Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2019

200 000 besök och 25 000 vårddagar på ÅHS 2019

År 2019 gjordes det strax över 200 000 besök på ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård), vilket är 1 000 fler än 2018. Besöken utanför Åland var närmare 5 000. Detta ger ett snitt på 7 besök per person för Ålands befolkning. Vårddagarna var cirka 25 000, vilket är en minskning på 1 000 från 2018. ÅHS bekostade även över 6 000 vårddagar utanför Åland. Sammanlagt blir det drygt en vårddag per invånare.

Detta framgår av statistiken om hälso- och sjukvård på ÅSUBs hemsida som nu har uppdaterats med uppgifter om ÅHS verksamhet 2019.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Könsfördelningen för besöken var något ojämn, andelen kvinnor var 58 procent och andelen män 42. Nyttjandet av vårdavdelningarna var jämnare fördelat med 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Kvinnor stod för tre av fem besök inom primärvården

Det var besöken inom primärvården som stod för den största delen av de totala besöken, hela 55 procent. Primärvården hade även den mest ojämna könsfördelningen, 61 procent av besöken gjordes av kvinnor och 39 procent av män.

Cirka 70 000 besök gjordes vid den somatiska specialsjukvårdens klinker, vilket är ungefär en tredjedel av besökstotalen. Fördelningen mellan kvinnorna och männen var 55 respektive 45 procent. Medicinkliniken hade högst antal besök, 32 000, och kirurgi- och akutklinikerna hade näst flest med ungefär 10 000 besök vardera.

Psykiatriska kliniken stod för en knapp tiondedel av samtliga besök och av dessa var kvinnornas andel 59 och männens 41 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

En femtedel av besöken gjordes av barn och ungdomar

Åldersgruppen 7–14 år hade lika stor besöksandel för kvinnor som för män, medan männen hade större andel för åldersgruppen 0–6 år och kvinnorna stod för den större delen av besöken för åldrarna 15 och uppåt.

Mindre än 20 procent av besöken gjordes av barn och ungdomar under 18 år, medan personer i åldrarna 18–64 och från 65 uppåt vardera stod för drygt 40 procent. För barn under ett år gjordes 19 besök per invånare och år. Mellan åldrarna 1 och 65 låg siffran på drygt 5 och ökade sedan till 24 för de som är 85 eller äldre. Då ska man beakta att många i de äldre åldersgrupperna är klienter inom hemsjukvården.

Knappt två procent av besöken gjordes av personer bosatta utanför Åland.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

14 procent av Ålands befolkning inskriven under 2019

På ÅHS vårdavdelningar, som har sammanlagt 121 vårdplatser, var 4 300 patienter inskrivna under året. Nästan sex procent av dem var bosatta utanför Åland, men dessa stod för under två procent av vårddagarna. Strax under 14 procent av Ålands befolkning var patienter på ÅHS 2019.

Tre femtedelar, eller 15 000, av vårddagarna tillbringades på medicinkliniken där de var ungefär jämnt fördelade mellan medicin- och vårdavdelningarna. Männens andel av vårddagarna var störst vid psykiatriska kliniken, medan kvinnorna stod för alla vårddagar vid BB- och gynkliniken. Detta ger kvinnorna en liten majoritet på 52 procent av alla vårddagar jämfört med männens 48 procent.

Antalet vårddagar per patient var knappt sex, och siffran var något högre för män än för kvinnor. Det noterades närmare 15 vårddagar per patient på medicinklinikens vårdavdelningar och 13 på psykiatriska kliniken, vilka var de högsta antalen. På medicinavdelningen var siffran drygt sex, på kirurgikliniken tre och på BB strax under tre.

Att antalet vårdtillfällen är fler än antalet patienter beror på att vissa patienter är inskrivna flera gånger under ett år. Det är främst på psykiatriska kliniken som patienterna har flera vårdtillfällen. Under 2019 var vårdtillfällena totalt 5 800, vilket ger en medelvårdtid på 4,3 dagar per vårdtillfälle.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Två procent av besöken och tjugo procent av vårddagarna köps utanför Åland

De nästan 5 000 vårdbesök utanför Åland som bekostades av ÅHS utgör bara två procent av det totala antalet besök. Däremot utgör vårddagarna utanför Åland 20 procent av totalen, de var närmare 6 500. Mer än 95 procent av vårddagarna och 90 procent av besöken utanför Åland var remitterade. Sjukhus i Finland stod för tre femtedelar av de remitterade vårddagarna och Sveriges sjukhus för ungefär två femtedelar. Detta är en ökning på 20 procentenheter för Sverige sedan 2018. Av besöken med remiss gjordes enbart en åttondel i Sverige. År 2019 gjorde kvinnor fler besök utanför Åland medan vårddagarna var något flera för männen. Besöken och vårddagarna utanför Åland var 2019 ungefär lika många som 2018.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

1,8 besök per patient hos ÅHS tandvård

ÅHS tandvård hade under 2019 knappt 14 000 besök, drygt 1 500 färre än 2018 och den lägsta siffran på 2000-talet. Besöken hos munhygienist och tandskötare utgjorde knappt 20 procent av detta antal. Antalet patienter var 7 600, vilket är en minskning från tidigare år. Av dem var nästan tre femtedelar i åldern 0–18 år. Det genomsnittliga antalet besök per patient var 1,8 vilket är något lägre än de föregående åren.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Statistik om ÅHS verksamhet 2019 och tidigare år finns i fyra excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Mera detaljerade och specifika uppgifter finns på ÅHS hemsida. Den statistik som ÅSUB publicerar inom området syftar till att ge en mera översiktlig bild av hälso- och sjukvården.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax