Bokslutsstatistik för företag 2005-2007

God tillväxt inom det åländska näringslivet
De analyserade branscherna (tillverkningsindustri, byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen) i denna rapport visar att det åländska näringslivets verksamhet fortsättningsvis går bra. År 2005 såldes åländska Chips Abp till norska Orkla ASA, och många åländska företag fick ett stort ekonomiskt tillskott när man sålde Chipsaktierna. Observera att Chipsaffären inverkar kraftigt på flera företags bokslut år 2005, och därmed även på resultatet av denna undersökning.

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med ca 11 procent från år 2005 till år 2007, från ca 1 627 miljoner euro till ca 1 806 miljoner. I synnerhet under år 2007 ökade omsättningen kraftigt, med 7,6 procent. Räkenskapsperiodens vinst har ökat med närmare 20 procent mellan år 2005 och 2007, från ca 109 miljoner euro till 131 miljoner.

Sjötransportsektorns betydelse stor för det åländska näringslivet
Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 42 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för drygt 53 procent av den sammanlagda vinsten (52 procent år 2006), vilket är betydligt mer än under år 2005. Drygt 57 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten. Branschen sysselsätter samtidigt drygt 44 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna.

Detaljhandelns lönsamhet sämst, transportsektorn bäst
De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att detaljhandelns lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Sett till helheten är lönsamheten dock fortfarande god inom alla analyserade branscher. Bästa lönsamheten finns inom branscherna övrig transport samt sjötransport. Sjötransportbranschens lönsamhet har förbättrats väsentligt sedan år 2005, även om en liten nedgång syns år 2007. Även tillverkningsindustrins lönsamhetsnyckeltal är mycket goda.

Bra soliditet och likviditet inom övrig transport
Bäst soliditet och likviditet har branschen övrig transport, även sjötransportbranschen har mycket god soliditet och bra likviditet. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.