Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2012

Nästan 900 biblioteksbesök per dag

Det noterades 320 000 besök på de 16 åländska kommunalbiblioteken 2012. Om man fördelar besöken på alla årets dagar blir det knappt 880 per dag. Jämfört med 2011 minskade besöken med 9 000 och den största delen av nedgången skedde i Mariehamn och Finström. I bl.a. Hammarland, Jomala och Saltvik ökade antalet besök. Tre fjärdedelar av besöken, eller knappt 240 000 ägde rum i Mariehamn. Om man sätter besöken i förhållande till respektive kommuns invånarantal är stadsbiblioteket i en klass för sig med 21 årliga besök per invånare. Därefter kommer Kökar med 14 samt Brändö och Finström med 9. Totalt för Åland blev siffran elva. Bibliotekens öppethållningstider varierar betydligt. Stadsbiblioteket har öppet alla veckodagar, 60 timmar i veckan, medan vissa mindre bibliotek är öppna mindre än 10 timmar per vecka. 
 

Flest lån per invånare i Kökar

Antalet lån var drygt 460 000, vilket gör 16,2 lån per invånare. I förhållande till folkmängden låg Kökar i topp med över 40 lån per bosatt person, medan stadsbibliotekets utlåning motsvarar knappt 23 lån per invånare i Mariehamn. Om man sätter lånen i relation till antal besök, ser man att biblioteken har olika profil när det gäller om de besöks främst för lån eller av andra orsaker. I Brändö och Mariehamn var besöken nästan lika många som lånen, medan Jomala och Sund hade omkring fyra gånger så många lån som besök.


 

Mindre lån av facklitteratur

Av lånen var 85 procent eller drygt 390 000 böcker, medan drygt 70 000 lån utgjordes av andra media, där det ingår t.ex. musikinspelningar, filmer, talböcker, kartor och noter. Jämfört med 2011 minskade lånen med 8 000 eller ett par procent. Minskningen gällde andra media än böcker. I vuxenkategorierna var det utlåningen av facklitteratur som fortsatte att minska, men också skönlitteratur lånades i något mindre utsträckning. För barn och ungdom noteras en liten ökning när det gäller lån av skönlitteratur, medan facklitteraturen minskade något även i barn- och ungdomskategorin. Utöver denna utlåning gjordes 4 400 nedladdningar av e-böcker under 2012, en ökning med 1 400 från 2011.


 

Antalet lån minskade på stadsbiblioteket och i skärgården totalt sett, medan det ökade på landsbygdens bibliotek. Den största relativa ökningen hade Saltvik och Sund med 14 procent och Geta med 12.

En tredjedel av nyanskaffningarna var skönlitteratur för barn och unga

Biblioteken skaffade över 12 000 nya böcker och drygt 1 000 andra media år 2012. Nyanskaffningarna utgjorde drygt fyra procent av totalbeståndet. Nästan 20 000 böcker och andra media gallrades ut under året.

Beståndet uppgick till 325 000 enheter den 31 december 2012. Av detta var 94 procent böcker. Facklitteratur för vuxna utgjorde 42 procent av det samlade mediabeståndet på de åländska biblioteken. Av nyanskaffningarna hörde 30 procent till denna kategori. Nästan lika stor del av inköpen var skönlitteratur för vuxna, men dess andel av beståndet var mindre, en fjärdedel. Skönlitteratur för barn och unga stod för en dryg fjärdedel av beståndet och en tredjedel av anskaffningarna. Tio procent av inköpen och sex procent av beståndet utgjorde facklitteratur för barn och ungdomar.


 

Nästan 50 nya åländska fackböcker

Under 2012 gavs det ut 60 nya åländska böcker, vilket var ett par färre än 2011.  (Se Beskrivning av statistiken för definitioner.)  Antalet skönlitterära böcker ökade med två och blev elva stycken, varav två hör till gruppen barn- och ungdomslitteratur. 

Utgivningen av facklitteratur minskade något jämfört med 2011 och totalt kom 49 nya böcker ut, varav en riktar sig till barn- och ungdom. När det gäller facklitteratur var samhälls- och rättsvetenskap samt ekonomi och näringsväsen de största områdena med tio nya åländska titlar vardera, medan geografi stod för sju stycken. Områdena biografi med genealogi samt konst, musik, teater och film förkovrades båda med fem nya alster. 
 


 

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Biblioteksverksamheten 2008–2012
Biblioteksverksamheten efter kommun 2012
Biblioteksverksamheten 1985¬–2012
Bokproduktion efter ämne 2000–2012
Bokproduktion efter område 2000–2012

Databastabell:
Biblioteksverksamheten 2002-2012 efter kommun och år

Statistiken baseras på uppgifter som har samlats in och sammanställts av landskapsregeringens kulturbyrå och Mariehamns stadsbibliotek. Mera förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 17.5.2013