Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror

Ökat födelseöverskott och många vigslar

Det föddes 284 barn på Åland 2010, vilket var 17 flera än 2009. Antalet avlidna var 232, en minskning med 15 från föregående år. Födelseöverskottet blev således 52 personer. Detta är över 30 flera än 2009 och den näst högsta siffran på 2000-talet. Flyttningsrörelsen gav ett överskott på 162 personer, en minskning med 90 från 2009. Man bör dock beakta att de preliminära inflyttningssiffrorna brukar ligga något lågt jämfört med de slutliga.

Födelse- och flyttningsöverskottet gjorde tillsammans att befolkningen ökade med 214 personer år 2010. Denna siffra är lägre än de två föregående åren men något över genomsnittsnivån för det senaste decenniet.

Vigslarna var 140 stycken vilket är 20 flera än 2009 och den största siffran sedan 1970. Antalet skilsmässor var i stort sett oförändrat, 52 stycken.

 

Fortsatt stort flyttningsöverskott från utomnordiska länder

Kompletta siffror för bruttoflyttningen saknas ännu, men de tillgängliga uppgifterna om nettoflyttning visar att flyttningsöverskottet i förhållande till Finland minskade jämfört med 2009 och blev 38 personer. Överskottet gentemot Sverige och övriga Norden minskade ännu mera och var 17 personer. För sjunde året i rad var det flyttningen i förhållande till utomnordiska länder som gav det största överskottet eller 107 personer, vilket var på ungefär samma nivå som 2009.

Befolkningen på väg att överskrida 28 000

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2010 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 27 948 personer den 31 december 2010. Befolkningsregistercentralen har publicerat ett preliminärt invånarantal som är något större, eller exakt 28 000. Hur stor den slutliga folkmängdsförändringen var under 2010 blir klart om några veckor när det officiella invånarantalet är fastställt. De senaste åren har den slutliga siffran för folkökningen varit högre än den preliminära.

Uppgifter om kommunerna och regionerna samt längre tidsserier finns i statistikmeddelandet som du kan läsa här.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad den 1.2.2011