Befolkningsrörelsen 2023, slutliga siffror

Färre flyttade ut från Åland 2023

Inflyttningen till Åland 2023 låg på samma nivå som året före och var 917 personer. Utflyttningen minskade däremot med 70 personer till 734, det minsta antalet sedan 2014. Antalet födda barn var 14 flera än året före eller 259 personer, men ändå den tredje lägsta siffran på 2000-talet. De avlidna minskade med ett trettiotal jämfört med 2022 och blev 270 personer. De födda var således 11 färre än de avlidna, medan de inflyttade var 183 flera än de utflyttade. 

ÅSUB har i uppdaterade tabeller och diagram på webbplatsen publicerat slutlig statistik över befolkningsrörelsen 2023. 

Befolkningsrörelsen 2019–2023
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Var tredje nybliven mamma var yngre än 30 år

De två senaste åren har barnafödandet bland kvinnor under 30 år varit lägre än tidigare under 2000-talet, även om det steg något 2023. En tredjedel av de nyblivna mammorna 2023 var yngre än 30 år. Större delen av 2000-talet har andelen rört sig runt 40 procent. En dryg fjärdedel av de nyfödda hade en mamma som var 35 år eller äldre.

För fjärde året i rad föddes det flera flickor än pojkar, 132 respektive 127. Fyra tvillingpar föddes under året.

Födda efter moderns ålder 2000 - 2023, årsmedeltal 
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Hälften av de avlidna var 85 år eller äldre

Av de avlidna var 149 män och 121 kvinnor. Hälften av de avlidna var 85 år eller äldre, vilket var den högsta andelen hittills. Två tredjedelar av kvinnorna och en dryg tredjedel av männen hade uppnått denna ålder. Nästan 20 procent av männen som avled var under 70 år mot bara 4 procent av kvinnorna.

Avlidna efter ålder och kön 2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ökad inflyttning från Sverige och utomnordiska länder

Den största gruppen inflyttare kom från Sverige, närmare 370 personer, vilket var 20 flera än 2022. Utflyttningen till Sverige minskade däremot med 20 personer och blev drygt 330 personer. Flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige blev därmed 36 personer. 

Från Finland flyttade närmare 330 personer, men de utflyttade var nästan lika många, varför överskottet blev bara 6 personer. Både inflyttningen och utflyttningen var mindre än 2022. Flyttningen till och från övriga nordiska länder var på samma nivå som året före, sammanlagt ett drygt tiotal personer i vardera riktningen. 

Närmare 210 personer flyttade till Åland från länder utanför Norden, vilket var en ökning med nästan 40 personer och över en femtedel av inflyttningen. Ukraina noteras som utflyttarland för 40 personer. Från Lettland kom närmare 30 personer och från Thailand ett tjugotal. Sammanlagt flyttade 80 personer in från EU-länder utanför Norden, 70 från övriga Europa och 60 från andra världsdelar. 

Utflyttningen till länder utanför Norden minskade med 20 personer och var knappt 70 personer. Av dessa valde närmare 50 något EU-land, medan bara ett tjugotal sammanlagt flyttade till andra europeiska länder eller till någon annan världsdel. 

De senaste 20 åren har vanligen den utomnordiska flyttningen stått för den största delen av Ålands totala flyttningsöverskott. Så var fallet också 2023 då överskottet i förhållande till länder utanför Norden var 140 personer och det totala överskottet 180 personer. Både bland de inflyttade och de utflyttade var kvinnorna flera än männen. Flyttningen gav ett nettotillskott på drygt 100 kvinnor och 80 män. 

In- och utflyttning efter land 2023 
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Flyttningen gav överskott i de flesta kommuner

Det föddes flera barn på landsbygden 2023 än året före, främst tack vare ökning i Eckerö, Finström och Saltvik. I skärgården föddes lika många som 2022 och i Mariehamn något färre. Både Skärgården och Mariehamn fick ett negativt födelsenetto, det vill säga de avlidna var flera än de födda. För landsbygdens del var födelsenettot positivt tack vare att det föddes flera än det avled i Jomala, Finström, Hammarland och Lemland. Alla tre regioner fick ett överskott av flyttningen, liksom tolv av de enskilda kommunerna. Folkmängden ökade med 55 personer i Mariehamn, 126 personer på landsbygden och med en person i skärgården.

Befolkningsrörelsen efter region 2023 i sammandrag
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Skärgården hade störst flyttningsöverskott i förhållande till folkmängden

Kartan visar kommunernas flyttningsnetto i förhållande till folkmängden. Störst relativt flyttningsöverskott fick Vårdö, Sottunga, Föglö, Kökar och Lumparland. I Brändö, Kumlinge, Lemland och Finström var utflyttningen större än inflyttningen.

Flyttningsnetto per 1 000 invånare efter kommun 2023
Kartans innehåll beskrivs i texten i anslutning till kartan.

Skärgården var den region som hade det största relativa flyttningsöverskottet, 10 per 1 000 invånare, men också det största födelseunderskottet, minus 9. I förhållande till befolkningen hade Åland som helhet ett mindre flyttningsöverskott än Finland, där det var rekordstort bland annat på grund av inflyttade ukrainare, men större än Sverige där flyttningsöverskottet var det minsta på 25 år. 

Finland hade ett större födelseunderskott per 1 000 invånare än Åland, medan Sverige hade ett svagt positivt födelsenetto. Befolkningstillväxten totalt på Åland blev sex personer per tusen invånare, vilket kan jämföras med sju för Finland och tre för Sverige. 

Födelse- och flyttningsnetto per 1 000 invånare efter region och land 2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Något mindre flyttningsöverskott än i de preliminära siffrorna

Födelse- och flyttningsöverskotten gav tillsammans en befolkningsökning på 172 personer. Till detta läggs posten ”korrigering” som var 10 personer, varför folkmängden ökade med 182 personer och slutade på 30 541 den 31 december 2023. Korrigeringarna kan bero på att förändringar som har skett tidigare inte har registrerats på det aktuella året. 

Jämfört med den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen som publicerades i januari är den slutliga siffran för flyttningsöverskottet 14 personer mindre. Antalet födda och avlidna är två respektive en person större i de slutliga siffrorna. 

Detaljerad befolkningsrörelsestatistik finns på ÅSUBs webbplats, bland annat gällande kommun, kön och ålder samt in- och utflyttningsland:

Exceltabeller om befolkningsrörelsen
 
Databastabeller om befolkningsrörelsen

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax