Befolkningsrörelsen första kvartalet 2022

Något minskande folkmängd första kvartalet

Under första kvartalet 2022 blev Ålands invånare 5 färre, vilket kan jämföras med en ökning på 65 personer motsvarande tid 2021. Under årets tre första månader minskade befolkningen i Mariehamn med elva personer, medan den ökade med sex på landsbygden och var oförändrad i skärgården. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen som visar ett invånarantal på 30 339 den sista mars.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region första kvartalet 2022, preliminära siffror

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Många avlidna

Under årets tre första månader föddes det 66 barn, 4 färre än i fjol. Antalet avlidna ökade däremot med 34 jämfört med 2021 och blev 90. Födelsenettot, födda minus döda, blev därför minus 24 personer jämfört med plus 14 personer i fjol. I Mariehamn föddes 24 barn, i Jomala 18, på övriga landsbygden 20 och i skärgården 4.

Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2021 och 2022

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ökat flyttningsöverskott från utomnordiska länder

Flyttningen gav ett överskott på 34 personer, vilket var betydligt mindre än det första kvartalet 2021 då överskottet var 61 personer. Flyttningen i förhållande till Finland gav ett underskott på 21 personer jämfört med ett överskott på 8 i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gav ett överskott på 29, något mindre än 2021. I förhållande till utomnordiska länder blev flyttningsöverskottet 26 personer, ett tiotal flera än första kvartalet i fjol.

Flyttningsnetto 1:a kvartalet 2021 och 2022

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Det minskade flyttningsnettot i förhållande till Sverige och övriga Norden beror på något färre inflyttade och några flera utflyttade än 2021, medan det större överskottet i förhållande till utomnordiska länder beror på ökad inflyttning. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte finns exakta uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Ökning i sex kommuner

avlidna var flera än de födda i samtliga regioner. I Mariehamn kunde inte flyttningen kompensera detta underskott, varför folkmängden sjönk. På landsbygden var flyttningsöverskottet större, varför befolkningen ökade något. Invånarantalet steg mest i Jomala, men också Eckerö, Hammarland och Saltvik fick en ökning. För Finström noteras en stor minskning. I skärgården kunde flyttningsöverskottet väga upp det negativa födelsenettot, varför folkmängden blev oförändrad. I Sottunga och Vårdö ökade invånarantalet.

Befolkningsförändring efter kommun 1:a kvartalet 2022

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Detaljerade siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats.Det finns också en databastabell med månatliga befolkningssiffror per kommun. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax