Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2018

Befolkningstillväxten ökade till nästan 250 personer

Ålands invånartal steg med 38 personer det tredje kvartalet 2018. Befolkningen minskade med 16 personer i Mariehamn och 2 i skärgården, men ökade med 56 på landsbygden, varav Jomala stod för 30.

Från årets början är ökningen 146 i Jomala och 186 på landsbygden totalt, medan Mariehamns invånartal har stigit med 57 och skärgårdens med 1 person. För hela Åland är ökningen de tre första kvartalen 244 personer, ett fyrtiotal flera än under motsvarande tid 2017. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför tabellen.

Flyttningsnettot står för nästan hela ökningen

Det föddes 79 barn under tredje kvartalet och 209 totalt under kvartal ett till tre, vilket är något lägre än under de tre första kvartalen 2017. Antalet avlidna blev 72 det tredje kvartalet och 200 från årets början. Detta är betydligt mera än de tre första kvartalen 2017 då antalet dock var ovanligt lågt. Födelsenettot, födda minus döda, är således bara 9 personer hittills i år mot över 50 i fjol.

Flyttningsöverskottet för tredje kvartalet blev 31 personer vilket kan jämföras med ett underskott på 40 i fjol. Totalt för årets nio första månader har flyttningen gett ett plus på 235 jämfört med drygt 150 personer 2017. Den högre befolkningstillväxten i år beror alltså helt på ett större flyttningsöverskott.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Den utomnordiska flyttningen har gett ett överskott på 100 personer

Flyttningen till och från Finland har gett ett plus på 57 personer hittills i år medan flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden visar ett överskott på 78 personer och flyttningen gentemot utomnordiska länder ett netto på 100 personer. För Finlands del är överskottet ungefär lika stort som 2017 medan det är något större för utomnordiska länder och betydligt större än i fjol när det gäller Sverige och övriga Norden. Under tredje kvartalet kom nästan hela överskottet från den utomnordiska flyttningen.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Det större flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden beror på både ökad inflyttning och minskad utflyttning medan det ökade överskottet i den utomnordiska flyttningen kan hänföras till en större inflyttning än 2017. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Jomalas folkmängd överstiger 5 000 tack vare många födda

På landsbygden beror det ökade invånarantalet sedan årets början på både födelse- och flyttningsöverskott. Folkmängden har ökat i alla kommuner utom Lumparland, Saltvik och Sund. Jomalas stora tillväxt, som gör att kommunen för första gången har över 5 000 invånare, beror på ett flyttningsöverskott på drygt 100 personer och ett födelseöverskott på över 40. Hittills i år har 60 barn fötts i Jomala, bara två färre än i Mariehamn.

I staden baseras tillväxten helt på flyttningen, eftersom födelsenettot har varit negativt, d.v.s. de avlidna är nästan 40 flera än de födda. Också skärgården har haft födelseunderskott, men det kunde kompenseras av flyttningsöverskottet. I skärgården har Föglö, Kumlinge och Vårdö flera invånare än vid årets början. Totalt var Ålands befolkning 29 733 personer den 30 september.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Tillväxten betydligt över medelnivå tack vare ökningen under tredje kvartalet

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Årets ökning under tredje kvartalet var ett undantag, eftersom denna period ofta ger en minskning av befolkningen på grund av utflyttning. Ökningen för perioden januari – september är i år den största sedan 2002 och ligger betydligt över 2000-talets medelnivå som är knappt 160 personer.

Exakta siffror om befolkningsrörelsen per kvartal för hela Åland och kommunerna finns i ett par excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax