Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2009

Ovanligt stort flyttningsöverskott
Befolkningstillväxten ligger kvar på en hög nivå. Under det första kvartalet 2009 ökade Ålands befolkning med 84 personer, vilket är något mera än under motsvarande tid i fjol. Antalet födda minskade dock betydligt. Det föddes 52 barn jämfört med 79 under det första kvartalet 2008. Antalet avlidna minskade också, men inte lika mycket, 50 personer i år och 71 i fjol. Födelseöverskottet blev således bara två personer, varför folkökningen nästan helt kom från flyttningsrörelsen. Flyttningsöverskottet blev 82 personer jämfört med 71 personer under första kvartalet 2008. Detta är det största flyttningsöverskott som har noterats för det första kvartalet under den period statistik finns tillgänglig, d.v.s. sedan 1989. 

Den största flyttningsvinsten från Sverige och Norden
Flyttningen till och från Finland gav ett överskott på 14 personer under det första kvartalet, vilket är ungefär lika mycket som motsvarande tid i fjol. Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden gav nu ett plus på 42 personer, vilket är dubbelt mera än 2008. Däremot blev flyttningsöverskottet gentemot utomnordiska länder mindre och uppgick nu till 26 personer, vilket dock även det är en hög nivå.

Mariehamn stod för tillväxten
Under det första kvartalet ökade folkmängden i Mariehamn med 87 personer och på landsbygden med 9 personer. På landsbygden var det Hammarland och Eckerö som uppvisade den största ökningen, 14 respektive 10 personer. I skärgården minskade befolkningen med 12 personer. Stadens folkökning berodde helt på flyttningsöverskott, medan det på landsbygden var födelseöverskottet som genererade ökningen. Skärgården hade underskott både beträffande nativiteten och flyttningen.

Den preliminära siffran för Ålands invånarantal den 31 mars 2009 är 27 540 personer.

Hela meddelandet kan du läsa här.