Befolkningsrörelsen 2021, preliminära siffror

Flera födda 2021

Ålands befolkning ökade med 215 personer 2021. Detta är en något mindre ökning än 2020 då den var 245 personer, men på samma nivå som 2000-talets genomsnitt. I elva kommuner ökade invånarantalet, i fyra minskade det och i en var det oförändrat enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen.

Befolkningsrörelsen 2020 och 2021

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Positivt födelsenetto men mindre flyttningsöverskott

Det föddes 293 barn under året, vilket var ett trettiotal flera än 2020. Endast två gånger under 2000-talet har siffran varit högre. Antalet avlidna var 263, en minskning med nästan 30, men på 2000-talets medelnivå. Födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan antal födda och avlidna, blev positivt, plus 30 personer jämfört med minus 30 året före.

Större delen av befolkningsökningen berodde ändå på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på drygt 160 personer, 50 färre än 2020. Summan av födelse- och flyttningsnetto är 193. Därtill kommer posten ”korrigeringar” (se Beskrivning av statistiken) på 22 personer, varför den totala förändringen är 215 personer.

Födelse- och flyttningsnetto 2000–2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Stort flyttningsunderskott i förhållande till Finland

Inflyttningen från utomnordiska länder minskade för fjärde året i rad och blev 155 personer. Samtidigt minskade dock utflyttningen till länder utanför Norden från 100 till 66 personer, varför det utomnordiska överskottet steg och blev nästan 90 personer.

Gentemot Sverige och övriga Norden var överskottet drygt 130 personer. Inflyttningen var lite mindre än 2020, närmare 440 personer, men också utflyttningen sjönk och blev lite över 300 personer, vilket är den lägsta siffran på 2000-talet.

Flyttningen i förhållande till Finland som med undantag för 2019 har visat överskott i 65 år gav 2021 ett underskott på nästan 60 personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland.

Flyttningsnetto för Åland efter flyttningsland 2019–2020 och preliminära siffror för 2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ökat antal födda både på landsbygden och Mariehamn

Det föddes barn i alla kommuner utom Lumparland. I Mariehamn var de födda drygt 80, ett tiotal flera än 2020. I Jomala föddes drygt 70 barn, något flera än året före, och på övriga landsbygden nästan 120, en ökning med ett tjugotal. På landsbygden var det var framför allt i Saltvik och Finström som det föddes flera barn än 2020. I skärgården föddes 19 barn, vilket var i stort sett lika många som året före.

Födda efter kommun 2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

De avlidna var flera än de födda i majoriteten av kommunerna. I Jomala föddes dock 50 personer flera än det avled och i Lemland 19. Därutöver hade också Finström, Geta, Saltvik och Vårdö mindre födelseöverskott.

Tio kommuner hade flyttningsöverskott, det vill säga flera flyttade in än ut. Störst var överskottet i Jomala och Mariehamn, runt 60 personer och i Finström där det var närmare 40. Det största underskottet av flyttningen hade Eckerö och Föglö och därmed fick också dessa båda kommuner den största minskningen av befolkningen, runt 25 personer vardera.

Minskningen i Föglö bidrog till att skärgårdens folkmängd totalt sjönk med 14 personer, vilket kan jämföras med en ökning på ett tiotal 2020. I Kumlinge, Sottunga och Vårdö ökade befolkningen med några personer, medan den minskade med en person i Kökar och var oförändrad i Brändö. På landsbygden minskade befolkningen förutom i Eckerö också något i Geta, men ökade i alla andra kommuner. Jomalas folkmängd växte med drygt 120 personer, och därefter följde Finström med en ökning på närmare 40, Hammarland med 25 och Lemland med nästan 20 personer.

Totalt på landsbygden ökade befolkningen med nästan 200 personer och i Mariehamn blev ökningen drygt 30. Båda dessa siffror är i samma storleksordning som 2020.

Födelse- och flyttningsnetto efter region 2021, preliminära siffror

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Över 30 300 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2021 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal för Åland på 30 344 personer den 31 december 2021. Den slutliga förändringen av folkmängden 2021 blir klar i början av april när det officiella invånarantalet är fastställt.

Ett par excelfiler på ÅSUBs webbsida innehåller mera detaljerade uppgifter. I filen Preliminär befolkningsrörelse 2021 finns tabeller och diagram som visar förändringarna 2021 samt längre tidsserier. Filen Befolkningsrörelsen i kommunerna 1980–2021 visar den långsiktiga utvecklingen kommunvis.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax