Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2021

Besöken vid ÅHS ökade kraftigt under 2021

Under 2021 besöktes polikliniker och mottagningar vid ÅHS närmare 264 000 gånger, en ökning med nästan 75 000 besök jämfört med året innan. Antalet besök är högre än innan pandemin, åren 2018 och 2019 låg motsvarande siffra på omkring 200 000. Den största ökningen för 2021 utgörs av besöken till primärvården. Närmare 182 000 besök rapporteras för primärvården, en ovanligt hög siffra. Den motsvarar drygt två tredjedelar av samtliga besök till ÅHS och en ökning med drygt 60 procent jämfört med året innan

Cirka 66 000 besök gjordes vid den somatiska specialsjukvårdens kliniker, en ökning med knappt 5 000 besök, eller 8 procent, jämfört med året innan. Psykiatriska kliniken fick under 2021 omkring 16 500 besök.

Besök vid polikliniker och mottagningar 2020 och 2021 samt en procentuell jämförelse

Besök vid polikliniker och mottagningar 2020 och 2021 samt en procentuell jämförelse

En förklaring till de avvikande siffrorna för år 2020 och 2021 är de restriktioner och åtgärder som genomfördes i samband med Coronapandemin, inklusive den omfattande vaccinering och provtagning som genomfördes. ÅHS rapporterar om närmare 52 000 vaccineringar mot Covid 19 under 2021. 
En procent av besöken gjordes av besökare från Finland, medan besökaren i två procent av fallen kom från andra länder. 
Vårddagarna vid ÅHS uppgick till närmare 25 000, vilket är en ökning med omkring 3 500 dagar sedan 2000 men på motsvarande nivå som år 2019. ÅHS bekostade även 5 300 vårddagar utanför Åland, omkring 200 dagar färre än året innan. Drygt 85 procent av dessa skedde i Finland.  

Ovanligt få besök för de yngsta 

I snitt besökte ålänningarna ÅHS 8,7 gånger under 2021, en ökning från 2020 då samma siffra var 6,3. Personer över 85 år är de som står för flest besök, i medeltal 28 gånger under 2021. Många av personerna i denna åldersgrupp är klienter inom hemsjukvården.
Personer under ett år besökte ÅHS i medeltal 11 gånger under 2021, vilket är ett ovanligt lågt antal.  2020 var motsvarande siffra 17. 
Fler kvinnor än män besöker ÅHS. Under 2021 stod kvinnor för 56 procent av besöken, som omfattar akuta och icke-akuta besök på mottagningar samt hembesök. 

Besök vid polikliniker och mottagningar vid ÅHS fördelat på kön
Besök vid polikliniker och mottagningar fördelat på kön

Den största skillnaden mellan könen med avseende på antal besök finns i åldrarna 18–49 år, samt i den äldsta åldersgruppen med personer 85 år och äldre. 

Besök per invånare efter kön och ålder 2021

Mottagningsbesök per invånare efter kön och ålder 2021

3 700 patienter inskrivna vid ÅHS under 2021 

Under 2021 hade ÅHS 113 vårdplatser varav tre på den så kallade Covid-avdelningen. Antalet vårdplatser varierade något under året. 
ÅHS rapporterar att närmare 3 700 patienter var inskrivna vid de olika avdelningarna under året. Av dessa var drygt 95 procent ålänningar. 56 procent av patienterna var kvinnor. Det totala antalet patienter som rapporteras fördelat på de olika avdelningarna är dock något högre, vilket beror på att patienter kan ha vårdats på olika avdelningar under samma besök. Det totala antalet vårddagar uppgår till 24 900, nästan exakt lika många som år 2019. År 2020 var antalet vårddagar drygt 21 500. 
De flesta vårddagarna, närmare 15 700, skedde vid medicinkliniken, fördelade på medicinavdelningen och vårdavdelningen. Sex vårddagar skedde på Covid-avdelningen.  
Vid psykiatriska och kirurgiska avdelningarna var vårddagarna fördelade relativt jämt mellan könen, medan kvinnliga patienter stod för drygt 60 procent av vårddagarna vid medicinska vårdavdelningen. Vid medicinavdelningen var könsfördelningen den omvända. 

Vårddagar vid ÅHS efter klinik och kön 2021

Vårddagar vid ÅHS efter klinik och kön

De längsta medelvårdtiderna finns på medicinklinikens vårdavdelning (närmare 17 dagar per patient) samt psykiatriska kliniken (nästan 15 dagar i snitt). På BB var vårdtiden i snitt 2,5 dagar. 
Under 2021 var vårdtillfällena totalt närmare 6 000, vilket ger en medelvårdtid på drygt 4 dagar per vårdtillfälle. 

20 procent av vårdbesöken utanför Åland var akuta

Under 2021 gjordes närmare 4 600 vårdbesök utanför Åland. De remitterade besöken utanför Åland låg 2021 på knappt 3 600, en något lägre nivå än de senaste åren. Av dessa skedde drygt 3 000 till Åbo universitetssjukhus och närmare 140 till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Antalet besök till följd av akut behov av vård utanför Åland var ovanligt många under 2021, då 980 besök rapporteras. 
Vårdbesöken utanför Åland resulterade i omkring 5 500 vårddygn, vilket motsvarar antalet från 2020. 

En fjärdedel av ålänningarna besökte ÅHS tandvård

Under 2021 besöktes tandvården vid ÅHS drygt 14 800 gånger, vilket är en ökning med närmare 700 besök sedan 2020. Drygt 80 procent av besöken var till tandläkare. Antalet patienter var knappt 7 400. Knappt 60 procent av patienterna var 18 år eller yngre. Det genomsnittliga antalet besök per patient var 2,0.

Antal besök och patienter vid tandvården under 2021

Besök och patienter på ÅHS tandvård 2021

Statistik om ÅHS verksamhet 2021 och tidigare år finns i excelfiler på ÅSUBs webbplats.
Uppgifterna till statistiken är tagna från ÅHS verksamhetsstatistik. Mera detaljerade och specifika uppgifter finns på ÅHS webbplats. Den statistik som ÅSUB publicerar inom området syftar till att ge en mera översiktlig bild av hälso- och sjukvården.
 

 

 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax