Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2017

Befolkningstillväxten drygt 200 personer hittills i år.

Ålands befolkning minskade med drygt 30 personer det tredje kvartalet 2017. Tack vare den stora ökningen under andra kvartalet är invånarna ändå över 200 flera nu än vid årets början. Ökningen är 20 personer större än under de tre första kvartalen 2016, och beror på både födelse- och flyttningsöverskott. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Över 50 fler födda än döda

Det föddes 71 barn under tredje kvartalet och sammanlagt 215 under de tre första kvartalen, ett tiotal färre än 2016. Antalet avlidna var på samma nivå som i fjol under tredje kvartalet, 66 personer. På grund av det låga antalet under de två första kvartalen är det sammanlagda antalet döda från årets början 60 färre än 2016 eller 161 personer. Detta ger ett stort födelsenetto i och med att de födda är 54 flera än de avlidna, vilket kan jämföras med ett överskott på bara 4 personer för de tre första kvartalen 2016.

Lägre flyttningsöverskott i förhållande till Sverige och utomnordiska länder

Flyttningen gav ett underskott på nästan 40 personer det tredje kvartalet, men det sammanlagda tillskottet av flyttningen är ändå drygt 150 personer hittills i år. Detta är ett trettiotal mindre än 2016. Den större befolkningstillväxten i år beror således på födelseöverskottet.

 

Flyttningen i förhållande till Finland har från årets början gett ett plus på närmare 60 personer, vilket är mera än i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden visar ett överskott på ett tiotal personer medan flyttningsöverskottet i förhållande till utomnordiska länder är drygt 80 personer, i båda fall ett lägre resultat än motsvarande period 2016.

Det mindre flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden beror på minskad inflyttning. Det minskade överskottet i den utomnordiska flyttningen kan hänföras till både mindre inflyttning och större utflyttning än 2016. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

 

Ökning i tio kommuner

Under tredje kvartalet minskade invånarantalet i såväl Mariehamn som skärgården. Också Jomala fick färre invånare, men totalt på landsbygden ökade befolkningen.

Från årets början har dock stadens invånarantal ökat med drygt 80 tack vare både födelse- och flyttningsöverskott. Också på landsbygden har såväl födelse- som flyttningsnettot varit positivt, och folkmängden har vuxit med nästan 180 personer under de tre första kvartalen. Skärgården har däremot haft en ovanligt stor minskning, 56 personer. Nedgången beror på både flera avlidna än födda och ett större antal utflyttade än inflyttade. Kumlinge är den enda skärgårdskommun som har fått flera invånare sedan årets början. På landsbygden har de flesta kommunerna haft befolkningstillväxt hittills i år. Störst i absoluta tal har ökningen varit i Jomala med över 50 personer och Saltvik med 30, men också Eckerö, Finström, Hammarland och Lemland har fått ett tillskott på ett tjugotal personer vardera.

Tillväxten över medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Tredje kvartalet ger ofta en minskning av befolkningen på grund av utflyttning, och årets nedgång var i nivå med de senaste årens. Ökningen för perioden januari – september i år är större än 2000-talets medelvärde som är 150 personer.

Exakta siffror om befolkningsrörelsen per kvartal för hela Åland och kommunerna finns i två excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax