Befolkningsrörelsen 2018, slutliga siffror

Den största inflyttningen hittills

Ålands invånarantal steg med 300 personer år 2018, vilket är 25 flera än 2017 och den tredje högsta årsnoteringen på 2000-talet. Födelseöverskottet, födda minus avlidna, var bara åtta personer. Befolkningstillväxten beror således nästan i sin helhet på flyttningsöverskottet som blev 291 personer. Under de senaste 45 åren har flyttningen gett ett större överskott bara en gång, år 2011. Antalet inflyttade ökade med 50 personer från 2017 och nådde den nya rekordnivån 1 080. Utflyttningen var ungefär lika stor som 2017, nästan 790 personer.

Flyttningen 1990-2018

ÅSUB har i uppdaterade tabeller och diagram på hemsidan publicerat slutlig statistik över befolkningsrörelsen 2018, där man ser mera i detalj vilka faktorer som ligger bakom tillväxten.

Var femte barnaföderska har fyllt 35

Det föddes 280 barn på Åland 2018, vilket är i stort sett lika många som året före och även samma antal som 2000-talets genomsnitt. Drygt 150 av de nyfödda är pojkar och knappt 130 flickor, ett ovanligt stort pojköverskott.

Närmare 40 procent av barnen föddes av mammor under 30 år och lika stor del av kvinnor i åldern 30–34 år. Nästan 20 procent av de nyblivna mödrarna var 35 år eller äldre. Fördelningen på åldersgrupper har i stora drag bibehållits under 2000-talet, även om den har varierat mellan åren.

Av kvinnorna på Åland som födde barn under året är över 40 procent eller 120 stycken födda utanför Åland, drygt 50 i Finland, över 30 i Sverige och närmare 40 utanför Norden.

Födda efter moderns ålder 1991-2018

Drygt 20 procent av de avlidna var över 90, tre procent under 50

Drygt 270 personer avled under året, närmare 40 flera än föregående års ovanligt låga notering och något över 2000-talets genomsnitt. De avlidna männen var tio flera än kvinnorna. En femtedel av de avlidna var 90 år eller äldre, var tredje kvinna och var tionde man. Var sjätte kvinna och var fjärde man som avled var under 70 år. Tre procent av de döda var yngre än 50 år, ett knappt tiotal personer.

Avlidna efter ålder och kön 2018

Inflyttningen från Sverige ökade mest

Att inflyttningen var större än året före beror på att de som flyttade till Åland från Sverige ökade med över 40 personer till 450 och att inflyttningen från Finland steg med 20 personer till drygt 410. Flyttningen från övriga Norden var bara ett tiotal personer, några färre än året före. Inflyttningen från utomnordiska länder minskade något men var fortsättningsvis på en hög nivå, 200 personer, varav 110 kom från EU-länder, knappt 20 från övriga Europa och 70 från andra världsdelar. De länder utanför Norden som bidrog med flest inflyttade var Rumänien med drygt 40 samt Turkiet och Lettland med knappt 30 vardera. Inflyttarna kom från 42 olika länder.

Inflyttning efter ursprungsland 1990-2018

Utflyttningen till Finland var på samma nivå som året före, drygt 340 personer. De som flyttade till Sverige var ett trettiotal färre än 2017 eller 350 personer. Ett tiotal flyttade till Norge och några personer till Danmark. Flyttningen till utomnordiska länder steg med ett tjugotal till 80 personer. Lettland, Storbritannien, Spanien, Italien och Rumänien var de länder utanför Norden som lockade flest invånare att flytta från Åland, dock bara mellan fem och tio personer till vart och ett av länderna.

Att det totala flyttningsöverskottet ökade med 60 personer till 290 beror främst på att överskottet i förhållande till Sverige steg med 70 och blev 100 personer. Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland blev 70 personer, drygt 20 flera än 2017. Det största överskottet kom fortsättningsvis från utomnordiska länder, 125 personer, även om det minskade med 30.

Bland de inflyttade fanns det i stort sett lika många kvinnor som män, medan männen var ett tiotal flera bland utflyttarna.

Flyttningsnetto efter in-/utflyttningsland 2018

Befolkningstillväxt i alla regioner

Befolkningen växte i alla regioner 2018. I Mariehamn föddes 80 barn, vilket är det lägsta antalet sedan 1959. Samtidigt avled 135 personer, vilket är den högsta siffran hittills. Detta gav ett födelseunderskott på 55 personer. Men tack vare att flyttningsöverskottet var det största sedan 1973, ökade ändå stadens befolkning med 66 personer.

Landsbygdens ökning på nästan 220 personer beror på både flyttnings- och födelseöverskott. Framförallt Jomala hade ett stort födelseöverskott genom att antalet födda steg till 73 personer. För att hitta högre årliga noteringar av födda barn i Jomala får man gå tillbaka till 1956, 1957 och 1959, åren innan folkrika delar av kommunen överfördes till Mariehamn.

Trots att skärgården hade det största antalet födda på tolv år var de nyfödda ändå bara hälften av antalet avlidna. Således var det flyttningen som gjorde att invånarantalet i regionen steg med 17 personer. Det var främst Vårdö som stod för ökningen.

Befolkningsrörelsen efter region 2018 i sammandrag

Sex kommuner hade födelseöverskott, alla på landsbygden, medan tolv kommuner hade flyttningsöverskott, däribland fem skärgårdskommuner. På landsbygden kom majoriteten av de inflyttade från andra åländska kommuner, men i Mariehamn var den utomåländska inflyttningen störst. Av skärgårdens inflyttade kom hälften från fasta Åland och hälften från annat håll.

Födelsenetto efter kommun 2018

Flyttningsnetto efter kommun 2018

Högre födelsetal i skärgården än i Mariehamn

I relation till befolkningen var tillväxten i Mariehamn 6 personer per 1 000 invånare, på landsbygden 14 och i skärgården 8. För hela Åland var siffran 10, vilket kan jämföras med 11 i Sverige och en ökning med bara 1 person per 1 000 invånare i Finland.

Födelsetalet, det vill säga antalet födda per 1 000 invånare, var också högre i skärgården än i Mariehamn, 7,8 mot 6,8. På landsbygden var det 11,6 och för hela Åland 9,4. När det gäller födda i förhållande till befolkningen låg Åland därmed högre än Finlands 8,6 men lägre än Sveriges 11,4.

Födelsetal efter region och land 2018

Mindre flyttningsnetto än i de preliminära siffrorna

Födelse- och flyttningsöverskotten gav tillsammans en befolkningsökning på 299 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var en person, varvid folkmängden ökade med totalt 300 personer och slutade på 29 789 den 31 december 2018. Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten.

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i mars blev den slutliga siffran för flyttningsöverskottet 25 personer mindre. De avlidna blev två flera än i det preliminära materialet, medan de födda var lika många.

Att den slutliga statistiken publiceras försenad beror på fördröjningar i datatillgången.

Ett antal exceltabeller på ÅSUBs hemsida visar befolkningsrörelsen för hela Åland och i kommunerna.
Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax