Befolkningsrörelsen 2021, slutliga siffror

Flera födda men färre inflyttade

Det föddes 293 barn på Åland 2021, vilket är ett trettiotal flera än 2020. De avlidna minskade däremot med närmare 30 och var 263 personer. Födelsenettot, födda minus döda, som år 2020 var minus 30 personer blev nu i stället plus 30 personer. Inflyttningen var 925 personer, en minskning från 2020 då den var närmare 960, men ändå på en högre nivå än 2000-talets genomsnitt. Utflyttningen var 739 personer, i stort sett lika många som året före. Flyttningsöverskottet blev 186 personer, ett trettiotal mindre än 2020 men på 2000-talets medelnivå.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

ÅSUB har i uppdaterade tabeller och diagram på webbplatsen publicerat slutlig statistik över befolkningsrörelsen 2021, där det framgår mera i detalj vilka faktorer som ligger bakom förändringarna. Också utförliga uppgifter på kommunnivå presenteras.

Flera yngre kvinnor födde barn 2021

Av de födda är 154 flickor och 139 pojkar. Sju tvillingpar föddes under året. Av de nyblivna mödrarna var tolv procent under 25 år och fem procent 40 eller äldre, vilket i båda fall är en betydande ökning från 2020. Även flera kvinnor i åldrarna 30–34 födde barn 2021. På längre sikt har en viss förskjutning mot äldre mödrar skett. I början av 1990-talet föddes över hälften av barnen av mammor som var under 30 år, men på 2000-talet har andelen varit drygt 40 procent, så även 2021. Andelen barnaföderskor som är 35 år eller äldre har ökat från 15 till 25 procent.

Födda efter moderns ålder 1991 - 2021, fördelning i procent

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

40 procent av kvinnorna som födde barn under året är själva födda utanför Åland, 17 procent i Finland, 9 procent i Sverige och 15 procent utanför Norden. Av skärgårdens 19 nyblivna mödrar är 7 födda utanför Åland, lika många på fasta Åland och 5 i någon av skärgårdskommunerna. I Mariehamn är drygt hälften födda utanför Åland och på landsbygden närmare 40 procent.

Var tredje avliden kvinna var 90 år eller äldre

Av de 263 personer som avled var 133 kvinnor och 130 män. Av dessa var fem kvinnor och elva män yngre än 60 år, vilket är sex procent av alla avlidna. Var tredje avliden kvinna och var sjunde avliden man var 90 år eller äldre. Dessa utgjorde en fjärdedel av alla avlidna. Fyra kvinnor och en man var 100 år eller äldre.

Avlidna efter ålder och kön 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Inflyttningen från Lettland var den största hittills

Inflyttningen från Finland blev 304 personer, en minskning med 20. Från Sverige flyttade 434 personer, närmare 30 färre än 2020. Tolv personer flyttade till Åland från övriga Norden, jämfört med sex året före, och från utomnordiska länder kom 175 personer, en ökning med 10.

Av den utomnordiska inflyttningen 2021 kom närmare 100 personer från EU-länder. Av dessa flyttade 39 från Lettland vilket är den största siffran hittills. Från Rumänien kom 22 personer och från Tyskland 10. Inflyttningen från Estland som tidigare kunde röra sig runt 15–20 personer per år har de senaste åren varit mindre och blev nu 5 personer.

Från övriga Europa flyttade 23 personer till Åland, varav 11 från Ukraina. Av inflyttningen från Asien på 35 personer stod Thailand, Filippinerna och Turkiet för ett tiotal vardera. Från övriga världsdelar flyttade sammanlagt bara drygt tio personer. Inflyttningen kom från 37 olika länder.

För flyttningsrörelsen finns kompletta och jämförbara siffror för de senaste 50 åren. Diagrammet illustrerar dels den ökade totala flyttningsvolymen, dels den förskjutning som har skett när det gäller varifrån inflyttarna kommer. På 1970-talet kom närmare två tredjedelar av inflyttningen från Finland. Andelen har sedan dess sjunkit och var 2021 en tredjedel. Sveriges och övriga Nordens andel av inflyttningen har i stället ökat från en tredjedel till närstan hälften. Inflyttningen från utomnordiska länder som på 1970-talet utgjorde endast några procent av totalen står nu för omkring en femtedel.

Inflyttning efter utflyttningsland 1971–2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Största flyttningsunderskottet i förhållande till Finland på 70 år

Utflyttningen till Finland var 357 personer, nästan 40 flera än året före och den största siffran som finns noterad under den tid statistiken omfattar. Tillsammans med den minskade inflyttningen gjorde det att nettot i förhållande till Finland blev minus 53 personer, också det ett rekord. Sedan 1951 har Åland haft underskott i flyttningen gentemot Finland bara tre gånger, i samtliga fall tio personer eller färre. I övrigt har det varit årliga överskott, det största på 196 personer år 1970.

Utflyttningen till Sverige var lika stor som 2020 eller 311 personer. Överskottet blev 123 personer. Till de andra nordiska länderna flyttade nio personer medan länder utanför Norden fick ta emot 62 personer. Överskottet gentemot utomnordiska länder blev 113 personer.

Både bland de inflyttade och de utflyttade var männen något flera än kvinnorna. Flyttningen gav ett nettotillskott på 94 kvinnor och 92 män.

Flyttningsnetto efter in-/utflyttningsområde 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Hälften så många födda i Mariehamn som för 50 år sedan men dubbelt flera avlidna

Det föddes flera barn än 2020 på landsbygden och i Mariehamn och ungefär lika många i skärgården. Landsbygden hade födelseöverskott, medan födelsenettot var negativt i Mariehamn och skärgården. De födda var färre än de avlidna i de flesta kommuner. Bara Jomala och Lemland hade ett större födelseöverskott, 50 respektive 19 personer. Också i Finström, Geta, Saltvik och Vårdö var de födda något flera än de avlidna.

När det gäller födda och avlidna finns årliga kommunvisa uppgifter tillgängliga på ÅSUBs webbplats från 1921 och framåt, både i en databastabell och en excelfil.

Diagrammet för Mariehamn ger ett exempel på jämförelser över tiden som man kan göra. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet föddes det i genomsnitt över 160 barn per år i staden jämfört med runt 80 de senaste åren. Antalet avlidna har under samma period ökat från omkring 60 per år till nästan det dubbla.

Födda och avlidna i Mariehamn 1921–2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ökat flyttningsöverskott i Mariehamn

Tolv kommuner fick ett överskott av flyttningen år 2021. På landsbygden var den sammanlagda inflyttningen mindre än 2020, och därmed också flyttningsöverskottet som blev närmare 130 personer, varav Jomala stod för 75. Till skärgården flyttade det in i stort sett lika många som det flyttade ut. I Mariehamn ökade inflyttningen något från 2020 medan utflyttningen minskade, vilket ledde till ett större flyttningsöverskott, nästan 60 personer.

Befolkningsrörelsen efter region 2021 i sammandrag

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Skärgårdens folkmängd minskade med 13 personer. Befolkningen ökade i tre av kommunerna, minskade i två och var oförändrad i en. På landsbygden ökade folkmängden i sju av kommunerna och regionens sammanlagda uppgång blev 191 personer. Mariehamns folkmängd ökade med 37 personer.

Hälften av inflyttningen till Mariehamn kom från övriga Åland

Mariehamn och Jomala hade de klart största flyttningsvolymerna. Av de 950 personer som flyttade till staden kom närmare hälften från andra åländska kommuner och drygt hälften från orter utanför Åland. Över hälften av utflyttningen från Mariehamn, som var nästan 900 personer, gick till andra åländska kommuner, och staden fick ett underskott på nästan 50 personer i förhållande till resten av Åland. Av Jomalas inflyttning på 420 personer kom nästan tre fjärdedelar från övriga Åland. För Jomalas del stannade den stora majoriteten av de utflyttade på Åland. Den interna åländska flyttningen gav kommunen ett nettotillskott på närmare 60 personer. För både Mariehamn och Jomala medförde den utomåländska flyttningen ett överskott.

Av skärgårdens 140 inflyttade kom nästan 60 från fasta Åland, drygt 20 från Sverige och ett trettiotal från vardera Finland och utomnordiska länder. Av utflyttningen från skärgården gick två tredjedelar till andra delar av Åland. Skärgården fick ett underskott på över 30 personer i förhållande till fasta Åland men ett lika stort överskott gentemot omvärlden, främst utomnordiska länder men även Sverige.

In- och utflyttning efter kommun 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Åland hade högre födelsetal än Finland men lägre än Sverige

I relation till invånarantalet var befolkningstillväxten på landsbygden tolv personer per tusen invånare och i Mariehamn tre, medan skärgården minskade med sex personer per tusen invånare. För hela Åland var siffran sju vilket var samma som för Sverige men högre än Finlands ökning med knappt tre personer per tusen invånare.

Födelsetalet, det vill säga antalet födda per tusen invånare, var tolv på landsbygden, nio i skärgården och sju i Mariehamn. För hela Åland var siffran tio, jämfört med nio för Finland och elva för Sverige.

Födelsetal efter region och land 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Något större flyttningsnetto än i de preliminära siffrorna

Födelse- och flyttningsöverskotten gav tillsammans en befolkningsökning på 216 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var minus 1 person, varvid folkmängden ökade med totalt 215 personer och slutade på 30 344 den 31 december 2021.

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i januari är den slutliga siffran för flyttningsöverskottet 23 personer större, medan korrigeringen blev 23 personer mindre. Antalet födda och avlidna är oförändrat.

Ett antal exceltabeller på ÅSUBs hemsida visar befolkningsrörelsen för hela Åland och i kommunerna.

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax