Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2020

Besöken på ÅHS minskade med närmare sex procent under 2020

År 2020 gjordes det strax under 190 000 besök på ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård), vilket är drygt 11 000, eller närmare 6 procent, färre än år 2019. Besöken utanför Åland var drygt 4 600, en minskning med närmare 200 jämfört med år 2019. Detta ger ett snitt på 6,4 besök per person för Ålands befolkning. Vårddagarna på Åland var cirka 21 000, vilket är en minskning på närmare 4 000 från 2019. ÅHS bekostade även närmare 5 500 vårddagar utanför Åland, drygt 900 dagar färre än året innan.

Detta framgår av statistiken om hälso- och sjukvård på ÅSUBs webbplats som nu har uppdaterats med uppgifter om ÅHS verksamhet 2020. Statistiken baseras på verksamhetsstatistik från Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS.

Besök och vårddagar vid ÅHS efter kön, 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Fler kvinnor än män besöker ÅHS. Kvinnor stod för 58 procent av besöken och män för 42. Sett till antalet vårddagar är fördelningen mellan könen jämnare. Närmare 54 procent av totala antalet vårddagar upptogs av kvinnliga patienter.

Primärvårdens besök ökade 

Besöken till primärvården uppvisade en ökning med drygt 3 000 jämfört med 2019. Närmare 60 procent av det totala antalet besök gjordes vid primärvården. Av dessa besök gjordes 60 procent av kvinnor och 40 procent av män.

Cirka 61 000 besök gjordes vid den somatiska specialsjukvårdens kliniker, en minskning med 11 000 besök jämfört med året innan. Kvinnor stod för 54 procent av besöken. Medicinkliniken hade 27 000 besök, en minskning med omkring 5 000 besök från året innan. Kirurgikliniken hade 9 000 besök och akutkliniken drygt 8 000. Samtliga kliniker förutom primärvårdskliniken uppvisade en nedgång i besök jämfört med 2019. Den största minskningen i antal besök var på OP-, anestesi och IVA-kliniken samt barn- och ungdomskliniken där andelen besök sjönk med närmare en fjärdedel. Besöken på psykiatriska kliniken och akutkliniken minskade med närmare 18 procent.

Psykiatriska kliniken fick under 2020 närmare 15 000 besök, av vilka de kvinnliga besökarna stod för 55 procent.

Besök vid ÅHS efter kön, 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

I medeltal drygt sex besök per ålänning

Totalt besökte varje ålänning ÅHS 6,3 gånger under 2020, en minskning från 2019 då samma siffra var 6,7. Personer över 85 år är de som besöker ÅHS mest. Åldersgruppen hade under 2020 i medeltal 24 besök per person, oberoende av kön. Besöksantalet var samma som år 2019. Observeras bör att många av personerna i denna åldersgrupp är klienter inom hemsjukvården.
Personer under ett år besökte ÅHS i medeltal 17 gånger under 2020, en minskning med två besök jämfört med 2019. Pojkar i åldersgruppen gör i snitt ett par besök fler än flickor. Upp till 14 år är könsfördelningen relativt jämn. Den största skillnaden mellan könen med avseende på besök finns i åldrarna 18-49 år, där kvinnor oftare än män besöker ÅHS. Skillnaden mellan könen ses även i de högre åldersgrupperna. Där är den dock mindre markant.

Drygt två procent av besöken gjordes av personer bosatta utanför Åland.

Besök vid ÅHS per invånare efter kön och ålder, 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Minskningen i antal besök under 2020 jämfört med året innan har skett framför allt i åldersgrupperna 1-6 år och 50-74 år.

Färre patienter och kortare vårdtid

Under 2020 varierade antalet vårdplatser vid ÅHS något till följd av hanteringen av coronapandemin. Vid utgången av 2020 hade ÅHS 114 vårdplatser, jämfört med 121 vårdplatser år 2019. Närmare 4 300 patienter var inskrivna under året. Av dessa var närmare 2 400 kvinnor och 1 900 män. Det totala antalet vårddagar var drygt 21 500, en minskning på närmare 3 500 dagar jämfört med 2019.

Närmare 130 av patienterna, eller 3 procent, var bosatta utanför Åland. De stod för en dryg procent av vårddagarna.

Drygt tre femtedelar, 13 000, av vårddagarna tillbringades på medicinkliniken där de var relativt jämnt fördelade mellan medicin- och vårdavdelningarna. Två patienter vårdades under totalt sex dagar vid Covid vårdavdelningen.

Männens andel av vårddagarna var störst vid psykiatriska kliniken och medicinavdelningen medan kvinnorna stod för de flesta av vårddagar vid BB- och gynkliniken, och majoriteten av dagarna vid vårdavdelning 1 och 2. Detta ger kvinnorna en liten majoritet av vårddagarna.

Antalet vårddagar per patient var fem och siffran var något högre för män än för kvinnor. De längsta vårdtiderna finns på psykiatriska kliniken (närmare 14 nettovårddagar per patient) och på medicinklinikens vårdavdelningar (13 till 14 dagar i snitt). På medicinavdelningen var siffran knappt sex, på kirurgikliniken två och på BB knappt tre. På de flesta kliniker har antalet nettovårddagar per patient sjunkit jämfört med år 2019.

Att antalet vårdtillfällen är fler än antalet patienter beror på att patienter kan vara inskrivna flera gånger under ett år. Under 2020 var vårdtillfällena totalt 5 400, vilket ger en medelvårdtid på 4,0 dagar per vårdtillfälle. För år 2019 var medelvårdtiden 4,3 dygn.

Vårddagar vid ÅHS efter klinik och kön, 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Omkring 20 procent av vårddygnen sker utanför Åland

Under 2020 gjordes 4 600 vårdbesök utanför Åland vilket är drygt två procent av totala antalet besök. Vårdbesöken utanför Åland resulterade i 5 500 vårddygn, vilket motsvarar 20 procent av det totala antalet. I besöken utanför Åland ingår remitterad vård och akut uppsökt vård. Akutvården står för 11 procent av besöken utanför Åland.

Vårdbesöken utanför Åland har minskat med närmare 200 stycken mellan åren 2019 och 2020. Minskningen gäller framför allt besöken till Sverige.
Av de remitterade vårddagarna står sjukhus i Finland för drygt 90 procent. Sju procent av de remitterade besöken skedde till Sverige under 2020, jämfört med närmare 13 procent under 2019.

Besök och vårddagar utanför Åland efter kön, 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

1,8 besök per patient hos ÅHS tandvård

ÅHS tandvård hade under 2020 drygt 14 000 besök, en ökning med drygt 450 jämfört med året innan. Besöken hos munhygienist och tandskötare utgjorde omkring 15 procent. Antalet patienter var närmare 7 450, vilket är en minskning från tidigare år. Av dem var nästan tre femtedelar i åldern 0–18 år. Det genomsnittliga antalet besök per patient var 1,9 vilket är något högre än år 2019 men något lägre än åren innan.

Besök och patienter vid tandvården vid ÅHS 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Statistik om ÅHS verksamhet 2020 och tidigare år finns i fyra excelfiler på ÅSUBs webbplats.

Mera detaljerade och specifika uppgifter finns på ÅHS webbplats. Den statistik som ÅSUB publicerar inom området syftar till att ge en mera översiktlig bild av hälso- och sjukvården.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax