Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2020

Störst befolkningstillväxt i skärgården tredje kvartalet

Ålands invånartal ökade med 21 personer det tredje kvartalet 2020. Under samma kvartal 2019 minskade befolkningen med 53 personer. Totalt för de tre första kvartalen, januari–september, är befolkningstillväxten 171 personer jämfört med 97 personer motsvarande tid i fjol.

Mariehamns befolkning minskade det tredje kvartalet med 24 personer, men från årets början har staden haft en ökning med 47 personer. På landsbygden ökade befolkningen med 8 personer det tredje kvartalet och med 108 under de tre första kvartalen sammanlagt, varav Jomala står för 88. I skärgården ökade befolkningen med 37 personer det tredje kvartalet. Från årets början är skärgårdens ökning 16 personer, eftersom befolkningen där minskade under första halvåret. Detta framgår av den preliminära kvartalsstatistiken över befolkningen.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Flyttningen höjde befolkningstillväxten

Det föddes 77 barn under tredje kvartalet och de avlidna var 76. Under de tre första kvartalen sammanlagt blev antalet födda 202, vilket är i stort sett lika många som motsvarande tid i fjol. Antalet avlidna har däremot ökat med ett tiotal och är 204 personer från årets början. Födelsenettot, födda minus döda, är således minus 2 personer hittills i år jämfört med plus 13 i fjol.

Flyttningen gav ett överskott på 19 personer det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med ett underskott på 55 personer 2019. Totalt för de tre första kvartalen har flyttningen bidragit med ett överskott på 140 personer jämfört med 79 personer motsvarande period i fjol. Den betydligt högre befolkningstillväxten i år beror alltså helt på större nettoinflyttning.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kraftigt ökat överskott i flyttningen från Sverige

Flyttningen i förhållande till Finland visar ett underskott på 32 personer hittills i år jämfört med ett underskott på 10 i fjol. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden har gett ett plus på 136 personer mot bara 18 i fjol. Den utomnordiska flyttningens nettoresultat är 36 personer, hälften mot föregående år.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Det större flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och övriga Norden beror främst på ökad inflyttning, men till viss del också på mindre utflyttning än 2019. Att överskottet gentemot utomnordiska länder sjönk beror helt på ökad utflyttning. För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning.

Befolkningstillväxt i elva kommuner

Tredje kvartalet ökade folkmängden i fem skärgårdskommuner och var oförändrad i en. Under kvartal 1–3 sammanlagt har befolkningen ökat i fyra skärgårdskommuner, främst Vårdö och Sottunga, men också Brändö och Föglö har några flera invånare än vid årets början. På landsbygden har folkmängden ökat i sex kommuner hittills i år. Störst ökning noteras i Jomala och Lemland, men också Geta och Eckerö har haft en relativt stor tillväxt i förhållande till folkmängden. För Saltvik, Sund och Kökar noteras en mera betydande minskning sedan årets början.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Landsbygden totalt har ett födelseöverskott hittills i år, även om det är flyttningen som står för den större delen av tillväxten. I skärgården har det fötts några personer färre än vad det avlidit, varför det är flyttningsöverskottet som har gett tillväxten. Också Mariehamn hade födelseunderskott men flyttningsöverskott. Det kan noteras att det har fötts lika många barn i Mariehamn och Jomala, 54 i vardera kommunen, men att antalet avlidna är 77 i Mariehamn mot bara 23 i Jomala.

Tillväxten över medelnivå

Befolkningsutvecklingen under enskilda kvartal varierar betydligt mellan åren. Under tredje kvartalet noteras ofta en minskning av folkmängden, varför ökningen i år var ett undantag. Tillväxten för kvartal 1–3 i år är något högre än 2000-talets medelnivå som är drygt 150 personer. Den preliminära siffran för invånarantalet 30 september är 30 055.

Exakta siffror för befolkningsrörelsen per kvartal för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats. Där finns också en databastabell med månatliga befolkningssiffror för kommunerna som uppdateras varje månad.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax