Befolkningsrörelsen 2018, preliminära siffror

Befolkningen ökade med över 300 personer

Ålands invånarantal steg med 326 personer 2018 enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen. Ökningen är 50 personer större än 2017 och den näst högsta siffran på 2000-talet.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Ovanligt stort flyttningsöverskott

Det föddes 280 barn under året, i stort sett lika många som 2017. Antalet avlidna var 270, över 30 flera än 2017. Födelsenettot, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, minskade till 10 personer. Nästan hela befolkningsökningen berodde således på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på 316 personer. Under den närmare 50 år långa period för vilken jämförbara siffror finns har flyttningsöverskottet varit större bara 1972 och 1973 samt 2011.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ökat flyttningsöverskott från Sverige och Finland

Inflyttningen från utomnordiska länder ökade ytterligare och blev drygt 220 personer, den högsta siffran hittills. Utflyttningen till länder utanför Norden ökade dock också, till 75 personer, varför flyttningsöverskottet blev knappt 150 personer, en minskning med ett tiotal.

De inflyttade från Sverige och övriga Norden var nästan 470, drygt 40 flera än 2017.  Utflyttningen minskade med 25 personer och var knappt 370, varför överskottet ökade betydligt och blev över 100 personer.

Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland ökade med ett tjugotal personer och blev närmare 70. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ökning i alla regioner

I Mariehamn avled 50 flera än det föddes, men befolkningen ökade trots det med 100 personer tack vare ett flyttningsöverskott på 150.

I Jomala blev ökningen drygt 170, men där stod ett födelseöverskott på 50 personer för en betydande del av tillväxten. Totalt på landsbygden blev ökningen 220 personer, varav flyttningen stod för 140 och födelseöverskottet för 80 personer. Övriga kommuner med tillväxt är Hammarland där ökningen var 35 personer, Finström, Geta och Eckerö som ökade med ett drygt tiotal vardera samt Lemland som ökade med 5 personer. I Saltvik minskade invånarna med närmare 20 och i Lumparland med ett drygt tiotal.

Skärgården hade ett födelseunderskott på 17 personer, men ett flyttningsöverskott på 27, varför folkmängden ökade med 10 personer. Det var främst Vårdö som hade tillväxt i skärgården med en ökning på 16 personer, men även Föglö visade plus, dock bara en person.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Färre födda i Mariehamn

Det föddes barn i alla kommuner utom Kökar. I Mariehamn var de födda 80 stycken, i Jomala drygt 70, på övriga landsbygden 110 och i skärgården 16, varav Vårdö stod för hälften. Antalet födda var större än 2017 på landsbygden och i skärgården, men färre i Mariehamn.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

29 800 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2018 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 29 815 personer den 31 december 2018. Den slutliga förändringen av folkmängden 2018 blir klar i början av april när det officiella invånarantalet är fastställt.

Excelfilen Preliminär befolkningsrörelse 2018 innehåller tabeller och diagram som visar förändringarna 2018 samt tidsserier som gör att man kan sätta in siffrorna i ett längre perspektiv. Filen Befolkningsrörelsen i kommunerna 1980–2018 visar utvecklingen i kommunerna.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax