Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2022

Invånarna födda utanför Åland blev flera trots svag befolkningstillväxt 2022

Trots Ålands svaga befolkningstillväxt på endast 15 personer 2022 fortsatte det internationella inslaget att öka. Det låga antalet födda bidrog till att invånarna som har Åland som födelseort blev 61 färre, medan de som är födda på annat håll ökade med 76. Likaså minskade de svenskspråkiga med 46 medan invånarna med andra språk ökade med 61 under året.

Detta framgår av statistiken om befolkningens språk, födelseort och medborgarskap som nu är uppdaterad med uppgifter för 31 december 2022 i tabellerna på ÅSUBs webbplats.  

Invånare efter födelseort och språk 2022 samt förändring från 2000 och 2021
Invånare efter födelseort och språk 2022 samt förändring från 2000 och 2021

Ökning av personer födda i Sverige och utanför Europa

De 11 600 invånare som är födda utanför Åland har 105 olika födelseländer. De som kommer från Sverige ökade med ett tjugotal personer under 2022, medan de som är födda i Finland blev fem färre. Personer födda i Rumänien är den största utomnordiska gruppen, över 450 personer. De har ökat i antal hela 2000-talet, men i fjol blev de ett tiotal färre. En lika stor nedgång noteras också för personer från Estland. De som är födda i Serbien och Tyskland blev flera, men totalt blev det en liten minskning av antalet invånare från Europa utanför Norden, för första gången sedan 1990-talet.

Däremot ökade antalet invånare på Åland som är födda i Asien, Afrika och Amerika. Sammanlagt växte befolkningen med ursprung utanför Europa med 50 personer. Invånare med 25 olika födelseländer bidrog till denna uppgång, varav Filippinerna ligger främst med en ökning på ett tiotal personer. Ukrainarna ökade med endast fyra personer, vilket betyder att den absoluta merparten av den stora mängd flyktingar som anlände till Åland 2022 inte ännu vid årsskiftet hade en åländsk hemkommun.

Befolkningsförändring efter födelseland 2022
Befolkningsförändring efter födelseland 2022

Antalet invånare födda i Sverige har fördubblats sedan år 2000

Den del av befolkningen som är född utanför Åland uppvisar några markanta förändringar under 2000-talet. Antalet har stigit från 7 000 till över 11 500 personer, och andelen av invånarna från 28 till 38 procent. De som är födda i andra länder än Finland har ökat sin andel av gruppen från under en tredjedel till över hälften. Antalet personer som är födda i Sverige har mer än fördubblats och ökat sin andel av Ålands befolkning från 5 till 10 procent. De som är födda utanför Norden har blivit sju gånger flera och deras andel av invånarna har stigit till nio procent.

Andel av befolkningen som är född utanför Åland efter födelseort 2000–2022
Andel av befolkningen som är född utanför Åland efter födelseort 2000–2022

Hälften av invånarna med ursprung utanför Norden är födda i ett EU-land

Invånarna födda utanför Norden, som år 2000 var 400 personer, är nu över 2 600. Även om mångfalden av länder är stor, är det sexton länder som står för tre fjärdedelar av antalet, vilket illustreras i diagrammet. En tredjedel av invånarna som kommer från utomeuropeiska länder är födda i andra världsdelar än Europa, drygt hälften i något EU-land och återstoden i europeiska länder utanför EU, till vilka också Storbritannien hör numera. 

Befolkning född utanför Norden efter födelseland 2022
Befolkning född utanför Norden efter födelseland 2022

Engelska ökade mest

Ålands invånare är noterade med 72 olika språk i befolkningsregistret. De som har andra språk än svenska är nu 4 300 personer, eller drygt 14 procent av befolkningen. En tredjedel av dessa är finskspråkiga och antalet var i stort sett oförändrat under året, 1 400 personer. Följande språkgrupper i storlek är rumänska och lettiska som omfattar 520 respektive 480 personer samt estniska med 200 personer. Det var dock engelska som stod för den största, om än rätt måttliga ökningen under året, plus 16 personer. Av de 180 engelskspråkiga som bor på Åland kommer 60 från Storbritannien och närmare 40 från USA, medan de övriga fördelar sig på en mängd olika födelseländer.

Några andra språkgrupper har också en tydlig spridning på olika ursprungsländer. Av dem som talar arabiska är drygt 30 födda i Marocko, lika många i Syrien och 20 i andra arabländer. Av de 160 ryskspråkiga är drygt 90 födda i Ryssland eller Sovjetunionen och drygt 40 i antingen Baltikum, Ukraina eller Belarus. Av de spansktalande kommer 15 från Spanien och 40 från Latinamerika.

Också för de svenskspråkiga kan man studera födelseorten: Drygt 18 300 eller 70 procent är födda på Åland, 4 400 i Finland, 3 000 i Sverige och 400 i andra länder. Av ökningen med 1 900 svenskspråkiga på Åland sedan år 2000 står personer födda i Sverige för 1 700.  

Svenskspråkiga på Åland efter födelseland 2000 och 2022
Svenskspråkiga på Åland efter födelseland 2000 och 2022

Var femte 30–39-åring är utländsk medborgare

Antalet utländska medborgare var i stort sett oförändrat 2022, och de utgör 12 procent av befolkningen. Fem procent är medborgare i Sverige, fyra procent i något annat EU-land och två procent i länder utanför EU. Andelen utländska medborgare är högst, över en femtedel, i åldersgruppen 30–39 år. Utöver de utländska medborgarna är nio procent av befolkningen medborgare i både Finland och ett annat land, varav majoriteten i Sverige.

Andel utländska medborgare efter ålder och medborgarskap 2022
Andel utländska medborgare efter ålder och medborgarskap 2022

Ett antal Excel-tabeller på ÅSUBs webbplats visar befolkningsstrukturen för hela Åland och i kommunerna. 

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik. 

 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax