Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2018

Tio biblioteksbesök och tretton lån per invånare

Under de tio senaste åren har såväl antal besök som utlåning vid de kommunala biblioteken visat en nedåtgående trend och 2018 gjordes 298 000 besök medan antal utlånade media uppgick till 378 000. Mediabeståndet var 289 000 år 2018, vilket innebär en minskning med 45 000 sedan 2008. Nyanskaffningen minskade från 16 000 till 13 000 under samma period.

Biblioteksverksamheten 2008 och 2018

Stor nedgång i utlåningen av facklitteratur för vuxna

Den minskade utlåningen berör framför allt facklitteratur för vuxna som utlånades nästan hälften så lite 2018 jämfört med 2008. Också skönlitteratur för vuxna utlånades i allt mindre utsträckning, men nedgången var betydligt mindre. Utlåning av både facklitteratur och skönlitteratur för barn och ungdom hade dock ökat något jämfört med 2008.

Bibliotekens utlåning 2008-2018

I medeltal tio besök per invånare

Om man ser på antalet lån per invånare var minskningen mellan 2008 och 2018 4,5 lån, från 17,2 till 12,7 stycken. Siffran varierade mellan kommunerna och flest lån per invånare gjordes i Mariehamn (16,7) och Sottunga (13,2). När det gäller regionerna var motsvarande siffra 10,0 för landsbygden och 10,6 för skärgården.

Också biblioteksbesöken var färre i fjol än tio år tidigare, men jämfört med de fyra senaste åren hade besöken ökat något och uppgick 2018 till 298 000, vilket motsvarar i medeltal tio besök per invånare. År 2008 gjordes nästan 322 000 besök, eller 11,7 per invånare. Som diagrammet nedan visar hade biblioteken i Brändö och Mariehamn de största antalen besök per invånare 2018, närmare bestämt 19,3 för Brändö och 16,8 för Mariehamn.

Biblioteksbesök och lån per invånare efter kommun 2018

De olika kommunbibliotekens öppethållningstider varierade stort. Mariehamns stadsbibliotek hade öppet 54–58 timmar per vecka, medan Jomala bibliotek var öppet 45 och Finströms bibliotek 34 timmar i veckan. Övriga bibliotek hade öppet 20 eller färre timmar per vecka och de kortaste öppethållningstiderna hade Sottunga och Eckerö bibliotek med fyra respektive sex timmar i veckan.

Närmare tre fjärdedelar av lånen gjordes av kvinnor

Drygt 70 procent av alla lån gjordes av kvinnor och knappt 30 procent av män. Könsfördelningen var ungefär densamma både gällande lån av skönlitteratur som av facklitteratur. Det var ungefär 11 400 olika personer som lånade på biblioteken 2018 och nästan två tredjedelar av dem var kvinnor. Könsfördelningen varierade dock i olika åldersgrupper. Bland barn och ungdom (under 19 år) var det lika många manliga som kvinnliga låntagare, medan kvinnorna dominerade med 70 procent av låntagarna i åldern 19–64 år. Av de äldre låntagarna (65 år eller äldre) var drygt två tredjedelar kvinnor.

Låntagare efter ålder och kön 2018

Nästan två femtedelar av anskaffningarna bestod av skönlitteratur för barn och ungdom

Jämfört med 2008 minskade bibliotekens nyanskaffningar från 15 700 till 12 500 år 2018. Både anskaffningen av böcker och övrig media gick ner. Det var framför allt anskaffning av facklitteratur för vuxna som minskade, men nedgången gäller också skönlitteratur för vuxna samt skönlitteratur för barn och ungdom. Anskaffningen av facklitteratur för barn och ungdom ökade dock jämfört med 2008 även om mängden 2018 låg på samma nivå som under de närmast föregående tre åren. Av anskaffningarna 2018 hörde 37 procent till kategorin skönlitteratur för barn och ungdom, 30 procent var skönlitteratur för vuxna, 26 procent facklitteratur för vuxna och 7 procent facklitteratur för barn och ungdom.

Bibliotekens anskaffning och bestånd 2018

Bibliotekens totala mediabestånd uppgick i slutet av 2018 till 289 000, vilket innebär en nedgång med 45 000 sedan 2008. Jämfört med tio år tidigare hade endast skönlitteratur för barn och ungdom ökat och den litteraturtypen utgjorde 30 procent av beståndet. Den största andelen av mediabeståndet hade dock facklitteratur för vuxna, 37 procent, medan skönlitteratur för vuxna uppgick till 26 procent och facklitteratur för barn och ungdom till 7 procent. Under 2018 gallrades knappt 17 700 media.

Mediabeståndet minskar i Mariehamn

Av kommunerna hade Mariehamn det största beståndet med 85 000 media, Jomala hade närmare 32 000 samt Finström och Hammarland drygt 19 000 vardera. Om man ser på beståndet per invånare var Sottunga i topp med 60 media per person. Brändö, Kumlinge och Kökar hade över 30 media per invånare. På fasta Åland hade Lumparland störst bestånd per invånare eller 25 media per person. Medeltalet för hela Åland var knappt 10 media per invånare.

Efter en uppgång i mediabeståndet både i Mariehamn och landskommunerna mellan 1985 och 2000 fortsatte beståndet att öka i landskommunernas bibliotek medan det skedde en nedgång av beståndet i Mariehamn där det låg på 85 000 i slutet av 2018. Landskommunernas sammanlagda bestånd uppgick vid samma tid till 204 000. I Mariehamn utgjorde facklitteratur över hälften av beståndet, medan skönlitteratur stod för nästan två tredjedelar av beståndet i landskommunerna.

Bibliotekens mediabestånd 1985-2018

Utgivning av 35 facklitterära och 5 skönlitterära böcker

Det gavs ut 40 böcker av åländska förlag eller åländska författare 2018, vilket var några enstaka fler än året före men en lägre nivå än under seklets första decennium då det utgavs i medeltal 69 böcker per år. Den åländska bokutgivningen under 2000-talet består till största delen av facklitteratur och 35 av de 40 böcker som utgavs 2018 hörde till den kategorin. Av de fem skönlitterära böckerna var tre barnböcker medan de facklitterära böckerna fördelade sig på följande ämnesområden; samhällsvetenskap och ekonomi (14 stycken), teknik och naturvetenskap (7 stycken) samt humaniora m.m. (14 stycken).

Åländsk bokproduktion efter litteraturtyp 2000-2018

Mera information om biblioteksverksamheten finns i databaser på ÅSUBs hemsida. Där finns också exceltabeller med mera uppgifter om biblioteksverksamheten och bokproduktionen.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax