Bokslutsstatistik för företag 2004-2006

God tillväxt inom det åländska näringslivet
De analyserade branscherna (tillverkningsindustri, byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen) i denna rapport visar att det åländska näringslivets verksamhet fortsättningsvis går bra. År 2005 såldes åländska Chips Abp till norska Orkla ASA, och många åländska företag fick ett stort ekonomiskt tillskott när man sålde Chipsaktierna. Observera att Chipsaffären inverkar kraftigt på flera företags bokslut år 2005, och därmed även på resultatet av denna undersökning.

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med ca 11 procent från år 2004 till år 2006, från ca 1 513 miljoner euro till ca 1 679 miljoner. Omsättningen har återhämtat sig från nedgången 2004 och har ökat med 3,2 procent det senaste året. Räkenskapsperiodens vinst har minskat med ca 2 procent mellan år 2004 och 2006, från ca 123 miljoner euro till 121 miljoner.

Sjötransportsektorns betydelse stor för det åländska näringslivet
Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 43 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för 52 procent av den sammanlagda vinsten, vilket är betydligt mer än under de två senaste åren. Drygt 57 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten. Branschen sysselsätter samtidigt drygt 45 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna.

Detaljhandelns lönsamhet sämst, transportsektorn bäst
De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att detaljhandelns lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Sett till helheten är lönsamheten dock fortfarande god inom alla analyserade branscher. Bästa lönsamheten finns inom branscherna sjötransport och övrig transport. Sjötransportbranschens lönsamhet har förbättrats väsentligt sedan år 2005. Även tjänstebranschens lönsamhetsnyckeltal är mycket goda.

Bra soliditet och likviditet inom övrig transport
Bäst soliditet och likviditet har branschen övrig transport, även sjötransportbranschen har mycket god soliditet och bra likviditet. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet.

Hela meddelandet kan du läsa här.