Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2022

Ålänningarna besökte ÅHS i snitt 7,4 gånger under 2022

Under 2022 besöktes polikliniker och mottagningar vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) 224 000 gånger vilket är en minskning med 40 000 besök eller 15 procent jämfört med år 2021. Observeras bör att besöken både år 2021 och även 2022 präglades av covid-19-pandemin. Åren 2018 och 2019 låg motsvarande siffra på omkring 200 000.

145 000 besök rapporteras för primärvården, vilket innebär en minskning på 37 000 besök jämfört med året innan, en siffra som i sin tur var ovanligt hög bland annat till följd av provtagningar och vaccineringar mot covid-19. År 2021 utfördes närmare 52 000 covid-19 vaccinationer, medan samma siffra år 2022 var 20 000. Antalet besök till primärvården år 2022 låg ändå på en hög nivå sett över längre tid. Närmare två tredjedelar av besöken till ÅHS sker till primärvården.

Cirka 64 000 besök gjordes vid den somatiska specialsjukvårdens kliniker, en minskning med 1 700 besök, eller tre procent, jämfört med året innan. Psykiatriska kliniken fick under 2022 omkring 15 600 besök, en minskning med fem procent.

Besök vid polikliniker och mottagningar 2021 och 2022 samt en procentuell jämförelse
Besök på polikliniker och mottagningar vid ÅHS 2021 och 2022

Vårddagarna vid ÅHS uppgick till drygt 26 000, vilket är en ökning med omkring 1 300 dagar sedan 2021 men på motsvarande nivå som åren innan pandemin. ÅHS bekostade även 4 550 vårddagar utanför Åland, omkring 750 dagar färre än året innan. 87 procent av dessa skedde i Finland, resterande del i Sverige.  

Kvinnor stod för något fler av besöken

I snitt besökte ålänningarna ÅHS 7,4 gånger under 2022, vilket är en minskning från året innan. Fler kvinnor än män besöker ÅHS. Under 2022 stod kvinnor för närmare 60 procent av besöken, som omfattar akuta och icke-akuta besök på mottagningar samt hembesök. Personer över 85 år står får de flesta besöken per person, i medeltal 24. Många av personerna i denna åldersgrupp är klienter inom hemsjukvården.
Barn under ett år besökte ÅHS i medeltal 11 gånger under 2022.

Besök vid polikliniker och mottagningar vid ÅHS fördelat på kön
Besök vid polikliniker och mottagningar vid ÅHS fördelat på kön

Den största skillnaden mellan könen med avseende på antal besök finns i åldrarna 15–49 år, samt i den äldsta åldersgruppen med personer 85 år och äldre. 

Besök per invånare efter kön och ålder 2022
Besök per invånare efter kön och ålder 2022

3 800 inskrivna patienter under året

Under 2022 hade ÅHS 110 vårdplatser. Närmare 3 800 patienter var inskrivna vid de olika avdelningarna under året, vid drygt 6 000 vårdtillfällen. Det totala antalet vårddagar uppgår till 26 200. Det ger en total medelvårdtid på drygt fyra dagar per inskrivning och närmare sju dagar per patient. Något fler kvinnor än män var inskrivna som patienter, medan män stod för något fler av det totala antalet vårddagar.

De flesta vårddagarna, närmare 15 700, skedde vid medicinkliniken, fördelade på medicinavdelningarna och vårdavdelningen.  

En nyhet för året var tillnyktringsenheten, där nio patienter vårdades under totalt sex vårddagar.

Vårddagar vid ÅHS efter klinik och kön 2022
Vårddagar vid ÅHS efter klinik och kön 2022

De längsta medelvårdtiderna finns på medicinklinikens vårdavdelning (13 dagar i snitt per vårdtillfälle) samt psykiatriska kliniken (9 dagar i snitt per vårdtillfälle). 

Något färre vårddygn utanför Åland

Under 2022 gjordes 4 250 vårdbesök utanför Åland. De remitterade besöken utanför Åland låg 2022 på drygt 3 800. Av dessa skedde drygt 3 500 till finska sjukhus och drygt 300 till Sverige. Antalet besök till följd av akut behov av vård utanför Åland under 2022 uppgick till drygt 400.  
Vårdbesöken utanför Åland resulterade i omkring 4 550 vårddygn, vilket är något färre än tidigare år.

6 600 personer besökte ÅHS tandvård

Under 2022 besöktes tandvården vid ÅHS drygt 13 200 gånger. Drygt 80 procent av besöken var till tandläkare. Antalet patienter var knappt 6 600, vilket är färre än tidigare år. Knappt 60 procent av patienterna var 18 år eller yngre. Det genomsnittliga antalet besök per patient var 2,0.

Antal besök och patienter vid tandvården under 2022
ÅHS, besök och patienter inom tandvården 2022

Statistik om ÅHS verksamhet 2022 och tidigare år finns i Excelfiler på ÅSUBs webbplats.
Uppgifterna till statistiken är tagna från ÅHS verksamhetsstatistik. Mera detaljerade och specifika uppgifter finns på ÅHS webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax