Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2022

Svag befolkningstillväxt hittills i år

Ålands invånartal ökade med 94 personer det andra kvartalet 2022. Eftersom folkmängden minskade det första kvartalet, är befolkningstillväxten totalt under det första halvåret bara 71 personer. I fjol under motsvarande tid ökade folkmängden med över 200 personer. Den mindre tillväxten i år beror på såväl färre födda och flera avlidna som ett lägre flyttningsöverskott. Den preliminära siffran för invånartalet den sista juni är 30 415. 

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första halvåret 2022, preliminära siffror

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Färre födda, flera avlidna

Det föddes 58 barn under andra kvartalet, och totalt under det första halvåret har det fötts 124 barn, vilket är ett tjugotal färre än motsvarande tid i fjol. Antalet avlidna var 60 under andra kvartalet och 151 sedan årets början, ett trettiotal flera än det första halvåret 2021. Födelsenettot, födda minus döda, är således minus 27 personer hittills i år, vilket kan jämföras med ett överskott på 21 personer i fjol.  

Flyttningen gav ett överskott på 96 personer det andra kvartalet och 115 personer för första halvåret totalt. Motsvarande tid 2021 blev tillskottet från flyttningen 190 personer.

Befolkningsrörelsen första halvåret 2021 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ökat utomnordiskt flyttningsöverskott 

Flyttningen i förhållande till Finland har hittills i år gett ett överskott på 21 personer, något färre än i fjol. Flyttningsöverskottet gentemot Sverige och övriga Norden minskade betydligt och blev 46 personer, jämfört med 134 personer 2021. Den utomnordiska flyttningen har däremot gett ett större överskott i år, 48 personer mot 29 i fjol. 

Flyttningsnetto första halvåret 2021 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Det mindre överskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden beror på både minskad inflyttning och ökad utflyttning. Inflyttningen från utomnordiska länder har ökat, medan utflyttningen dit är på samma nivå som 2021. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Jomala, Mariehamn och Hammarland har ökat mest

Både i Mariehamn och på landsbygden har de födda varit färre än de avlidna hittills i år, men i båda regioner har folkmängden ändå ökat tack vare det överskott som flyttningsrörelsen har gett.  Också skärgården har fått ett överskott av flyttningsrörelsen, men det har inte kunnat kompensera det negativa födelsenettot fullt ut, varför folkmängden har minskat något

I skärgården är det bara Sottunga som har fått en större folkmängd i år, plus åtta personer, medan regionen totalt har minskat med sju personer. På landsbygden har folkmängden främst ökat i Jomala, där invånarna har blivit drygt 60 flera sedan årets början, samt i Hammarland och Saltvik som har ökat med ett tjugotal respektive ett tiotal personer. Också Eckerö, Lemland och Sund har fått några invånare till. Sammanlagt har landsbygdens invånarantal ändå inte ökat med mera än 42 personer, eftersom Finströms befolkning har minskat med ett fyrtiotal. I Mariehamn har invånarna blivit 36 flera hittills i år.

Befolkningsförändring efter kommun första halvåret 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Tillväxten under medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Under andra kvartalet noteras ofta en rätt stor ökning, men i år blev den ovanligt liten. Befolkningstillväxten för perioden januari – juni i år är därför betydligt lägre än 2000-talets medelnivå som är 170 personer. 

Exakta siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs  webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax