Bokslutsstatistik för företag 1999-2002

Företagsamheten på Åland är av betydande omfattning varför det är av intresse för allmänheten att se hur det åländska näringslivet utvecklats på sikt. Urvalet i undersökningen är stort och statistiken borde därför ge en bra bild av utvecklingen inom det åländska näringslivet. Den totala omsättningen för de företag som ingår i bokslutsstatistiken uppgick år 2002 till ca 1 523 miljoner euro. Företagen hade ca 7 700 personer anställda år 2002 , vilket motsvarar ungefär 90 procent av löntagarna inom den privata sektorn. Huvuddelen av företagen är få- eller enmansföretag vars verksamhet sysselsätter upp till fyra personer.
Omsättningen ökar snabbare än vinsten
De analyserade branscherna,,tillverkningsindustri, byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen, i denna rapport visar att näringslivet på Åland mår bra. Den totala omsättningen har ökat med ca 22 procent från år 1999 till år 2002, från ca 1 245 miljoner euro till 1 523 miljoner. Vinsten har samtidigt under denna period ökat med ca 15 procent, från ca 92 miljoner euro till 105 miljoner. Vinsten minskat dock något mellan åren 2001 och 2002.
Sjötransportsektorn stod för över 40 procent av den samlade vinsten
Den mest betydelsefulla branschen är sjötransportbranschen som i denna analys stod för drygt 42 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för närmare 47 procent av den sammanlagda vinsten. Dessutom sysselsätter denna bransch ca 49 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna. Intressant är även att sjötransportbranschen samtidigt var den bransch som bestod av minst antal företag.

Den bransch som hade lägst omsättning var hotell- och restaurangbranschen, som stod för mindre än 2 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod hotell- och restaurangbranschen för ca 1 procent av den sammanlagda vinsten. Hotell- och restaurangbranschen sysselsatte mindre än 5 procent av det sammanlagda antalet anställda vid de analyserade branscherna.
Några få stora företag dominerar
De tio största analyserade företagen (efter omsättning) står för mer än 51 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod dessa tio företag för nästan 50 procent av den sammanlagda vinsten samt mer än 44 procent av det sammanlagda antalet anställda vid de analyserade branscherna. Detta visar hur viktiga dessa få företag är för den åländska ekonomin.

Vill du läsa hela rapporten klicka här.