Befolkningsrörelsen 2020, preliminära siffror

God befolkningstillväxt 2020 tack vare ökad inflyttning från Sverige

Ålands befolkning ökade med 233 personer 2020. Detta är en betydligt större ökning än 2019 då den var knappt 100 personer, och även något över 2000-talets genomsnitt. Folkmängden steg såväl i Mariehamn och på landsbygden som i skärgården, och även i elva av de enskilda kommunerna enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen.

Befolkningsrörelsen 2019 och 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Flera avled än föddes

Det föddes 261 barn under året, vilket var några färre än 2019 och den lägsta siffran sedan år 2000. Antalet avlidna ökade däremot med 25 och var 291 personer. Födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan antal födda och döda, blev negativt för femte gången under 2000-talet, minus 30 jämfört med plus 1 året före.

Hela befolkningsökningen berodde således på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på 223 personer. Summan av födelse- och flyttningsnetto är 193. Därtill kommer posten ”korrigeringar” (se Beskrivning av statistiken) på 40 personer, varför den totala förändringen är 233 personer.

Födelse- och flyttningsnetto 1971–2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ökad inflyttning från Sverige

Inflyttningen från utomnordiska länder minskade för tredje året i rad och blev 160 personer. Samtidigt ökade utflyttningen till länder utanför Norden till nästan 100 personer, den största siffran under den 50-årsperiod som den jämförbara flyttningsstatistiken täcker. Det utomnordiska överskottet blev drygt 60 personer jämfört med nästan 110 året före.

De inflyttade från Sverige och övriga Norden ökade med över 100 och var nästan 470 personer. Utflyttningen var däremot ovanligt liten, drygt 310 personer. Överskottet blev således över 150 personer, den högsta siffran sedan 1973.

Flyttningen i förhållande till Finland som 2019 undantagsvis visade ett litet underskott gav nu åter överskott, dock bara sex personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland.

Flyttningsnetto för Åland efter flyttningsland 2018–2019 och preliminära siffror för 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Flera födda på landsbygden och i skärgården

Det föddes barn i alla kommuner utom Sottunga. I Mariehamn var de födda drygt 70, ett tjugotal färre än 2019 och det lägsta antalet sedan 1956. I Jomala föddes 70 barn, lika många som året före, och i övriga kommuner på landsbygden sammanlagt nästan 100, en ökning med ett tiotal. I skärgården föddes 20 barn, några flera än 2019 och den största siffran sedan 2003.

Födda efter kommun 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

De födda var färre än de avlidna i de flesta kommuner. I Jomala föddes nästan 40 personer flera än det avled, men därutöver var det bara Lemland, Lumparland och Eckerö som hade födelseöverskott.

I Mariehamn avled 35 flera än det föddes, vilket inte helt kunde uppvägas av flyttningsöverskottet. En större korrigeringspost från början av året gjorde dock att stadens invånarantal ökade med ett tjugotal personer.

Jomalas folkmängd steg med 150 personer tack vare både födelse- och flyttningsöverskott. Totalt på landsbygden blev ökningen 200 personer, främst beroende på flyttningsöverskott. Förutom i Jomala växte invånarantalet i sex andra landsbygdskommuner, mest i Lemland som ökade med 60 personer. I Saltvik och Sund sjönk folkmängden.

I skärgården blev invånarna ett tiotal flera under året tack vare ett flyttningsöverskott på drygt 20 personer. Största ökningen hade Sottunga och Vårdö, 13 personer vardera, och även i Brändö steg folkmängden. I Föglö, Kumlinge och Kökar sjönk invånarantalet.

Födelse- och flyttningsnetto efter region 2020, preliminära siffror

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

30 100 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2020 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 30 117 personer den 31 december 2020. Den slutliga förändringen av folkmängden 2020 blir klar i början av april när det officiella invånarantalet är fastställt.

Ett par excelfiler på ÅSUBs hemsida innehåller mera detaljerade uppgifter. I filen Preliminär befolkningsrörelse 2020 finns tabeller och diagram som visar förändringarna 2020 samt längre tidsserier. Filen Befolkningsrörelsen i kommunerna 1980–2020 visar den långsiktiga utvecklingen kommunvis.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax