Befolkningsrörelsen 2023, preliminära siffror

Flyttningsöverskottet blev närmare 200 personer 2023

Ålands befolkning ökade med 188 personer 2023 enligt den preliminära statistiken. Detta är något lägre än 2000-talets genomsnitt, men en mycket högre siffra än 2022 då folkmängden steg med endast 15 personer. Hela tillväxten kommer från flyttningsöverskott, eftersom det avled något flera än det föddes. 

Födelse- och flyttningsnetto 2000-2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Flera födda och färre avlidna

Det föddes 257 barn under året, vilket är 12 flera än 2022 men ändå den näst lägsta siffran under 2000-talet. Antalet avlidna minskade med ett trettiotal från 2022 års höga nivå och blev 269 personer. Födelsenettot som är skillnaden mellan antalet födda och antalet avlidna blev därför negativt andra året i rad, minus tolv personer. 

Befolkningsrörelsen 2022 och 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Ökad inflyttning från utomnordiska länder och Sverige

Flyttningen visade ett överskott på 197 personer 2023, vilket var närmare 90 flera än 2022. Det var främst flyttningen till och från länder utanför Norden som gav överskott, 145 personer enligt de preliminära siffrorna. Inflyttningen därifrån var större än 2022, medan utflyttningen minskade. 

Också inflyttningen från Sverige och övriga Norden ökade något samtidigt som utflyttningen minskade, vilket gav ett flyttningsöverskott på 47 personer. Detta kan jämföras med ett underskott på 3 personer 2022 och ett överskott på närmare 130 personer 2021. 

Flyttningen till och från Åland efter flyttningsland 2022 och 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Flyttningen i förhållande till Finland som 2021 gav ett underskott på drygt 50 personer och 2022 ett överskott på närmare 30 personer visade nu ett litet plus på 5 personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu, och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland 2023.

Flyttningsnetto för Åland efter flyttningsland 2021–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökning i tolv kommuner, mest i Jomala och Mariehamn

Det föddes barn i 15 kommuner under året. I Mariehamn var de nyfödda 78 till antalet, något färre än 2022. De avlidna minskade också, men staden hade fortsättningsvis ett negativt födelsenetto, något som var fallet även i nio andra kommuner. Flyttningsöverskottet på 97 personer gjorde dock att Mariehamn fick en befolkningstillväxt på 60 personer, betydligt mera än 2022. 

Födda efter kommun 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I Jomala föddes 61 barn, ungefär lika många som 2022. Eftersom de avlidna var endast hälften så många som de nyfödda, fick Jomala ändå ett betydande födelseöverskott. Flyttningsöverskottet var 54 personer och Jomalas folkökning blev 86 personer. Finström och Hammarland fick 20 respektive 16 invånare till tack vare att de hade både födelse- och flyttningsöverskott. I övriga landsbygdskommuner ökade folkmängden med några personer under året utom i Lemland och Sund där den sjönk något. Totalt ökade landsbygden med 122 personer.

Av skärgårdens kommuner hade Vårdö den största befolkningstillväxten, 21 personer, tack vare flyttningsöverskott. Också Föglö, Sottunga och Kökar visade ett litet plus, medan Brändö och Kumlinge fick färre invånare. Det föddes 14 barn i skärgården fördelade på fem av kommunerna. Totalt i skärgården var dock antalet avlidna mer än dubbelt så stort som antalet födda, men detta underskott vägdes upp av ett positivt flyttningsnetto på 19 personer. Den totala förändringen i skärgården blev därför plus en person.

Befolkningsförändring efter region 2021–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Över 30 500 invånare

Den preliminära siffran för Ålands invånartal 31 december 2023 är 30 547 personer. Av dessa är 15 418 kvinnor och 15 129 män. Kvinnoöverskottet i befolkningen ökade något. Den slutliga förändringen av folkmängden 2023 blir klar i april när det officiella invånarantalet är fastställt.  

Ett par excelfiler på ÅSUBs webbplats innehåller mera detaljerade uppgifter. I filen Preliminär befolkningsrörelse 2023 finns tabeller och diagram som visar förändringarna 2023 samt längre tidsserier. Filen Befolkningsrörelsen i kommunerna 1980–2023 visar den långsiktiga utvecklingen i kommuner och regioner. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax