Befolkningsrörelsen 2001

Preliminära befolkningsrörelsesiffror för Åland 2001.

Befolkningstillväxten år 2001 blev mycket större än år 2000 och uppgick till 228 personer. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 175 personer jämfört med 69 personer år 2000. Antalet födda ökade jämfört med år 2000 och uppgick till 279, vilket är en lägre siffra än årsmedeltalen för perioderna 1981-1990 och 1991-2000, men nästan lika mycket som medeltalet för perioden 1971-1980. Antalet avlidna minskade till 226 personer, vilket är den minsta siffran sedan 1990.

När det gäller flyttningen i förhållande till Finland ökade inflyttningen år 2001 betydligt, medan utflyttningen ökade endast i någon mån, varför överskottet blev dubbelt så stort som år 2000.

Flyttningen mellan Åland och övriga Norden uppvisade ett något mindre underskott än år 2000. Såväl inflyttningen som utflyttningen till icke-nordiska länder minskade något, men överskottet bibehölls på ungefär samma nivå. Den totala inflyttningen till Åland uppgick till 733 personer, vilket är den största inflyttningen sedan 1973.

Av de inflyttade till Åland 2001 kom 55 procent från Finland, 39 procent från andra nordiska länder och 6 procent från övriga länder. Av utflyttningen gick 37 procent till Finland, 57 procent till övriga Norden och 6 procent till utomnordiska länder.

Vill du läsa hela statistikmeddelandet kan du göra det här.