nu utländska medborgare. Av dessa är över 1 500 medborgare i Sverige eller ett annat nordiskt land, närmare 1 300 i någon annan EU-stat och över 500 i andra länder. Utöver detta är 2 200 personer eller 7 procent av befolkningen medborgare i både Finland och ett annat land, till största delen Sverige.

 

Utländska medborgare efter medborgarskap 2000-2018

Av de invånare som är födda på Åland eller i Finland är 99 procent finska medborgare. Bland dem som är födda i Sverige eller något annat nordiskt land har över hälften finskt medborgarskap, men av dem som är födda utanför Norden är andelen bara en dryg fjärdedel. Lägst andel med finskt medborgarskap finns bland personer som är födda i icke-nordiska EU-länder, knappt 20 procent, medan det bland personer som kommer från länder utanför EU är nästan 40 procent som är finska medborgare.

 

Utlandsfödda invånare efter medborgarskap 2018

Ett antal exceltabeller på ÅSUBs hemsida visar befolkningsstrukturen för hela Åland och i kommunerna.

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax