Bokslutsstatistik för företag 1999-2000

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har som ett led i utvecklingen av företagsstatistiken valt att ta fram bokslutsstatistik för de åländska företagen. Den här formen av företagsstatistik har inte publicerats på Åland tidigare och är den första i sitt slag där enbart de åländska företagen ingår. Undersökningen syftar till att ge en övergripande bild av bokslutsutvecklingen i de åländska företagen under åren 1999 och 2000. Nyckeltalen kan användas som referensvärden vid analys av enskilda företags utveckling. Materialet är därtill välkommet som ett användbart dataunderlag inom ramen för ÅSUBs ekonomiska analysverksamhet - liksom för vissa näringspolitiska ställningstaganden. Undersökningen utgör ett pilotprojekt, målsättningen är att utveckla den åländska bokslutsstatistiken både kvalitets- och innehållsmässigt efterhand.

Urvalet i undersökningen är stort och statistiken borde därför ge en bra bild av utvecklingen inom det åländska näringslivet. Den totala omsättningen för de företag som ingår i bokslutsstatistiken uppgick år 2000 till ca 8.239 miljoner mark (1.385 miljoner euro). Företagen hade ca 7.600 anställda år 2000. Huvuddelen av företagen är få- eller enmansföretag vars verksamhet sysselsätter upp till fyra personer.

Statistiken för år 1999 och 2000 innehåller bokslutsuppgifter om industrin, byggsektorn, handeln, hotell- och restaurangverksamheten, land- och sjötransportsektorn samt tjänstesektorn. Den finansiella sektorn och primärnäringarna har inte tagits med i undersökningen pga deras speciella resultatstruktur.

Pilotstudien har visat på att analyser av det här slaget på sikt kan komma att ge belysande tidsserier över utvecklingen inom det åländska näringslivet och dess olika branscher. När flera år föreligger, och underlaget därmed är lite mera omfattande, kan jämförelser med motsvarande branscher i andra länder och områden vara av intresse. Analysen ovan har visat att enskilda företag, speciellt lite större sådana, som tillfälligtvis uppvisar anmärkningsvärda siffror kan slå igenom i resultatet för hela branscher. Liknande företeelser finns dock på nationsnivå i omvärlden, inte minst i de nordiska länderna, och minskar egentligen inte värdet av analysen. Företeelsen visar dock på behovet av lite längre tidsserier innan några mera långtgående slutsatser kan dras.

Den här studien baserar sig på samma källa som används vid framräkningen av de slutliga BNP-uppgifterna för Åland, skatteförvaltningens register med beskattningsuppgifter för näringsidkare, yrkesutövare och samfund. Den främsta nackdelen med det registret är den stora eftersläpningen i tid, registret blir tillgängligt först en tid efter att beskattningen slutförts. För att försnabba produktionen kommer ÅSUB att utreda alternativa informationskällor för analysen.

Huvuddelen av bearbetningarna samt utformningen och författande av rapporten har pol. stud. Katarina Donning, praktikant från Förvaltningshögskolan i Göteborg, svarat för. Närmare upplysningar om rapporten ger Katarina Fellman (tel 25493) eller Jonas Karlsson (tel 25494).

Om Du vill läsa hela rapporten klicka här.