Bokslutsstatistik för företag 2002-2004

Företagsamheten har en central roll i samhällsekonomin varför det är av intresse för allmänheten att se hur det åländska näringslivet utvecklats på sikt. Underlagsmaterialet i undersökningen är omfattande och statistiken borde därför ge en bra bild av utvecklingen inom det åländska näringslivet. Den totala omsättningen för de företag som ingår i bokslutsstatistiken uppgick år 2004 till ca 1 513 miljoner euro. Företagen som ingår i statistiken hade ca 7 508 personer anställda år 2004 , vilket motsvarar ungefär 89 procent av de sysselsatta inom den privata sektorn. Huvuddelen av företagen är få- eller enmansföretag vars verksamhet sysselsätter upp till fyra personer.

De åländska företagen klarade sig bra av 2004-årets utmaningar
De analyserade branscherna (tillverkningsindustri, byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen) i denna rapport visar att näringslivet på Åland har klarat sig relativt bra när det gäller två utmaningar: en kraftig nedgång i förlagsverksamhet förknippad med momsfri distribution till övriga Norden, samt förändringarna i Finlands och Sveriges alkoholpolitik. Den första berör närmast industrisektorn, medan andra utmaningen gällde sjötransporterna. Den totala omsättningen har ökat med ca 9 procent från år 2000 till år 2004, från ca 1 386 miljoner euro till 1 513 miljoner. Omsättningen sjönk dock med ca 80 miljoner euro under 2003-2004. Vinsten har samtidigt under denna period ökat med ca 63 procent, från ca 75 miljoner euro till 123 miljoner.

Sjötransportsektorns betydelse minskade
Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 44 procent av den sammanlagda omsättningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för 37 procent av den sammanlagda vinsten, vilket är klart mindre än under tidigare år. Över hälften av de direkta skatterna kom dock från sjötransporten. Branschen sysselsätter ca 46 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna

Hotellbranschens lönsamhet sämst, byggbranschens bäst
De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att hotell- och restaurangbranschens lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Utvecklingen har dessutom varit negativ. Däremot visar byggbranschen en diametralt motsatt utveckling med mycket god lönsamhet. Även tjänstebranschen har kommit ur den lönsamhetssvacka som den var i under 2000-2001.

Hela rapporten kan du läsa nedan: