Befolkningsrörelsen 2022, preliminära siffror

Lägst antal födda på 100 år

Ålands befolkning ökade med 78 personer 2022 enligt den preliminära statistiken. Detta är betydligt lägre än 2000-talets genomsnitt som är drygt 200 personer per år. Orsaker till den svaga ökningen är ett lågt antal födda och många avlidna i kombination med att flyttningsöverskottet var litet i förhållande till både Finland och Sverige.

Befolkningsrörelsen 2021 och 2022
Befolkningsrörelsen 2021 och 2022

Rekordstort födelseunderskott

Det föddes 245 barn under året, vilket är det lägsta antalet sedan 1920, det vill säga den period som täcks av statistiken. Den tidigare lägsta noteringen var 247 födda år 1977. Antalet avlidna var däremot ovanligt stort under fjolåret, 297 personer, en siffra som har tangerats tre gånger och överstigits en gång de senaste 70 åren. Födelsenettot som är skillnaden mellan antalet födda och antalet avlidna blev därför negativt, minus 52 personer. Senast Åland hade ett födelseunderskott i den storleksordningen var 1929 då de födda var 49 färre än de avlidna.

Födda, avlidna och födelsesnetto 1920–2022, preliminära siffror för 2022
Födda, avlidna och födelsesnetto 1920–2022,  preliminära siffror för 2022

Den utomnordiska flyttningen gav det största överskottet

Folkmängden ökade 2022 enbart tack vare flyttningen som visade ett överskott på 133 personer. Detta var ett femtiotal personer färre än såväl 2021 års siffra som 2000-talets genomsnitt.

Det var främst flyttningen till och från länder utanför Norden som gav överskott, exakt 100 personer enligt de preliminära siffrorna. Inflyttningen var lika stor som 2021, medan utflyttningen ökade något.

Också utflyttningen till Sverige och övriga Norden var något större än 2021, medan inflyttningen därifrån minskade med närmare ett hundratal. Flyttningsöverskottet blev därför obetydligt, bara sex personer.

Flyttningen till och från Åland efter land 2021 samt preliminära siffror för 2022
Flyttningen till och från Åland efter land 2021 samt preliminära siffror för 2022

Flyttningen i förhållande till Finland som visade ett stort minus 2021 gav nu ett överskott på 27 personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu, och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland 2022

Flyttningsnetto för Åland efter flyttningsland 2020–2021 och preliminära siffror för 2022
Flyttningsnetto för Åland efter flyttningsland 2020–2021 och preliminära siffror för 2022

Ökning i åtta kommuner, mest i Jomala

Det föddes barn i alla kommuner under året. I Mariehamn var de nyfödda 90 till antalet, en ökning från 2021. De avlidna var också flera, varför staden fortsättningsvis hade ett negativt födelsenetto, något som var fallet även i elva andra kommuner. Flyttningsöverskottet på 75 personer gjorde dock att staden fick en befolkningstillväxt på drygt 40 personer, ungefär lika många som 2021.

Födda efter kommun 2022
Födda efter kommun 2022

I Jomala föddes 63 barn, vilket är 10 färre än 2021. Eftersom de avlidna var endast hälften så många som de nyfödda, fick Jomala ändå som enda kommun ett mera betydande födelseöverskott, 34 personer. Flyttningsöverskottet var 70 personer och Jomalas folkökning blev därmed drygt 100 personer. Också Eckerö, Hammarland och Geta fick flera invånare. På grund av minskning i flera andra kommuner, framför allt i Finström, växte dock landsbygden sammanlagt med endast knappt 50 personer under 2022. Denna ökning berodde helt på flyttningsöverskott, eftersom de nyfödda på landsbygden totalt var lika många som de avlidna. År 2021 var befolkningstillväxten på landsbygden närmare 200 personer.

Av skärgårdens kommuner ökade Sottunga mest, med sex personer, tack vare att flera flyttade in än ut. Också Brändö och Föglö visade ett litet plus. Vårdö blev hemkommun för åtta av skärgårdens totalt fjorton födda, men många avlidna och utflyttade gjorde att befolkningen ändå minskade. I de övriga skärgårdskommunerna föddes bara ett eller två barn. Trots att flyttningen gav ett överskott för skärgården totalt sett sjönk ända invånarantalet med ett drygt tiotal på grund av att de avlidna var ett tjugotal flera än de nyfödda. Minskningen var lika stor som 2021.

Befolkningsförändring efter region 2020 och 2021 samt preliminära siffror för 2022
Befolkningsförändring efter region 2020 och 2021 samt preliminära siffror för 2022

Drygt 30 400 invånare

Den preliminära siffran för Ålands invånartal 31 december 2022 är 30 422 personer. Av dessa är 15 324 kvinnor och 15 098 män. Kvinnor stod för den största delen av ökningen, varför kvinnoöverskottet i befolkningen ökade något. Den slutliga förändringen av folkmängden 2022 blir klar i början av april när det officiella invånarantalet är fastställt.  

Ett par excelfiler på ÅSUBs webbplats innehåller mera detaljerade uppgifter. I filen Preliminär befolkningsrörelse 2022 finns tabeller och diagram som visar förändringarna 2022 samt längre tidsserier. Filen Befolkningsrörelsen i kommunerna 1980–2022 visar den långsiktiga utvecklingen kommunvis.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax