Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2006

Stort flyttningsunderskott
Ålands folkmängd minskade under det tredje kvartalet 2006 med 75 personer. Största delen av minskningen berodde på flyttningsunderskottet som uppgick till 90 personer, vilket är mer än 30 personer fler än det största kvartalsvisa flyttningsunderskottet sedan 1995. Under tredje kvartalet i fjol var flyttningsunderskottet 30 personer. Flyttningsnettot för årets tre första kvartal sammanlagt visar dock fortfarande ett överskott på 65 personer, vilket är betydligt lägre än motsvarande siffra för kvartal ett till tre 2005 som uppgick till 151 personer. Det föddes 76 barn under kvartalet, medan 61 personer dog, vilket gav ett födelseöverskott på 15 personer. Under de tre första kvartalen föddes 218 barn, vilket är 11 flera än under samma period i fjol, medan de avlidna var 185 stycken, eller 10 färre än i fjol. Födelseöverskottet de tre första kvartalen blev således 33 personer, vilket kan jämföras med ett födelsenetto på 12 motsvarande tid 2005. Totalt under de första tre kvartalen i år har invånarantalet stigit med 98 personer jämfört med 163 under motsvarande tid i fjol.

Flyttningsunderskott gentemot såväl Finland som övriga Norden
Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav det största underskottet under tredje kvartalet, 103 personer. Även i förhållande till Finland rådde ett flyttningsunderskott som uppgick till 14 personer, medan det i förhållande till icke-nordiska länder uppstod ett flyttningsöverskott på 27 personer. Under de tre första kvartalen i år har flyttningen till och från länder utanför Norden gett det största överskottet, 91 personer, medan flyttningsrörelsen på Finland har medfört ett plus på 33 personer och flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden ett underskott på 59 personer. Under det första till tredje kvartalet 2005 rådde ett nordiskt flyttningsöverskott på 27 personer.

Folkminskning i alla regioner under tredje kvartalet
Under det tredje kvartalet minskade folkmängden i alla regioner. Den mest betydande minskningen, 34 personer, skedde i skärgården. Jämfört med 31.12.2005 är skärgården den enda regionen som uppvisar en befolkningsminskning, 9 personer. Minskningen är dock mindre än under samma period i fjol då skärgårdens invånarantal sjönk med 28 personer. Under de tre första kvartalen 2006 ökade både Mariehamns och landsbygdens befolkning med ett färre antal personer än under samma period föregående år.

Hela meddelandet kan du läsa här.