Befolkningsrörelsen 2008, slutliga uppgifter

Rekordstor inflyttning…
Inflyttningen till Åland blev 954 personer år 2008. Så stor årlig inflyttning har inte noterats tidigare under den period för vilken siffror finns tillgängliga, d.v.s. från 1971 och framåt. Inflyttningen var över 100 personer större än 2007. Den större rörligheten tog sig uttryck också i ökad utflyttning. De utflyttade ökade med drygt 30 personer och uppgick till 706, även det en ny toppnotering. Eftersom inflyttningen ökade betydligt mera, steg flyttningsöverskottet och blev 248 personer.

Siffror om in- och utflyttningen finns nu tillgängliga i och med att den slutliga statistiken om befolkningsrörelsen 2008 är klar och presenteras på ÅSUBs hemsida i excel- och databastabeller. Flyttningsöverskottet blev betydligt större än vad de preliminära siffrorna visade. 

…ledde till den största befolkningsökningen på 18 år
Det slutliga siffrorna för födda och döda är de samma som de preliminära, d.v.s. 294 födda och 250 avlidna, vilket gav ett födelseöverskott på 44 personer. Därtill kommer posten ”korrigering” som uppgick till 11 personer. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Den slutliga förändringen av befolkningen blev således plus 303 personer. Sedan ”rekordåren” vad gäller befolkningstillväxt år 1972 och 1973 har en större ökning noterats bara en gång tidigare, nämligen 1990.

Flest inflyttade kom fortsättningsvis från Sverige
För sjätte året i rad kom det största antalet inflyttade från Sverige. År 2008 var de flest hittills eller 422 personer, vilket var 44 procent av totalantalet inflyttade. Från Finland kom 350 inflyttare, eller 37 procent. De övriga nordiska länderna bidrog med 22 personer, vilket var ett par procent. Inflyttningen från icke-nordiska länder var fortsättningsvis stor och uppgick till 160 personer, vilket var 17 procent av alla inflyttade.

Av de utflyttade hade över hälften eller 397 personer Sverige som destinationsland. Till Finland flyttade 256 och till övriga Norden 17 personer. Utflyttningen till icke-nordiska länder var fortfarande liten jämfört med inflyttningen därifrån, eller 36 personer. Detta gjorde att världen utanför Norden för femte året i rad stod för den största delen av flyttningsöverskottet till Åland, eller 124 personer. I förhållande till Finland blev överskottet 94 personer och gentemot Sverige 25 personer. Flyttningen till och från de övriga nordiska länderna gav ett plus på fem personer.

Följande exceltabeller och databastabeller om befolkningsrörelsen finns på ÅSUBs hemsida:

Tabellen Befolkningsrörelsen efter kommun 2008 ger en övergripande bild av befolkningsrörelsen kommun- och regionvis. Databastabellen Befolkningsrörelsen, hela Åland, 1971–2008 efter händelse och år visar utvecklingen av Ålands totala befolkningsrörelse över en längre tid, medan man i Befolkningsrörelsen 1980–2008 efter kommun, händelse och år kan se den kommunvisa utvecklingen.

Tabellen In- och utvandring efter land 1990-2008 visar in- och utflyttningen gentemot Finland, Sverige, övriga Norden och övriga världen.

Tabellen Födda och döda 1951–2008 visar den långsiktiga utvecklingen av totalantalet födda och döda på Åland tillsammans med födelsenettot, medan databastabellen Levande födda 1971–2008 efter år, kommun och moderns ålder innehåller mera detaljerade uppgifter om de födda. Databastabellen Döda 1991–2008 efter kön, år, kommun och åldersgrupp visar åldersfördelningen för de avlidna i 5–15-års åldersgrupper.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax,
tel. 25497 eller 0457-34 25 548

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden