Befolkningsrörelsen 2006 - slutliga uppgifter

Ålänningarna blev 157 fler år 2006
Ålands befolkning ökade med 157 personer under 2006. Befolkningen ökade på landsbygden och i Mariehamn, men minskade i skärgården. De största befolkningsökningarna hade Jomala, Mariehamn, Hammarland och Lemland, medan Saltvik stod för den största befolkningsminskningen. Totalt minskade folkmängden i fyra kommuner och ökade i elva.

År 2006 föddes 295 barn på Åland, vilket är det högsta födelsetalet sedan 1998. Antalet avlidna år 2006 var 257 och födelseöverskottet blev därmed 38 personer. År 2005 var födelsenettot 9 personer. Av regionerna hade landsbygden och Mariehamn födelseöverskott, medan skärgården hade underskott. Jomala uppvisade det största födelseöverskottet, medan Saltvik hade det största födelseunderskottet av kommunerna.

Ökad utflyttning och minskad inflyttning jämfört med 2005
Inflyttningen från Finland minskade med 27 personer och inflyttningen från Sverige och övriga Norden med 57 personer jämfört med 2005. Inflyttningen från övriga länder ökade med 3 personer till 131. Totalt flyttade 763 personer till Åland 2006, vilket är 81 färre än 2005. Av inflyttningen kom 35 procent från Finland, 48 procent från övriga Norden och 17 procent från utomnordiska länder. Utflyttningen till Finland och utomnordiska länder minskade något, medan flyttningen till Sverige och övriga Norden ökade. Totalt lämnade 675 personer Åland under året, vilket är 36 personer fler än 2005. Av utflyttningen gick 33 procent till Finland, 64 procent till övriga Norden och 3 procent till andra länder. Flyttningsnettot uppgick till 88 personer. Summan av befolkningsrörelsen blev således 126 personer, men eftersom posten ”korrigering” uppgick till 31 personer blev den totala förändringen av invånarantalet 157 personer. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Alla regioner hade positiva flyttningsnetton för 2006 även om både Mariehamns och landsbygdens nettoinflyttning var betydligt lägre än år 2005. Skärgården hade ett flyttningsunderskott på 11 personer 2005, men uppvisade 2006 ett flyttningsöverskott på 4 personer. Av de enskilda kommunerna hade Hammarland och Lemland de största flyttningsöverskotten på över 25 personer vardera, medan Saltvik hade det största flyttningsunderskottet, vilket uppgick till 22 personer.

Antalet vigslar steg något jämfört med 2005 och uppgick till 116. Skilsmässorna var 63 stycken år 2006 vilket var betydligt fler än 2005 då de uppgick till 41.

Följande tabeller och databaser om befolkningsrörelsen finns på ÅSUBs hemsida:

Tabellen Befolkningsrörelsen per kommun 2006 ger en övergripande bild av befolkningsrörelsen kommun- och regionvis. Databasen Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971-2006 efter händelse och år visar utvecklingen av Ålands totala befolkningsrörelse över en längre tid medan man i databasen Befolkningsrörelsen 1980-2006 efter kommun, händelse och år kan se den kommunvisa utvecklingen.

Tabellen In- och utvandring efter land 1990-2006 visar in- och utvandringen gentemot Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.

Exceltabellen Födda och döda 1951-2006 och databasen Födda och döda 1951-2006 visar det totala antalet födda och döda på Åland tillsammans med födelsenettot, medan databasen Döda 2003-2006 efter år, ålder och kön visar ålder och kön för de avlidna. Databasen Döda 1991-2006 efter kön, år, kommun och åldersgrupp visar de avlidna i 5-15-års åldersgrupper enligt kön och kommun.