Befolkningsrörelsen 2019, preliminära siffror

Den utomnordiska flyttningen stod för befolkningstillväxten 2019

Efter den stora befolkningstillväxten på 300 personer 2018 blev förändringen betydligt mindre 2019, eller drygt 110 personer. Ökningen har varit mindre tre gånger under 2000-talet. Förutom i Jomala ökade folkmängden i bara tre kommuner enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen.

Befolkningsrörelsen 2018 och 2019

Lika många födda och döda

Det föddes 266 barn under året och antalet avlidna var 265. Båda siffror var lägre än 2018. Födelsenettot, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, blev alltså bara en person jämfört med åtta personer året före. Nästan hela befolkningsökningen berodde således på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på 103 personer. Detta är betydligt mindre än de tre föregående åren och även lägre än 2000-talets genomsnitt som är närmre 200. Summan av födelse- och flyttningsöverskott blev 104. Därtill kommer posten ”korrigeringar” på 9 personer, varför den totala förändringen blev 113 personer.

Födelse- och flyttningsnetto 1971-2019

Flyttningsunderskott i förhållande till Finland första gången på 60 år

Inflyttningen från utomnordiska länder minskade med ett trettiotal personer till knappt 180. Utflyttningen till länder utanför Norden sjönk också, med ett tiotal, och blev 70 personer. Överskottet var alltså närmare 110 personer.

De inflyttade från Sverige och övriga Norden var nästan 360, ett hundratal färre än 2018. Utflyttningen minskade med drygt tio personer och var i stort sett lika stor som inflyttningen, varför överskottet blev obetydligt, bara tre personer. Flyttningsnettot i förhållande till Sverige och Norden varierar en hel del mellan åren. År 2018 blev det ett överskott på nästan 100 personer, men till exempel 2015 ett underskott på närmare 50.

Flyttningen i förhållande till Finland som 2018 gav ett överskott på 70 personer visade nu för första gången sedan 1956 ett mindre underskott, 7 personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland.

Flyttningsnetto för Åland efter flyttningsland 2017-2018 och preliminära siffror för 2019

Ökat antal födda i Mariehamn och skärgården

Det föddes barn i alla kommuner utom Kökar. I Mariehamn var de födda drygt 90, ett tiotal flera än 2019. I Jomala föddes 70, ungefär lika många som året före, och i övriga kommuner på landsbygden närmare 90, en minskning med ett tjugotal. I skärgården föddes 18 barn, några flera än 2018 och den största siffran sedan 2005.

Födda efter kommun 2019

De födda var färre än de avlidna i de flesta kommuner. Förutom i Jomala där det föddes 45 personer flera än det avled, var det bara Hammarland, Kumlinge och Vårdö som hade ett litet födelseöverskott, två personer vardera.

I Mariehamn avled 20 flera än det föddes, vilket tillsammans med ett betydande underskott från flyttningen gjorde att stadens invånarantal minskade med nästan 50 personer.

Rekordökning i Jomala

Jomalas folkmängd steg med drygt 200 personer tack vare både födelse- och flyttningsöverskott. Detta är den största årliga ökningen i kommunen efter 1950, den period för vilka siffror finns tillgängliga. Totalt på landsbygden blev ökningen knappt 180 personer, eftersom övriga kommuner sammanlagt hade något minskande folkmängd. Förutom i Jomala växte invånarantalet bara i Finström, Hammarland och Lemland, i huvudsak tack vare flyttningen.

I skärgården blev invånarna något färre under året i alla sex kommuner. Totalt i regionen minskade invånarna med 15, främst på grund av flyttningsunderskott. Tack vare ovanligt få avlidna blev födelseunderskottet i skärgården bara 3 personer efter att de senaste 20 åren har varit i genomsnitt närmare 20 personer per år.

Födelse- och flyttningsnetto efter region 2019. Preliminära siffror

29 900 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2019 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 29 902 personer den 31 december 2019. Den slutliga förändringen av folkmängden 2019 blir klar i början av april när det officiella invånarantalet är fastställt.

Ett par excelfiler på ÅSUBs hemsida innehåller mera detaljerade uppgifter. I filen Preliminär befolkningsrörelse 2019 finns tabeller och diagram som visar förändringarna 2019 samt längre tidsserier. Filen Befolkningsrörelsen i kommunerna 1980–2019 visar den långsiktiga utvecklingen kommunvis.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax