Befolkningsrörelsen på Åland 2000

Befolkningstillväxten år 2000 var på ungefär samma nivå som 1999. Flyttningsöverskottet minskade men födelseunderskottet förbyttes i ett överskott. Flyttningsöverskottet minskade från 93 till 69 personer. Antalet inflyttade ökade med 69 personer jämfört med 1999 och uppgick till 645 personer, vilket är den största siffran sedan 1974. Antalet utflyttade ökade med 93 personer och uppgick till 576 personer, vilket är den största årliga utflyttningen under perioden 1971 - 2000 för vilken siffror finns tillgängliga.

Antalet födda år 2000 var 258 personer, vilket är en minskning med 29 från 1999. Denna siffra ligger under medeltalet för både 1980- och 1990-talen och var den minsta sedan 1977. Antalet avlidna minskade med 50 till 247 personer, vilket är något mera än 1980-talets medeltal, men mindre än medeltalet för 1990-talet.

När det gäller flyttningen i förhållande till Finland ökade inflyttningen år 2000 men utflyttningen ökade ännu mera, varför överskottet minskade och uppgick till 99 personer.

Flyttningen mellan Åland och övriga Norden, där flyttningen till och från Sverige utgör den största delen, gav 2000 ett underskott på 42 personer vilket var något större än 1999. Såväl inflyttningen som utflyttningen ökade jämfört med 1999. Inflyttningen uppgick till 300 personer, medan de utflyttade till Norden utgjorde 342 personer. Utflyttningen var den största för hela perioden 1971 - 2000 och inflyttningen den största sedan 1973. Beträffande flyttningen till och från icke-nordiska länder ledde en ökning av både in- och utflyttningen till ett något större överskott än föregående år, eller tolv personer.

Av de inflyttade till Åland 2000 kom 45 procent från Finland, 47 procent från andra nordiska länder och 8 procent från övriga länder. Av utflyttningen gick 34 procent till Finland, 59 procent till övriga Norden och 7 procent till utomnordiska länder.

Såväl flyttningsöverskottet som folkökningen totalt lågt år 2000 under medeltalen för 1980- och 1990-talen.

Vill du läsa hela statistikmeddelandet kan du göra det här.