Befolkningsrörelsen 2017, preliminära siffror

Stor befolkningstillväxt tack vare både födelse- och flyttningsöverskott

Ålands invånarantal steg med 286 personer 2017 enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen. Ökningen är över 50 personer större än 2016 och också högre än 2000-talets medelnivå.

Befolkningsrörelsen 2016 och 2017

Flera födda än avlidna

Det föddes 282 barn under året, ett tiotal färre än 2016. Antalet avlidna var 251, närmare 50 färre än 2016 års ovanligt höga nivå. Födelsenettot, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, blev åter positivt, plus 31 personer. Den största delen av befolkningsökningen berodde dock på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på 260 personer, 2000-talets näst högsta siffra.

Födda. döda och födelsenetto 1971-2017

Största delen av flyttningsöverskottet kom från utomnordiska länder

Inflyttningen från utomnordiska länder minskade något från 2016 års rekordnivå, men var ändå nästan 200 personer. Utflyttningen var obetydligt mindre än 2016, knappt 50 personer, varför det utomnordiska flyttningsöverskottet blev 150 personer, en minskning med ett tiotal.

De inflyttade från Sverige och övriga Norden var drygt 420 personer, ett tjugotal färre än 2016. Utflyttningen minskade med över 50 personer och var drygt 370, varför överskottet ökade och blev nästan 50 personer.

Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland var i stort sett oförändrat, drygt 60 personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland.

Flyttningsnetto för Åland efter flyttningsland 2015-2016 och preliminära siffror för 2017

Födelseunderskott i Mariehamn och skärgården

I Mariehamn avled flera än det föddes, men befolkningen ökade trots det med närmare 120 personer tack vare ett stort flyttningsöverskott.

I Jomala blev ökningen drygt 100, men där stod ett födelseöverskott på 40 personer för en betydande del av tillväxten. Totalt på landsbygden blev ökningen drygt 230 personer, varav flyttningen stod för 180 och födelseöverskottet för 60 personer. I Lemland utgjorde födelseöverskottet halva ökningen men i övriga landsbygdskommuner med tillväxt var flyttningen huvudorsaken: Eckerö, Hammarland, Lumparland, Saltvik och Sund.

Skärgården hade både födelse- och flyttningsunderskott, och befolkningen minskade därför med drygt 60 personer. Kumlinge var den enda skärgårdskommun som hade flyttningsöverskott och den enda där folkmängden ökade. Vårdö hade ett litet födelseöverskott, men invånarantalet sjönk ändå på grund av att flera flyttade ut än in.

Födelse- och flyttningsnetto efter region 2017. Prliminära siffror

Posten ”korrigeringar” gör att kommunernas befolkningsförändringar från 2016 till 2017 avviker något från summan av födelse- och flyttningsnettona. För hela Åland är korrigeringsposten minus fem personer.

29 500 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2017 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 29 500 personer den 31 december 2017. Den slutliga förändringen av folkmängden 2017 blir klar i början av april när det officiella invånarantalet är fastställt.

Excelfilen Preliminär befolkningsrörelse 2017 innehåller tabeller och diagram som visar förändringarna 2017 samt tidsserier som gör att man kan sätta in siffrorna i ett längre perspektiv. Därtill framgår kommunernas invånarantal 1980–2017.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax