Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2015

Befolkningen minskar

Antalet invånare på Åland minskade med 67 det tredje kvartalet 2015. Totalt under de tre första kvartalen har folkmängden sjunkit med 43 personer. Enligt den preliminära statistiken var Ålands befolkning 28 873 personer den 30 september. Landsbygden har ökat med drygt 100 sedan årsskiftet, medan Mariehamn har minskat med nästan 120 och skärgården med närmare 30 invånare.

Flera döda än födda

Det föddes 71 barn tredje kvartalet, 17 färre än motsvarande tid 2014. Räknat från årets början är siffran också lägre än i fjol, 204 födda i år mot 216 år 2014. De avlidna var 58 under tredje kvartalet, vilket var färre än 2014, men under de tre första kvartalen sammanlagt har det dött nästan 50 personer flera än i fjol, eller 223 stycken. Därigenom är födelsenettot, d.v.s. antalet födda minus antalet döda, minus 19 personer hittills i år jämfört med ett plus på 40 i fjol.

 

Flyttningen har gett underskott

Orsaken till folkminskningen det tredje kvartalet var ett flyttningsunderskott på 80 personer, vilket var ovanligt stort. Detta tillsammans med det svaga resultatet av flyttningen de båda första kvartalen gör att det samlade flyttningsnettot från årets början är minus 24 personer, vilket kan jämföras med ett överskott på nästan 170 personer för perioden januari – september 2014. Hittills i år har flyttningen gentemot Finland gett ett underskott på 20 personer, medan Sverige och övriga Norden står för ett minus på 59 personer. Den utomnordiska flyttningen har däremot gett ett överskott på 55 personer, vilket dock är mycket mindre än i fjol.

För flyttningen Åland–Finland finns inga bruttosiffror tillgängliga, bara netto. När det gäller flyttningen gentemot såväl Sverige och övriga Norden som utomnordiska länder är det både mindre inflyttning och större utflyttning som har lett till det försämrade flyttningsnettot.

 

Se de exakta siffrorna i tabellen Befolkningsrörelsen 1:a – 3:e kvartalet 2014 och 2015.

Befolkningsminskningen drabbar främst Mariehamn och skärgården

Hittills i år har folkmängden sjunkit med 117 personer i Mariehamn och 28 personer i skärgården. Landsbygden har ökat med 102 personer, men tillväxten är koncentrerad till Jomala och Lemland som har ökat med 77 respektive 43 personer. Därutöver har endast Geta och Finström ökat med några personer. I skärgården är det bara Vårdö som uppvisar ökning hittills i år. 

I skärgården beror befolkningsminskningen främst på födelseunderskott, många döda och få födda, men också flyttningen har gett ett litet minus. Även i Mariehamn har det avlidit flera än det fötts, men där är det flyttningsrörelsen som är huvudorsaken till minskningen. Landsbygden sammanlagt har haft både födelse- och flyttningsöverskott, men enskilda kommuner visar minus på en eller båda dessa poster.

 

Se tabellen Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 3:e kvartalet 2015.

Minskning första gången sedan 1980-talet

På grund av flyttningsströmmarna ger andra kvartalet som regel en betydande ökning av folkmängden, medan tredje kvartalet ofta medför en minskning. I år var dock tillväxten under andra kvartalet den svagaste på 2000-talet samtidigt som minskningen det tredje kvartalet var ovanligt stor. Detta tillsammans med en betydande nedgång under första kvartalet ger som resultat att den sammanlagda befolkningsförändringen under de tre första kvartalen visar ett minus för första gången sedan 1987, då minskningen var 20 personer.
 
Den kvartalsvisa utvecklingen för hela Åland över en längre tid framgår av diagrammet Födelse- och flyttningsnetto kvartalsvis 2000–2015.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 27 oktober 2015