Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2013

Lite större befolkningstillväxt än i fjol

Ålands befolkning minskade med fem personer under det tredje kvartalet 2013 och var 28 649 personer 30 september 2013. Folkmängden minskar vanligen det tredje kvartalet på grund av stor utflyttning, men årets nedgång var mycket mindre än i fjol då den var drygt 50 personer. Från årets början har invånarantalet ökat med 147 personer. Motsvarande tid 2012 var ökningen 131 personer. Det är framförallt Mariehamn som har haft befolkningstillväxt hittills i år. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Positivt födelsenetto igen

Det föddes 74 barn tredje kvartalet och totalt 228 under de tre första kvartalen, vilket var ungefär lika många som motsvarande tid 2012.  Antalet avlidna är däremot mycket lägre i år, 59 det tredje kvartalet och 191 från årets början. Detta är 50 färre än i fjol då antalet var ovanligt stort. Födelsenettot, d.v.s. antalet födda minus antalet döda, som var negativt i fjol blev därför åter positivt, 37 personer för de tre första kvartalen.

Den utomnordiska flyttningen gav störst överskott

Under tredje kvartalet gav flyttningen ett underskott, eftersom de som flyttade från Åland var 20 flera än de som flyttade in. Underskottet beror på att flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden visade ett stort minus. Tredje kvartalet i fjol var flyttningsunderskottet större, nästan 50 personer.

Totalt från årets början har flyttningen dock gett ett överskott på 111 personer. Motsvarande siffra för 2012 var 137 personer. Det är flyttningen till och från Finland som har gett ett mindre överskott än i fjol, 40 personer. Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden medförde ett underskott på några personer, samma resultat som motsvarande tid 2012. Den utomnordiska flyttningen gav ett plus på 75 personer, också det på i stort sett samma nivå som i fjol.

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 3:e kvartalet 2012 och 2013.

Vårdö har ökat mest i skärgården

I Mariehamn minskade folkmängden med åtta personer det tredje kvartalet, men från årets början har den ökat med 99 personer. Det är nästan helt flyttningsöverskottet som har stått för stadens tillväxt.

Landsbygdens befolkning ökade med 4 personer det tredje kvartalet och under årets tre första kvartal sammanlagt är ökningen 54 personer. Det är till största delen födelseöverskott som har gett tillväxt på landsbygden. Flyttningsöverskottet var litet, främst beroende på att Jomala och Eckerö har haft ett negativt flyttningsnetto hittills i år. Lemland har ökat mest på landsbygden, 32 personer, medan Hammarland har ökat med 16 och Jomala med 9 personer.  I fyra landsbygdskommuner har folkmängden minskat sedan årsskiftet, mest i Eckerö med 15 personer.

Skärgårdens folkmängd minskade med en person det tredje kvartalet och från årets början är nedgången sex personer. Detta är en mycket mindre minskning än de två senaste åren. Det har dött flera än det har fötts, men detta uppvägs delvis av att skärgården har haft ett flyttningsöverskott under de tre första kvartalen. Kumlinge står för den största nedgången, tio personer. Vårdö har ökat mest i skärgården. En uppgång på tolv personer kompenserar en del av fjolårets stora minskning. Också i Brändö och Kökar har invånarantalet ökat något hittills i år.

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 3:e kvartalet 2013

Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2013

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 31 oktober 2013