Befolkningsrörelsen 2007 - slutliga uppgifter

Flyttningsöverskottet blev 177 personer 2007
De slutliga befolkningsrörelsesiffrorna för 2007 är nu klara. Av befolkningstillväxten på 230 personer stod flyttningsöverskottet för 177 personer och födelseöverskottet för 37 personer. Flyttningsöverskottet var dubbelt så stort som 2006, medan födelseöverskottet var på samma nivå. Därtill kommer posten ”korrigering” som uppgick till 16 personer. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

År 2007 föddes 286 barn på Åland, vilket är 9 färre än 2006.  Antalet avlidna var 249, eller 8 färre än året innan. Siffrorna för födda och döda stämmer nästan helt överens med de preliminära uppgifterna som publicerades den 5 februari 2008. När det gäller flyttningsrörelsen avviker de slutliga siffrorna mera i och med att flyttningsnettot uppgick till 42 personer fler än vad de preliminära siffrorna visade. De slutliga uppgifterna innehåller också totala siffror om bruttoflyttning in och ut, vilket saknades i förhandsstatistiken.

Nästan hälften av inflyttningen från Sverige
Av inflyttningen kom nästan hälften från Sverige, en tredjedel från Finland och en knapp femtedel från utomnordiska länder. Totalt flyttade 850 personer till Åland 2007, vilket är 87 fler än 2006, medan 673 personer lämnade Åland under året, vilket är i stort sett lika många som 2006. De inflyttade från Finland ökade med 10 personer och uppgick till 278 samtidigt som utflyttningen ökade med drygt 50 personer till 276. Detta gav ett överskott på endast två personer i förhållande till Finland. Under de senaste 50 åren har överskottet varit så lågt bara en gång tidigare.  Inflyttningen från Sverige steg med drygt 50 och blev 405 personer, medan utflyttningen sjönk med ungefär lika mycket och uppgick till 350 personer. Flyttningen till och från Sverige gav således ett överskott på 55 personer efter att ha gett ett underskott av motsvarande storlek 2006. Flyttningen i förhållande till övriga Norden var av ganska liten omfattning: 10 inflyttade och 20 utflyttade, vilket var i stort sett samma volymer som året innan.

Rekordstor inflyttning från utomnordiska länder
Inflyttningen från utomnordiska länder steg ytterligare med några tiotal och blev 157 personer, vilket är nytt rekord. Utflyttningen låg kvar på en låg nivå jämfört med inflyttningen och var 27 personer. Detta gjorde att flyttningsöverskottet steg till 130 personer. Hälften av den utomnordiska inflyttningen gick till Mariehamn, men alla kommuner utom två fick ta emot inflyttare från denna kategori.

Antalet vigslar var lika många som 2006, nämligen 116 stycken. Skilsmässorna var 60 år 2007, vilket var tre färre än 2006.

Följande exceltabeller och databastabeller om befolkningsrörelsen finns på ÅSUBs hemsida:

Tabellen Befolkningsrörelsen efter kommun 2007 ger en övergripande bild av befolkningsrörelsen kommun- och regionvis. Databastabellen Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971-2007 efter händelse och år visar utvecklingen av Ålands totala befolkningsrörelse över en längre tid, medan man i Befolkningsrörelsen 1980-2007 efter kommun, händelse och år kan se den kommunvisa utvecklingen.

Tabellen In- och utvandring efter land 1990-2007 visar in- och utflyttningen gentemot Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.

Tabellen Födda och döda 1951-2007 visar den långsiktiga utvecklingen av totalantalet födda och döda på Åland tillsammans med födelsenettot, medan databastabellen Levande födda 1971-2007 efter år, kommun och moderns ålder innehåller mera detaljerade uppgifter om de födda.Två databastabeller visar de avlidnas åldersfördelning: Döda 2003-2007 efter år, ålder och kön visar antal och kön för de avlidna enligt ålder medan Döda 1991-2007 efter kön, år, kommun och åldersgrupp visar de avlidna i 5-15-års åldersgrupper enligt kön och kommun.