Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2010

Nästan 14 000 nya biblioteksböcker

De 16 kommunala biblioteken på Åland skaffade nästan 14 000 nya böcker år 2010. Därtill kom över 1 500 andra media, där det ingår t.ex. musikinspelningar, filmer, talböcker, kartor och noter. En tredjedel av nyanskaffningarna gjordes till stadsbiblioteket, över hälften till landsbygdens bibliotek och drygt en tiondedel till skärgården. Nyanskaffningarna utgjorde knappt fem procent av totalbeståndet.

Biblioteken gallrar också i sina samlingar. Över 13 000 böcker och andra media avfördes under året. Vissa bibliotek gallrade så hårt att beståndet minskade trots nyanskaffningarna, däribland stadsbiblioteket. Totalt ökade dock beståndet med 3 000 enheter (böcker och andra media) och uppgick till drygt 325 000 den 31 december 2010. Av detta var 94 procent böcker. Skönlitteratur för vuxna respektive barn stod vardera för en dryg fjärdedel av beståndet, medan vuxenfacklitteratur utgjorde över 40 procent och barnfacklitteratur 6 procent.

Lånen ökade något

Antalet utlån var 476 000 år 2010, vilket var 17,0 per invånare. Av lånen var över 80 procent eller 389 000 böcker, medan
86 000 lån utgjordes av andra media. Jämfört med 2009 ökade lånen med närmare 3 000 eller en halv procent och ökningen gäller både böcker och övrigt material. I vuxenkategorierna var det utlåningen av skönlitteratur som ökade medan lånen av facklitteratur minskade. För barn och ungdom noteras en ökning av facklitteratur men en minskning för skönlitteratur. Förändringarna var dock små. Utöver denna utlåning gjordes närmare 1 500 nedladdningar av e-böcker under 2010.

Jämfört med 2009 ökade utlåningen något både i Mariehamn och landskommunerna. På stadsbiblioteket uppgick lånen till 277 000 och på landskommunernas bibliotek till 200 000. Av dessa lån stod Jomala bibliotek för 50 000 och Finströms för 37 000. Stadsbiblioteket hade den största omsättningen av sitt bestånd eller 2,3 lån per enhet. Finström och Jomala hade också höga siffror, 1,8 respektive 1,7 lån per enhet. För Åland totalt var siffran 1,5.

Barnlitteraturen i främsta rummet på landskommunernas bibliotek

På stadsbiblioteket har facklitteraturen för vuxna en dominerande ställning. Nästan 60 procent av beståndet och närmare 50 procent av utlåningen hörde till denna kategori. För landskommunernas bibliotek är barn- och ungdomslitteraturen den starkaste sidan. Hälften av deras utlåning utgjordes av skönlitteratur för barn och ytterligare 10 procent var facklitteratur för barn. Det bör observeras att Mariehamn har särskilda skolbibliotek som inte ingår i denna statistik.

Elva besök per invånare

Eftersom biblioteken nyttjas av många besökare som inte lånar något, förs också besöksstatistik. Det noterades nästan 312 000 besök på de åländska biblioteken 2010, eller elva per invånare. Detta var en ökning med 2 000 från år 2009. Av biblioteksbesöken ägde 230 000 rum i Mariehamn, d.v.s. tre fjärdedelar av alla besök. Av övriga bibliotek hade Finströms mest besök, över 20 000.

Om man sätter besöken i förhållande till respektive kommuns invånarantal är stadsbiblioteket i en klass för sig med över 20 årliga besök per invånare. Därefter kommer Kökar med tolv, Brändö med tio och Finström med åtta.

Minsta bokutgivningen på tio år

De nya åländska böckerna var 54 till antalet år 2010, vilket var den minsta siffran hittills på 2000-talet.  (Se Beskrivning av statistiken för definitioner.)  Antalet skönlitterära böcker var dock större än de senaste åren eller tretton stycken. Av dessa var nio vuxenböcker medan fyra hörde till klassen barn- och ungdomslitteratur.

Totalt på 2000-talet har nästan 750 böcker getts ut på Åland, varav närmare 120 är skönlitterära. Bland de facklitterära böckerna är ämnesområdena samhälls- och rättsvetenskap samt ekonomi och näringsliv i en klass för sig med drygt 140 utgåvor vardera. Inom ämnet geografi har ett åttiotal böcker givits ut, medan konst, musik, teater och film samt teknik, industri och kommunikationer står för runt 40 alster vardera. Drygt 30 av böckerna är klassade som barn- och ungdomslitteratur, varav nästan alla är skönlitterära.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:

Biblioteksverksamheten 2008, 2009 och 2010

Biblioteksverksamheten efter kommun 2010

Biblioteksverksamheten 1985–2010

Bokproduktion efter ämne 2000–2010

Bokproduktion efter område 2000–2010

Databastabell:
Biblioteksverksamheten 2002-2010 efter kommun och år

Statistiken baseras på uppgifter som har samlats in och sammanställts av landskapsregeringens kulturbyrå och Mariehamns stadsbibliotek. Mera förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Publicerad 25.5.2011

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax