Bokslutsstatistik för företag 2001-2003

Företagsamheten på Åland är av betydande omfattning varför det är av intresse för allmänheten att se hur det åländska näringslivet utvecklats på sikt. Underlagsmaterialet i undersökningen är omfattande och statistiken borde därför ge en bra bild av utvecklingen inom det åländska näringslivet. Den totala omsättningen för de företag som ingår i bokslutsstatistiken uppgick år 2003 till ca 1 602 miljoner euro. Företagen hade ca 7 650 personer anställda år 2003, vilket motsvarar ungefär 88 procent av löntagarna inom den privata sektorn. Huvuddelen av företagen är få- eller enmansföretag vars verksamhet sysselsätter upp till fyra personer.

Omsättningen ökar snabbare än vinsten
De analyserade branscherna (tillverkningsindustri, byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen) i denna rapport visar att näringslivet på Åland mådde bra. Den totala omsättningen har ökat med ca 29 procent från år 1999 till år 2003, från ca 1 245 miljoner euro till 1 602 miljoner. Vinsten har samtidigt under denna period ökat med ca 14 procent, från ca 92 miljoner euro till 105 miljoner. Vinsten har dock minskat något mellan åren 2001 och 2003.

Sjötransportsektorn stod för över hälften av den samlade vinsten
Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 42 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för över 54 procent av den totala vinsten. Dessutom sysselsätter denna bransch ca 48 procent av det antalet anställda i de analyserade branscherna. Intressant är även att sjötransportbranschen samtidigt var den bransch som bestod av minst antal företag.

Några få stora företag dominerar
De tio största analyserade företagen (efter omsättning) står för 49 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod dessa tio företag för drygt 61 procent av den totala vinsten samt mer än 42 procent av det sammanlagda antalet anställda vid de analyserade branscherna. Detta illustrerar väl hur viktiga dessa få företag är för den åländska ekonomin.

Hela rapporten kan du läsa här.