Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2021

Minskad folkmängd tredje kvartalet, men ökning med 180 från årets början

Ålands befolkning minskade med 29 personer det tredje kvartalet 2021. Samma period i fjol ökade invånartalet med 21 personer. Vanligen minskar dock folkmängden något under det tredje kvartalet, genomsnittet för 2000-talet är minus 20 personer.

Tack vare god tillväxt de båda första kvartalen har invånartalet ändå ökat med 184 personer sedan årets början. Detta är ett tiotal flera än för perioden januari–september 2020 och även högre än 2000-talets genomsnitt som är drygt 150 personer. Den preliminära siffran för invånartalet den sista september är 30 313.

Invånarna i Mariehamn blev 13 flera under det tredje kvartalet medan de minskade med 31 på landsbygden och 11 i skärgården. Under kvartal 1–3 sammanlagt noteras dock en ökning i alla tre regioner, 62 i Mariehamn, 119 på landsbygden och 3 personer i skärgården.

Befolkningsrörelsen och invånarantalet efter region 1:a–3:e kvartalet 2021, preliminära siffror

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Flera födda och färre avlidna

Det föddes 82 barn under tredje kvartalet och de avlidna var 72. Under kvartal 1–3 sammanlagt blev antalet födda 225, vilket är ett tjugotal flera än motsvarande tid i fjol. De avlidna var 194, vilket är tio färre än motsvarande tid 2020. Födelseöverskottet, födda minus döda, är således 31 personer hittills i år, vilket kan jämföras med ett underskott på 2 personer i fjol.

Flyttningen gav ett underskott på 44 personer det tredje kvartalet, men tack vare betydande överskott de båda första kvartalen är årets summerade flyttningsnetto så här långt plus 147 personer. Tillskottet från flyttningen blev därmed något större än de tre första kvartalen i fjol.

Befolkningsrörelsen 1:a–3:e kvartalet 2020 och 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Liksom 2020 gav flyttningen till och från Sverige det största överskottet

gentemot Sverige och övriga Norden blev 143 personer och överskottet i förhållande till utomnordiska länder 39 personer, båda siffror i samma storleksordning som 2020. Flyttningen i förhållande till Finland har däremot gett ett underskott på 35 personer hittills i år, ungefär lika mycket som i fjol

Flyttningsnetto 1:a–3:e kvartalet 2020 och 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren


För flyttningen till och från Finland finns inga bruttosiffror ännu, bara nettot, varför det inte heller finns uppgifter om Ålands totala in- och utflyttning. När det gäller flyttningen till och från Sverige och övriga Norden kan det däremot konstateras att både inflyttningen och utflyttningen har varit några tiotal personer mindre än i fjol. Detsamma gäller den utomnordiska migrationen.

Ökat antal födda i alla tre regioner

På landsbygden har folkmängden ökat i sex kommuner, mest i Jomala där invånarna har blivit nästan 100 flera sedan årets början. Finström har ökat med över 30 personer och Sund med ett tiotal. Också Hammarland, Lemland och Lumparland har fått ett fåtal invånare till. Eckerö står för den största minskningen, nästan 20 personer.

I skärgården har Vårdö, Brändö, Kumlinge och Sottunga vuxit med några personer vardera under perioden januari–september, medan Föglös folkmängd har minskat.

Mariehamns tillväxt beror på flyttningen, eftersom de födda hittills i år är 20 färre än de avlidna. Också på landsbygden står flyttningen för en större del av befolkningstillväxten, men även födelseöverskottet har varit betydande, främst i Jomala och Lemland. I skärgården har det fötts ungefär lika många som det har avlidit.

Antalet födda hittills i år är 64 i Mariehamn, 144 på landsbygden och 17 i skärgården, i alla tre fall en ökning från 2020. Av landsbygdens födda står Jomala för 55, medan ett tjugotal barn har fötts i vardera Finström, Lemland och Saltvik. I förhållande till folkmängden ligger Kökar högst, där 3 födda barn motsvarar ett årligt födelsetal på 18 per 1 000 invånare. Detta kan jämföras med 11 för skärgården som helhet, 12 för landsbygden, 7 för Mariehamn och 10 för Åland totalt.

Befolkningsförändring efter kommun 1:a–3:e kvartalet 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Mera fullständiga siffror för befolkningsrörelsen kvartalsvis för hela Åland och kommunerna finns i en excelfil på ÅSUBs webbplats. Där finns också en databastabell med månatliga befolkningssiffror per kommun. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax