Befolkningsrörelsen 2022, slutliga siffror

Stor utflyttning och ovanligt få födda sänkte befolkningstillväxten 2022

Stor utflyttning i kombination med få födda och många avlidna förklarar den låga befolkningstillväxten på Åland 2022. De födda var 245, ett femtiotal färre än 2021 och det lägsta antalet på ett sekel. Antalet avlidna ökade med närmare 40 till 301, vilket är en av efterkrigstidens högsta siffror. Inflyttningen var ungefär lika stor som året före, 915 personer, och något över 2000-talets genomsnitt. Utflyttningen på 805 personer var däremot ovanligt stor. En högre siffra har noterats bara en gång de senaste 50 åren. Totalt ökade befolkningen endast marginellt med 15 personer.

Befolkningsrörelsen 2019–2022
Befolkningsrörelsen 2019 - 2022

ÅSUB har i uppdaterade tabeller och diagram på webbplatsen publicerat slutlig statistik över befolkningsrörelsen 2022, där det framgår mera i detalj vilka faktorer som ligger bakom förändringarna. Också utförliga uppgifter på kommunnivå presenteras.

Barnafödandet minskade bland yngre kvinnor

Minskningen i barnafödandet skedde i huvudsak bland kvinnor under 30 år. År 2022 var bara 30 procent av de nyblivna mödrarna yngre än 30. Denna andel var 50 procent på 1990-talet och har under 2000-talet rört sig kring 40 procent. Kvinnor som har fyllt 30 år födde ungefär lika många barn 2022 som 2021 och tidigare under 2000-talet.

Födda efter moderns ålder 1991 - 2022, årsmedeltal
Födda efter moderns ålder 1991 - 2022, årsmedeltal

Vanligen föds det något flera pojkar än flickor, men det var nu tredje året i rad som flickorna var flest, 127, mot 118 pojkar. Tre tvillingpar föddes under året.

Av de nyblivna mammorna är tre av fem själva födda på Åland. Var åttonde kommer från något utomnordiskt land och en dryg fjärdedel från antingen Finland eller Sverige. Barnafödandet minskade i alla dessa grupper, men något mera bland kvinnor som är födda utanför Norden.

Hälften av de avlidna kvinnorna var 85 år eller äldre

Ökningen av antalet avlidna skedde främst i åldrarna 75–89 år, men även bland personer under 65 var dödsfallen något flera än 2021. I stort sett lika många kvinnor som män avled och ökningen jämfört med 2021 var lika stor för båda könen, ett tjugotal personer. De som är 85 år eller äldre utgör nu årligen över 40 procent av de avlidna mot att ha varit under en tredjedel på 1990-talet. Högre genomsnittlig livslängd och större årskullar i de äldre åldersgrupperna har bidragit till denna utveckling. Hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen som avled 2022 hade fyllt 85 år. En sjättedel av männen var under 65 år mot bara var trettonde kvinna.

Avlidna efter ålder 1991–2022
Avlidna efter ålder 1991-2022

Ökad inflyttning från Finland, minskad från Sverige och Lettland

Inflyttningen från Finland blev 383 personer, en ökning med 80. Inflyttningen från Sverige minskade med ungefär samma antal och blev 350 personer. Tio personer flyttade till Åland från övriga Norden, varav åtta från Danmark och två från Norge, ungefär lika många som året före. Från utomnordiska länder kom 172 personer, också det i stort sett på samma nivå som 2021.  

Av den utomnordiska inflyttningen 2022 kom 74 personer från EU-länder, varav 17 från Tyskland. Nästan lika många flyttade in från Rumänien respektive Lettland, vilket särskilt för Lettlands del var mindre än året före. Ett tiotal personer flyttade till Åland från vardera Spanien, Serbien, Ukraina, Ryssland och Filippinerna. Att inte flera inflyttade noteras från Ukraina betyder att merparten av den stora mängd flyktingar som anlände 2022 inte ännu vid årsskiftet hade en åländsk hemkommun.

Inflyttning efter utflyttningsland 2000–2022
Inflyttning efter utflyttningsland 2000–2022

Större utflyttning till Sverige minskade flyttningsnettot

Utflyttningen till Finland var 356 personer, lika många som i fjol. Detta i kombination med den större inflyttningen medförde att det blev ett överskott på 27 personer efter underskottet på drygt 50 personer 2021. De utflyttade till Sverige ökade med ett fyrtiotal personer till 354, det vill säga i stort sett lika många som de inflyttade därifrån. Till övriga nordiska länder flyttade 13 personer medan länder utanför Norden fick ta emot 86 personer från Åland.

Flyttningen gav överskott i förhållande till såväl utomnordiska EU-länder som övriga Europa, 36 respektive 25 personer. Även i förhållande till länder utanför Europa blev det ett plusresultat, 37 personer. Totalt gav flyttningen ett överskott på 110 personer jämfört med 186 personer 2021. Minskningen beror främst på att flyttningen gentemot Sverige inte gav något överskott 2022. Uppgifter om in- och utflyttning för enskilda länder finns i databasen på ÅSUBs webbplats.

Flyttningsnetto efter in-/utflyttningsområde 2022
Flyttningsnetto efter in-/utflyttningsområde 2022

Bland de inflyttade var könsfördelningen jämn, medan männen var 70 flera än kvinnorna bland de utflyttade. Flyttningen gav ett nettotillskott på 80 kvinnor och 30 män.

Flyttningsöverskottet minskade på landsbygden men ökade i skärgården

På regional och kommunal nivå märks nedgången i barnafödandet främst på landsbygden och i viss mån i skärgården, medan det föddes flera barn i Mariehamn 2022 än 2021. Antalet avlidna steg i alla tre regioner. Skärgården och Mariehamn fick ett betydande födelseunderskott, det vill säga de avlidna var flera än de födda. För landsbygdens del var födelsenettot endast svagt negativt tack vare att Jomala som enda kommun hade ett betydande födelseöverskott.

Alla tre regioner fick ett överskott av flyttningen. I Mariehamn blev det lika stort som 2021 tack vare att både in- och utflyttning låg kvar på samma nivå. Landsbygdens flyttningsöverskott krympte rejält på grund av minskad inflyttning. Skärgården fick däremot ett större flyttningsöverskott än 2021 tack vare att utflyttningen minskade.

Den totala befolkningsförändringen för regionerna blev måttlig 2022, plus 15 personer för Mariehamn, plus 10 för landsbygden och minus 10 för skärgården. I vissa enskilda kommuner blev dock förändringarna betydande. Detaljerade uppgifter för kommunerna finns tillgängliga på ÅSUBs webbplats, kompletta uppgifter för befolkningsrörelsen från och med 1980 och när det gäller födda och avlidna ända från 1921.

Befolkningsrörelsen efter region 2022 i sammandrag
Befolkningsrörelsen efter region 2022 i sammandrag

Ålands födelsetal på samma nivå som Finlands men lägre än Sveriges

Födelsetalet, det vill säga antalet födda per tusen invånare, var 8,5 på landsbygden, 6,8 i skärgården och 7,7 i Mariehamn. För hela Åland var siffran 8,1 vilket var samma som för Finland men lägre än Sveriges 10,0.

Födelsetal efter region och land 2022
Födelsetal efter region och land 2022

Befolkningstillväxten totalt på Åland blev bara 0,5 per tusen invånare, vilket kan jämföras med 2,8 för Finland och 6,6 för Sverige.

Mindre flyttningsöverskott än i de preliminära siffrorna

Födelse- och flyttningsöverskotten gav tillsammans en befolkningsökning på 54 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som 2022 var ovanligt stor, minus 39 personer, varför folkmängden ökade med endast 15 personer och slutade på 30 359 den 31 december 2022. Korrigeringarna kan bero på att förändringar som har skett tidigare inte har registrerats på det aktuella året.

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i januari är den slutliga siffran för flyttningsöverskottet 23 personer mindre, medan den slutliga korrigeringen blev 36 personer större i negativ riktning. Antalet födda är oförändrat, men antalet avlidna är fyra flera i den slutliga statistiken.

Ett antal exceltabeller på ÅSUBs webbplats visar befolkningsrörelsen för hela Åland och i kommunerna.

Databastabellerna innehåller mera detaljerad statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax