Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2017

200 000 besök och 25 000 vårddagar på ÅHS 2017

Det gjordes 200 000 mottagningsbesök på ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård) 2017, vilket är 8 000 färre än 2016. Kvinnornas andel av besöken var 58 procent och männens 42 procent. Nyttjandet av vårdavdelningarna hade en något jämnare könsfördelning. Av de drygt 25 000 vårddagarna stod kvinnorna för 55 och männen för 45 procent. Därtill kommer 4 400 besök och 6 500 vårddagar utanför Åland.

Detta framgår av statistiken om hälso-och sjukvård på ÅSUBs hemsida som nu har uppdaterats med uppgifter om ÅHS verksamhet 2017.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför tabellen.

Hemsjukvården står för mer än vart fjärde besök inom primärvården

Av mottagningsbesöken var 68 000 läkarbesök och 132 000 besök hos vårdpersonal. Psykiatriska kliniken hade drygt 19 000 besök och av dessa var kvinnornas andel 61 och männens 39 procent. Drygt 71 000 besök skedde på den somatiska specialsjukvårdens kliniker och där var könsfördelningen rätt jämn. Trots en minskning med närmare 3 000 hade medicinkliniken klart flest besök, 33 000, varav kvinnor och män stod för ungefär lika många. Kirurgi- och akutkliniken hade runt 10 000 besök vardera och på båda kliniker var männens andel något större än kvinnornas. Av de drygt 4 000 besöken på ögonkliniken stod kvinnorna för över hälften. BB- och gynkliniken hade 5 000 besök och kvinnornas andel var 98 procent.   

Inom primärvården var besöken 110 000. Drygt 30 000 av dessa gjordes inom hemsjukvården, där besöken till allra största delen sker i patientens hem (även serviceboenden/omsorgshem). Inom kategorin sjukvård var besöken 49 000, en minskning med 4 000, och det var här som största delen av primärvårdens läkarbesök skedde. Övriga mottagningsbesök inom primärvården var drygt 30 000 och de omfattar bland annat barn- och mödrarådgivning samt skol- och studerandehälsovård. Av besöken inom primärvården stod kvinnorna för 61 och männen för 39 procent. Kvinnorna var i klar majoritet inom både sjukvård och hemsjukvård samt även när det gäller övriga besök sammanlagt.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Flest besök per person för de yngsta och de äldsta

Det var i åldrarna 15–49 år och från 85 år och uppåt som kvinnornas andel av besöken var som störst, 60–70 procent. I åldrarna 15–49 år beror detta på att kvinnorna gjorde dubbelt flera besök per invånare än männen, medan det för den äldsta åldersgruppen förklaras av att två tredjedelar av de 85 år fyllda invånarna är kvinnor.

Drygt en fjärdedel av besöken gjordes av personer under 30 år och en knapp tredjedel av patienter mellan 30 och 64 år. De som har fyllt 65 år stod för över 40 procent. För barn under ett år gjordes 17 besök per person och år. I åldersgrupperna från 1 till 64 var siffran 5 eller något över, medan den för 65–74-åringar var 9 och för 75–84-åringar 16. De som har fyllt 85 noteras för 25 årliga besök per invånare. Då ska man beakta att många i de äldre åldersgrupperna är klienter inom hemsjukvården.  

Mindre än 4 000 besök, eller knappt 2 procent av totalantalet gjordes av personer bosatta utanför Åland.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Förutom mottagningsbesöken noteras 195 000 övriga besök och insatser. Det kan t.ex. röra sig om telefonkontakter och konsultationer samt utfärdande av recept m.m.

Tretton procent av ålänningarna inskrivna under året

På ÅHS vårdavdelningar, som har sammanlagt 121 vårdplatser, noterades drygt 25 000 vårddagar 2017, vilket är 2 500 färre än 2016. Klart flest vårddagar hade medicinkliniken, närmare 16 000, varav nästan 7 000 på medicinavdelningen och 9 000 på vårdavdelning 1 och 2 som tidigare ingick i rehab- och geriatrikliniken. Det är också de båda vårdavdelningarna som står för den största delen av minskningen med 1 500 färre vårddagar än 2016.

Männen står för en majoritet av vårddagarna på psykiatriska kliniken, kirurgiska avdelningen, intensivvårdsavdelningen samt barn- och ungdomsavdelningen. Detta vägs upp av att nästan enbart kvinnor vårdades på BB- och gynkliniken samt att de var i majoritet på medicinklinikens vårdavdelningar, varför kvinnorna totalt sett stod för 55 procent av vårddagarna.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Om man ser till patienter i stället för vårddagar är proportionerna desamma. Av de 4 200 patienterna var drygt 2 300 kvinnor och knappt 1 900 män. Sju procent av patienterna var bosatta utanför Åland, men de stod för mindre än två procent av vårddagarna. Av Ålands befolkning var 13 procent inskrivna som patienter under året.  

Flest patienter hade kirurgikliniken, 1 200, och medicinavdelningen med närmare 1 100. Antalet vårddagar per patient var nästan 6, och siffran var något högre för män än för kvinnor. Högst antal vårddagar per patient noterades på medicinklinikens vårdavdelningar och på psykiatriska kliniken, 18 respektive 19. På medicinavdelningen var siffran drygt sex och på BB och kirurgikliniken två respektive tre.

Eftersom vissa patienter är inskrivna flera gånger under ett år, är antalet vårdtillfällen större än antalet patienter. Det är främst på psykiatriska kliniken samt på medicinavdelningen som patienterna har flera vårdtillfällen. Under 2017 var vårdtillfällena 5 400, vilket ger en medelvårdtid på 4,6 dagar per vårdtillfälle.

Stor långsiktig minskning av vårddagarna

Antalet vårddagar har minskat kraftigt under 2000-talet, från drygt 75 000 år 2000 till fjolårets 25 000. Minskningen har skett såväl inom den psykiatriska och den somatiska vården som inom långvården /rehab och geriatri. Från och med 2016 ingår rehab och geriatri i den somatiska specialsjukvården.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Var femte vårddag köps utanför Åland

Ålänningar gjorde 4 400 vårdbesök utanför Åland som bekostades av ÅHS. Det motsvarar två procent av det totala antalet besök. De 6 500 vårddagarna utanför Åland utgör däremot 21 procent av det totala antalet, d.v.s. summan av de vårddagar som ÅHS producerade i egen regi och de som köptes in utifrån. Över 85 procent av besöken och mer än 95 procent av vårddagarna utanför Åland var remitterade. Sjukhus i Finland stod för tre fjärdedelar av de remitterade vårddagarna och sjukhus i Sverige för en fjärdedel. Av besöken med remiss var Finlands andel större, över 85 procent.

År 2017 gjorde kvinnor flera besök än män utanför Åland, medan män stod för en större del av vårddagarna. Besöken utanför Åland var nästan tio procent flera än 2016 medan vårddagarna var ungefär lika många.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Tre av fem tandvårdsbesök görs av ungdomar under 19 år

Besöken hos ÅHS tandvård minskade något 2017 och var närmare 16 500. Besöken hos munhygienist och tandskötare utgjorde knappt en femtedel av detta antal. Under 2000-talet har antalet besök varierat mellan 15 000 och 22 000. Antalet patienter var i fjol över 8 000 och av dem var 58 procent i åldern 0–18 år, vilket var på ungefär samma nivå som tidigare år. Det genomsnittliga antalet besök per patient var 2 vilket är något lägre än de föregående åren.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Statistik om ÅHS verksamhet 2017 och tidigare år finns i fyra excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Mera detaljerade och specifika uppgifter finns på ÅHS hemsida. Den statistik som ÅSUB publicerar inom området syftar till att ge en mera översiktlig bild av hälso- och sjukvården.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax