Bokslutsstatistik för företag 2003-2005

God tillväxt inom det åländska näringslivet
De analyserade branscherna (tillverkningsindustri, byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen) i denna rapport visar att näringslivet på Åland har klarat sig relativt bra de senaste åren. År 2005 såldes åländska Chips Abp till norska Orkla ASA, och många åländska företag fick ett stort ekonomiskt tillskott när man sålde Chipsaktierna. Observera att Chipsaffären inverkar kraftigt på många företags bokslut år 2005, och därmed även på denna undersöknings resultat.

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med ca 17 procent från år 2000 till år 2005, från ca 1 386 miljoner euro till 1 627 miljoner. Omsättningen har återhämtat sig från nedgången 2004 och överträffar nu även 2003 års nivå. Vinsten har även ökat med ca 45 procent mellan år 2000 och 2005, från ca 75 miljoner euro till 109 miljoner, en nedgång från år 2004 med ca 13 miljoner syns dock.

Sjötransportsektorns betydelse minskar fortsättningsvis
Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 44 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för 28 procent av den sammanlagda vinsten, vilket är klart mindre än under tidigare år. Nästan 44 procent av de direkta skatterna kom dock från sjötransporten. Branschen sysselsätter samtidigt nästan 48 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna.

Tillverkningsindustrins lönsamhet sämst, byggbranschens bäst
De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att tillverkningsindustrins samt sjötransportsektorns lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Utvecklingen har dessutom varit negativ. Sett till helheten visar byggbranschen fortsättningsvis upp goda lönsamhetssiffror. Även branschen övrig transport visar upp en exceptionell lönsamhet, men dessa siffror härstammar dock nästan uteslutande från ovannämnda Chipsaffär. Hotell- och restaurangbranschen verkar ha kommit ur den lönsamhetssvacka som den var i under 2003-2004.

Hela meddelandet kan du läsa här.