Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2013

Lägre biblioteksnyttjande i staden

Bibliotekslånen minskade något 2013, till den lägsta siffran på tolv år. Också antalet utgivna böcker på Åland sjönk.

Svacka för utgivningen av skönlitteratur

Under 2013 gavs det ut 51 nya åländska böcker, nio färre än 2012. Det var den skönlitterära utgivningen som minskade. Antalet nya böcker i denna kategori var tre, varav en hör till gruppen barn- och ungdomslitteratur. Detta är den lägsta siffran på 2000-talet. Vanligen ligger utgivningen av skönlitteratur runt 10–15 böcker per år. Facklitteraturens volym var på samma nivå som de senaste åren. Av de 48 nya alster kom ut riktar sig ett till barn- och ungdom. Samhälls- och rättsvetenskap var det största området med 18 nya åländska titlar, medan teknik och ekonomi stod för 8 respektive 7 stycken. Se Beskrivning av statistiken för definitioner. 

 

 

Fortsatt ökad utlåning av skönlitteratur för unga

Antalet utlån på de 16 åländska kommunalbiblioteken var nästan 450 000 år 2013. Av lånen var 87 procent eller 390 000 böcker, medan knappt 60 000 lån utgjordes av andra media, där det ingår t.ex. musikinspelningar, filmer, talböcker, kartor och noter. Jämfört med 2012 minskade lånen med 12 000 eller ett par procent. Minskningen gällde främst andra media än böcker. I vuxenkategorierna fortsatte utlåningen av facklitteratur att minska, men också skönlitteratur lånades i något mindre utsträckning. För barn och ungdom däremot ökade lånen av skönlitteratur och även facklitteraturen blev något populärare.

 

Mindre lån i staden, mera på landet

Antalet lån uppgick till 15,7 per invånare, vilket är den lägsta siffran sedan 1992.  I förhållande till folkmängden låg Kökar i topp med över 40 lån per bosatt person, medan stadsbibliotekets utlåning motsvarar drygt 20 lån per invånare i Mariehamn. I de flesta kommuner ligger siffran i intervallet 10–15 eller strax under.

Antalet lån minskade med 22 000 på stadsbiblioteket men ökade med 10 000 på landsbygdens bibliotek och med 400 i skärgården. Den största relativa uppgången hade Geta och Saltvik där utlåningen ökade med hälften respektive en tredjedel.

Högst omsättning på barn- och ungdomslitteratur

Av beståndet på 327 000 enheter den 31 december 2013 var 94 procent böcker. Skönlitteratur för barn och unga stod för en dryg fjärdedel av beståndet och en tredjedel av anskaffningarna, men hela 40 procent av utlåningen. Skönlitteratur för vuxna utgjorde 25 procent av beståndet, 29 procent av anskaffningarna och 22 procent av utlåningen. Facklitteratur för vuxna har på fem år minskat sin andel av utlåningen från 38 till 31 procent. Andelen av anskaffningarna har sjunkit i motsvarande grad, men fortfarande hör över 40 procent av beståndet till denna kategori. Facklitteratur för barn och ungdomar spelar en mera blygsam roll på biblioteken. Den stod för sju procent av utlåningen och något mindre andelar av bestånd och anskaffningar. Omsättningen var alltså högre för litteratur som riktar sig till barn och unga med 1,9 lån per bok/medium. För vuxenlitteraturen var denna siffra 1,1.
 
Biblioteken skaffade över 12 000 nya böcker och närmare 1 000 andra media år 2013. Nyanskaffningarna utgjorde fyra procent av totalbeståndet. Nästan 15 000 media gallrades ut under året.

 

Stadsbiblioteket något mindre öppet och frekventerat än 2012

Det noterades 305 000 besök på biblioteken, en minskning med 15 000. Fördelat på alla årets dagar blir det närmare 840 per dag. På stadsbiblioteket var nedgången 18 000, medan såväl landsbygden som skärgården sammanlagt visar en liten ökning.  Stadsbiblioteket minskade också sina öppethållningstider något, från 60 timmar per vecka till 57 i genomsnitt över året. De övriga bibliotekens öppethållningstider varierar betydligt, från nästan 50 timmar per vecka i Jomala (varav hälften som skolbibliotek) till mindre än 10 timmar på några små bibliotek. Över 70 procent av besöken, eller knappt 220 000, ägde rum i Mariehamn. I förhållande till respektive kommuns invånarantal ligger stadsbiblioteket högst med 19 årliga besök per invånare, följt av Kökar med 14 samt Brändö och Finström med 9. Totalt för Åland blev siffran elva.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Biblioteksverksamheten 2008–2013
Biblioteksverksamheten efter kommun 2013
Biblioteksverksamheten 1985–2013
Bokproduktion efter ämne 2000–2013
Bokproduktion efter område 2000-2013

Databastabell:
Biblioteksverksamheten 2002-2013 efter kommun och år

Statistiken baseras på uppgifter som har samlats in och sammanställts av landskapsregeringens kulturbyrå. Mera förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

 Publicerad 27.5.2014

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax