Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2016

Kvinnorna gör flera besök på ÅHS än männen men har lika många vårddagar

Det gjordes nästan 210 000 mottagningsbesök på ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård) 2016, vilket är några tusen färre än 2015. Kvinnornas andel av besöken var 57 procent och männens 43 procent. Nyttjandet av vårdavdelningarna hade en jämnare könsfördelning. Av de närmare 28 000 vårddagarna stod kvinnorna för 51 och männen för 49 procent.

Detta framgår av statistiken om hälso-och sjukvård på ÅSUBs hemsida som nu har utökats med utförligare uppgifter om ÅHS verksamhet.

 

Kvinnor står för flest besök inom psykiatri och primärvård

Av mottagningsbesöken var 70 000 läkarbesök och 138 000 besök hos vårdpersonal. Psykiatriska kliniken hade drygt 20 000 besök och av dessa var kvinnornas andel 58 och männens 42 procent. Drygt 74 000 besök skedde på den somatiska specialsjukvårdens kliniker och där var könsfördelningen rätt jämn. Klart flest besök hade medicinkliniken, 36 000, varav kvinnor och män stod för ungefär lika många. Kirurgi- och akutkliniken hade runt 10 000 besök vardera och på båda kliniker var männens andel något större än kvinnornas. Av de närmare 5 000 besöken på ögonkliniken stod kvinnorna för över hälften. BB- och gynkliniken hade ungefär lika många besök och kvinnornas andel var 98 procent.   

Inom primärvården var besöken över 110 000. Närmare 30 000 av dessa gjordes inom hemsjukvården, där besöken till allra största delen sker i patientens hem (även serviceboenden/omsorgshem). Inom kategorin sjukvård var besöken över 50 000 och det var här som största delen av primärvårdens läkarbesök skedde. Övriga mottagningsbesök inom primärvården var drygt 30 000 och de omfattar bland annat barn- och mödrarådgivning samt skol- och studerandehälsovård. Av besöken inom primärvården stod kvinnorna för 60 och männen för 40 procent. Könsfördelningen var i stora drag densamma inom både sjukvård och hemsjukvård och även när det gäller övriga besök sammanlagt.

 

Sju besök per invånare

Drygt en fjärdedel av besöken gjordes av personer under 30 år och en tredjedel av patienter mellan 30 och 64 år. De som har fyllt 65 år stod för 40 procent. Kvinnornas andel av besöken var som störst i åldrarna 15–49 år och från 85 år och uppåt, 60–65 procent. I åldrarna 15–49 år beror detta på att kvinnorna gjorde nästan dubbelt flera besök per invånare än männen, medan det för den äldsta åldersgruppen förklaras av att två tredjedelar av de 85 år fyllda invånarna är kvinnor.

För barn under ett år gjordes 17 besök per person och år. I åldersgrupperna från 1 till 64 var siffran 5 eller något över, medan den för 65–74-åringar var 9 och för 75–84-åringar 17. De som har fyllt 85 noteras för 26 årliga besök per invånare. Då ska man beakta att många i de äldre åldersgrupperna är klienter inom hemsjukvården.  

Mindre än 4 000 besök, eller knappt 2 procent av totalantalet gjordes av personer bosatta utanför Åland.

Förutom mottagningsbesöken noteras 180 000 övriga besök och insatser. Det kan t.ex. röra sig om telefonkontakter och konsultationer samt utfärdande av recept, intyg och remisser m.m.

 

Medicinkliniken stod för två tredjedelar av vårddagarna

På ÅHS vårdavdelningar noterades nästan 28 000 vårddagar 2016, vilket är 5 000 färre än 2015. Klart flest vårddagar hade medicinkliniken, 18 000, varav nästan 8 000 på medicinavdelningen och 10 000 på vårdavdelning 1 och 2 som tidigare ingick i rehab- och geriatrikliniken. Männen står för en majoritet av vårddagarna på psykiatriska kliniken, medicinavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Detta vägs upp av att enbart kvinnor vårdades på BB- och gynkliniken samt att de var i majoritet på medicinklinikens vårdavdelningar och på akuten, varför vårddagarna totalt fördelade sig jämnt mellan kvinnor och män.

Bland de nästan 4 500 patienterna var dock kvinnorna i majoritet, 2 500 var kvinnor och knappt 2 000 män. Flest patienter hade kirurgikliniken, över 1 300, och medicinavdelningen med drygt 1 000. Antalet vårddagar per patient var drygt 6 och siffran var något högre för män än för kvinnor. Högst antal vårddagar per patient noterades på medicinklinikens vårdavdelningar och på psykiatriska kliniken, 19 respektive 16. På medicinavdelningen var siffran knappt åtta och på BB och kirurgikliniken mellan två och tre.

Eftersom vissa patienter är inskrivna flera gånger under ett år, är antalet vårdtillfällen större än antalet patienter. Det är främst på psykiatriska kliniken samt på medicinklinikens medicin- och vårdavdelningar som patienterna har flera vårdtillfällen. Under 2016 var vårdtillfällena 5 300, vilket ger en medelvårdtid på drygt 5 dagar per vårdtillfälle. Det totala antalet vårdplatser var 185 och beläggningsgraden var 74 procent. Högst var beläggningsgraden på medicinkliniken, 87 procent och lägst på barn- och ungdomskliniken, 37 procent.

 

Allt färre vårddagar

Antalet vårddagar har minskat kraftigt under 2000-talet, från drygt 75 000 år 2000 till fjolårets knappt 28 000. Minskningen har skett såväl inom den psykiatriska och den somatiska vården som inom långvården /rehab och geriatri. Från och med 2016 ingår rehab och geriatri i den somatiska specialsjukvården.

 

Två tredjedelar av vårddagarna utanför Åland utfördes i Finland              

Ålänningar gjorde 4 000 vårdbesök utanför Åland som bekostades av ÅHS? Det motsvarar två procent av de besök som gjordes på hemmaplan. De nästan 6 500 vårddagarna utanför Åland är däremot närmare en fjärdedel så många som antalet vårddagar som producerades i ÅHS egen regi. Över 80 procent av besöken och mer än 95 procent av vårddagarna utanför Åland var remitterade. Sjukhus i Finland stod för två tredjedelar av de remitterade vårddagarna och sjukhus i Sverige för en tredjedel. Av besöken med remiss var Finlands andel större, över 80 procent.

År 2016 stod männen för en större del av vårddagarna i Finland än kvinnorna, medan könsfördelningen var jämn i Sverige. Både besöken och vårddagarna utanför Åland var färre 2016 än de två föregående åren, då de å andra sidan låg på en ovanligt hög nivå. Såväl totalantalet besök och vårddagar som fördelningen mellan Finland och Sverige under fjolåret motsvarar i stora drag genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

 

Två tandvårdsbesök per patient

Besöken hos ÅHS tandvård ökade något 2016 och var drygt 17 000. Besöken hos munhygienist och tandskötare utgjorde knappt 20 procent av detta antal. Under 2000-talet har antalet besök varierat mellan 15 000 och 22 000. Antalet patienter var i fjol över 8 000 och liksom de senaste åren var drygt 55 procent i åldern 0–18 år. Det genomsnittliga antalet besök per patient var 2,1, vilket är samma nivå som de föregående åren.

 

Statistik om ÅHS verksamhet 2016 och tidigare år finns i fyra excelfiler på ÅSUBs hemsida.  

Mera detaljerade och specifika uppgifter finns på ÅHS hemsida. Den statistik som ÅSUB publicerar inom området syftar till att ge en mera översiktlig bild av hälso- och sjukvården.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax