Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2018

Sju besök och en vårddag per invånare 2018

Det gjordes nästan 200 000 besök på ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård) 2018, vilket är 1 000 färre än 2017. Därtill kommer nästan 5 000 besök utanför Åland. Utslaget på Ålands befolkning gör detta nästan sju besök per person. Inlagda patienter stod för över 26 000 vårddagar, en ökning med 1 500, och därutöver bekostade ÅHS mer än 6 000 vårddagar utanför Åland. Sammanlagt blir det drygt en vårddag per invånare.

Detta framgår av statistiken om hälso- och sjukvård på ÅSUBs hemsida som nu har uppdaterats med uppgifter om ÅHS verksamhet 2018.

ÅHS, besök och vårddagar efter kön 2018

Kvinnornas andel av besöken var 58 procent och männens 42 procent. Nyttjandet av vårdavdelningarna hade en något jämnare könsfördelning i och med att kvinnorna stod för 53 procent av vårddagarna och männen 47 procent.

Kvinnor står för tre av fem besök inom primärvården

Över hälften av besöken gjordes inom primärvården, 110 000. Nästan 30 000 av dessa hänförs till hemsjukvården, där besöken till allra största delen sker i patientens hem (även serviceboenden/omsorgshem). Inom kategorin sjukvård var besöken närmare 50 000. Övriga besök inom primärvården var drygt 30 000 och de omfattar bland annat barn- och mödrarådgivning samt skol- och studerandehälsovård. Av besöken inom primärvården stod kvinnorna för 60 och männen för 40 procent.

Drygt en tredjedel av besöken skedde på den somatiska specialsjukvårdens kliniker och där var könsfördelningen 55 procent kvinnor och 45 procent män. Medicinkliniken hade klart flest besök, 32 000, medan kirurgi- och akutkliniken hade runt 10 000 besök vardera.

Psykiatriska kliniken stod för en knapp tiondedel av samtliga besök och av dessa var kvinnornas andel 59 och männens 41 procent.

ÅHS, besök efter kön 2018

Två av fem besök görs av pensionärer

I åldrarna 15–50 år och från 85 år och uppåt stod kvinnorna för en stor andel av besöken, 60–70 procent. För 15–50-åringarna beror detta på att kvinnorna gjorde dubbelt flera besök per invånare än männen, medan det för den äldsta åldersgruppen förklaras av att närmare två tredjedelar av de 85 år fyllda invånarna är kvinnor.

Mindre än 20 procent av besöken gjordes av barn och ungdomar under 18 år, medan personer i åldrarna 18–64 och från 65 uppåt vardera stod för drygt 40 procent.

För barn under ett år gjordes 17 besök per person och år. I åldersgrupperna från 1 till 65 är siffran runt 5 och börjar sen stiga med åldern till 25 besök per invånare bland dem som har fyllt 85. Då ska man beakta att många i de äldre åldersgrupperna är klienter inom hemsjukvården.

Knappt två procent av besöken gjordes av personer bosatta utanför Åland.

ÅHS, besök per invånare efter kön och ålder 2018

Var sjunde ålänning inskriven under året

På ÅHS vårdavdelningar, som har sammanlagt 121 vårdplatser, var 4 300 patienter inskrivna under året. Sex procent av dem var bosatta utanför Åland, men dessa stod för under två procent av vårddagarna. Nästan 14 procent av Ålands befolkning var patienter på ÅHS 2018.

Klart flest vårddagar hade medicinkliniken, närmare 16 000, varav ungefär lika många på medicinavdelningen och på vårdavdelningarna. Männen står för en majoritet av vårddagarna på psykiatriska kliniken, medicinavdelningen, intensivvårdsavdelningen samt barn- och ungdomskliniken. Detta vägs upp av att enbart kvinnor vårdades på BB- och gynkliniken samt att de var i majoritet på medicinklinikens vårdavdelningar, varför kvinnorna totalt sett stod för över hälften av vårddagarna.

Antalet vårddagar per patient var drygt sex, och siffran var något högre för män än för kvinnor. Högst antal vårddagar per patient noterades på medicinklinikens vårdavdelningar och på psykiatriska kliniken, 18 respektive 19. På medicinavdelningen var siffran drygt sex, på kirurgikliniken under fyra och på BB mindre än tre.

Eftersom vissa patienter är inskrivna flera gånger under ett år, är antalet vårdtillfällen större än antalet patienter. Det är främst på psykiatriska kliniken som patienterna har flera vårdtillfällen. Under 2018 var vårdtillfällena 5 800, vilket ger en medelvårdtid på 4,6 dagar per vårdtillfälle.

ÅHS, vårddagar efter klinik och kön 2018

Var femte vårddag köps utanför Åland

De nästan 5 000 vårdbesök utanför Åland som bekostades av ÅHS utgör bara två procent av det totala antalet besök. De 6 500 vårddagarna utanför Åland utgör däremot 20 procent av det totala antalet, d.v.s. summan av de vårddagar som ÅHS producerade i egen regi och de som köptes in utifrån. Nästan 90 procent av besöken och mer än 95 procent av vårddagarna utanför Åland var remitterade. Sjukhus i Finland stod för nästan fyra femtedelar av de remitterade vårddagarna och sjukhus i Sverige för en dryg femtedel. Av besöken med remiss var Finlands andel ännu större.

År 2018 gjorde kvinnor och män ungefär lika många besök utanför Åland, medan män stod för en större del av vårddagarna. Besöken utanför Åland var nästan tio procent flera än 2017 medan vårddagarna var ungefär lika många.

ÅHS, besök och vårddagar utanför Åland efter kön 2018

Det lägsta antalet tandvårdsbesök under 2000-talet

Besöken hos ÅHS tandvård var närmare 15 500, drygt 1 000 färre än 2017 och den lägsta siffran på 2000-talet. Besöken hos munhygienist och tandskötare utgjorde knappt en femtedel av detta antal. Antalet patienter var i fjol 8 000 och av dem var nästan tre av fem i åldern 0–18 år, vilket var på ungefär samma nivå som tidigare år. Det genomsnittliga antalet besök per patient var 1,9 vilket är något lägre än de föregående åren.

ÅHS, besök och patienter på tandvården 2018

Statistik om ÅHS verksamhet 2018 och tidigare år finns i fyra excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Mera detaljerade och specifika uppgifter finns på ÅHS hemsida. Den statistik som ÅSUB publicerar inom området syftar till att ge en mera översiktlig bild av hälso- och sjukvården.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax